Slovenská kapela Para predstavila nový vinyl. Uchváti ťa slovenskými maľbami na obálke

Viktória Husarčíková / 8. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Archív Para / Archive Teraz.sk
  • Aj na­priek prud­kému vzo­stupu di­gi­tálu je vi­nyl stále po­merne po­pu­lárny
  • Uve­do­muje si to aj slo­ven­ská ka­pela Para
  • 25. no­vem­bra po­krstí svoju tre­tiu platňu

Para pô­sobí na slo­ven­skej hu­dob­nej scéne od roku 1995. Do­po­siaľ vy­dala šesť al­bu­mov, tri z nich do­konca pre­me­nila aj na vi­nyl. Kon­krétne ide o al­bumy Men­šina (2012) a Linda/Žiadne slová iba činy (2016). Tro­j­icu 25. no­vem­bra do­plní aj po­sledný al­bum s náz­vom Na­šou Kra­ji­nou“. V tento deň bude ofi­ciálne po­krs­tená na kon­certe v No­vej Cver­novke.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ar­chív Nová Cver­novka

Na nový al­bum od Pary fa­nú­ši­ko­via ča­kali 6 dl­hých ro­kov. Uka­zuje sa však, že do­stanú viac, ako si mohli priať. Nový vi­nyl to­tiž nie je ni­čím oby­čajný. Ok­rem hu­dob­ného ume­nia to­tiž na­vyše pod­po­ruje aj ume­nie vý­tvarné. Ku kaž­dej platni sú to­tiž pri­ba­lené kresby o veľ­kosti 20×20 cm, ktoré slú­žia ako vy­me­ni­teľný co­ver či sa­mos­tatná de­ko­rá­cia do in­te­ri­éru. Pri­ba­lený je aj bo­ok­let o vy­bra­ných kres­bách, z kto­rých všetky po­chá­dzajú spod štetca slo­ven­ských ma­lia­rov a sú vy­sta­vené v Slo­ven­skej ná­rod­nej ga­lé­rii.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ar­chív Zo­znam.sk

Otázka vi­nylu sa ka­pele pre­do­strela už po­čas na­hrá­va­nia sa­mot­ného al­bumu. Čle­no­via ka­pely ve­deli, že sa do toho chcú pus­tiť, ne­boli si však istí, ako na to za­re­a­gujú fa­nú­ši­ko­via. Od­po­veď však na seba ne­dala dlho ča­kať. „Po vy­daní CD sa spus­tila vlna otá­zok od fa­nú­ši­kov najmä na Fa­ce­bo­oku, kedy bude vi­nyl. Tak sme sa uis­tili, že zá­u­jem je,” ho­vorí bu­be­ník ka­pely Da­niel Bu­zin­kay. Para mohla teda spo­kojne dať plat­ňám ze­lenú. Li­so­va­nie u Brit­skej firmy DMS na seba ne­ne­chalo dlho ča­kať.

Vi­nyl si fa­nú­ši­ko­via môžu za­ob­sta­rať na už spo­mí­na­nom kon­certe v No­vej Cver­novke, kde budú na pre­daj exem­pláre s pod­pi­som všet­kých čle­nov ka­pely či celé vi­ny­lové ba­líčky. Ak však na kon­cert prísť ne­mô­žeš, ne­zú­faj. Platne budú do­stupné aj na webe, kon­krétne tu. Cena za kus je jed­notná, a to 20 eur.

Pridať komentár (0)