Slovenská navigácia Sygic má 200 miliónov používateľov. Na rok 2019 má veľké plány

Linda Cebrová / 7. marca 2019 / Biznis

  • Sve­tový lí­der v sek­tore na­vi­gá­cie a ces­to­va­nia ne­us­tále na­pre­duje
  • Sy­gic za rok 2018 do­sia­hol tržby 18,5 mi­li­ona eur a do bu­dúcna má veľké plány
zdroj: sygic.com
  • Sve­tový lí­der v sek­tore na­vi­gá­cie a ces­to­va­nia ne­us­tále na­pre­duje
  • Sy­gic za rok 2018 do­sia­hol tržby 18,5 mi­li­ona eur a do bu­dúcna má veľké plány

Dnes už sve­tovo uzná­vanú spo­loč­nosť za­lo­žil v roku 2004 Mi­chal Štencl. Jeho ví­ziou bolo ľu­ďom pri­ná­šať ino­va­tívne pro­dukty. Od pr­vej ver­zie ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion z ro­ku 2009 Sy­gic a jeho tím pre­šiel dl­hú ces­tu. V tom ča­se bol práve Sy­gic vô­bec pr­vou GPS na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou pre iP­ho­ne a dru­hou na svete, ktorá pred­sta­vila na­vi­gá­ciu pre Go­ogle An­droid.

zdroj: sy­gic.com

Na­vi­gá­cia Sy­gic, kto­rá je do­stupná už v 40-tich sve­to­vých ja­zy­koch, bola v roku 2017 uve­dená ako ap­li­ká­cia číslo jedna aj v ka­te­gó­rii na­vi­gá­cií v ob­chode s ap­li­ká­ciami Hu­awei AppS­tore. Išlo o vý­znamný po­sun, na­koľko Hu­awei AppS­tore zhro­maž­ďuje iba tie naj­lep­šie ap­li­ká­cie na svete, vy­ža­duje ich pra­vi­delnú ak­tu­ali­zá­ciu a hod­no­te­nie štyrmi a viac hviez­dič­kami.

Dnes je Sy­gic druhá na­jús­peš­nej­šia ap­li­ká­cia v ka­te­gó­rii Na­vi­gá­cia na ce­lom svete s 200 mi­li­ónmi po­u­ží­va­te­ľov. Dô­le­žité je spo­me­núť aj to, že do roku 2018 vstu­po­val slo­ven­ský vý­robca na­vi­gá­cií s per­so­nál­nou zme­nou v naj­vyš­šom ve­dení. Po­zí­ciu CEO opus­til Mi­chal Štencl, ktorý Sy­gic spo­lu­za­kla­dal a ria­dil od jeho vzniku pred 14 rokmi. Na jeho miesto pri­šiel Mar­tin Stri­gač, ktorý však v tejto firme nie je žiadny no­vá­čik, na­koľko vie­dol od­de­le­nie pod­ni­ko­vých (en­ter­prise) rie­šení.

zdroj: sy­gic.com

My sme sa Sy­gicu opý­tali, na aké no­vinky z ich dielne sa mô­žeme te­šiť už v prie­behu roka 2019.

Mi­nulý rok sme in­ves­to­vali ne­malé pros­triedky do vý­skumu a vý­voja a ve­ríme, že tento rok sa nám to za­čne vra­cať. Pri­pra­vu­jeme via­cero zau­jí­ma­vých no­vi­niek a chceme sa za­me­rať aj na ľudí, ktorí vy­uží­vajú na­vi­gá­ciu pre kaž­do­denné do­chá­dza­nie do práce. Mo­ti­vo­vať ich chceme zau­jí­ma­vými ga­mi­fi­kač­nými prv­kami, ktoré však ne­budú iba o zís­ka­vaní rôz­nych od­zna­kov alebo bať­kov,” pre­zra­dil pre Star­ti­tup Ma­rek Le­lo­vič zo spo­loč­nosti Sy­gic.

zdroj: sy­gic.com

Sy­gic chce zá­ro­veň vo­di­čov učiť a po­má­hať im  iden­ti­fi­ko­vať chyby, ktoré ro­bia pri šo­fé­ro­vaní ako na­prí­klad prudké zrých­ľo­va­nie alebo od­bá­ča­nie, cie­ľom je v pr­vom rade po­môcť vo­di­čom jaz­diť ešte bez­peč­nej­šie. V spot­re­bi­teľ­skom seg­mente bude firma sa­moz­rejme aj na­ďa­lej pra­co­vať na vy­lep­še­niach jej na­vi­gá­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion.

Kon­com feb­ru­ára, na mo­bil­nom kon­grese MWC v Bar­ce­lone, sme ok­rem iného pred­sta­vili aj dô­le­žitú ak­tu­ali­zá­ciu pre našu CarP­lay ko­nek­ti­vitu s fun­kciou du­ál­neho disp­leja. Do­te­raz, ak si pre­po­jil svoj te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom iOS 12.x so vsta­va­nou ob­ra­zov­kou v aute, tak sa naša na­vi­gá­cia ob­ja­vo­vala iba na nej. Roz­hodli sme sa teda pri­dať mož­nosť vy­uží­vať aj disp­lej tvojho te­le­fónu. Po no­vom tak mô­žeš tvoj vsta­vaný disp­lej vy­uží­vať pre jed­no­du­ché po­vely ako pri­da­nie ob­jektu zá­ujmu, ktorý máš po ceste alebo ako pa­lubnú ka­meru (Dash­cam).” do­dáva.

Sy­gic však nie je iba o spot­re­bi­teľ­skom seg­mente. Ne­malú časť ich tr­žieb tvorí aj biz­ni­sová časť. Aj tu je v príp­rave via­cero no­vi­niek – prvá z nich bola pred­sta­vená už na MWC.

So spo­loč­nos­ťou Ford sme uviedli prvú pre­po­jenú na­vi­gá­ciu pre úžit­kové vo­zidlá. Sy­gic Truck Na­vi­ga­tion sa od na­šej bež­nej na­vi­gá­cie na prvý po­hľad ne­musí veľmi lí­šiť, no roz­diel je značný. V na­sta­ve­niach pri­dá­vaš roz­mery tvojho vo­zidla – teda do­dávky, alebo na­prí­klad aj ka­ra­vanu a my ťa po­ve­dieme ces­tami a tu­nelmi do kto­rých sa zmes­tíš,” vy­svet­ľuje. 

Ak si na­prí­klad ku­riér, Sy­gic vie pri­dať via­cero bo­dov, ktoré ná­sledne zo­radí, aby si do cie­ľov pri­šiel čo naj­rých­lej­šie a na­jú­spor­nej­šie. Vý­skum a vý­voj Sy­gicu ta­kisto pra­cuje aj na rôz­nych uni­kát­nych al­go­rit­moch pre mestá, ktoré nám po­u­ží­va­te­ľom možno raz po­môžu do­stať sa rých­lej­šie do práce alebo do školy.

Čo sa týka hos­po­dár­skych vý­sled­kov, Sy­gic za rok 2018 do­sia­hol tržby 18,5 mi­li­ona eur. 

Pridať komentár (0)