Slovenská návrhárka Matty Urbanič: Na začiatku som nemala vôbec nič

Lenka Sidorová / 26. novembra 2018 / Rozhovory

  • Slo­ven­ská módna ná­vrhárka sa po­de­lila o svoje za­čiatky
  • Dá sa za­čať aj z ni­čoho na ma­ter­skej a vy­bu­do­vať kva­litnú značku
  • Slo­ven­ská módna ná­vrhárka sa po­de­lila o svoje za­čiatky
  • Dá sa za­čať aj z ni­čoho na ma­ter­skej a vy­bu­do­vať kva­litnú značku

Módna ná­vrhárka Matty Ur­ba­nič z Ber­no­lá­kova, ktorá pred ne­ce­lým ro­kov vy­hrala prvé miesto v sú­ťaži Čo do­káže mama, nám pre­zra­dila de­taily z jej pod­ni­ka­nia. Je dô­ka­zom toho, čo mama na­ozaj do­káže vy­bu­do­vať často krát aj z ni­čoho, vďaka vlast­nej hlave, hú­žev­na­tosti a vy­trva­losti. Ako sa teda pred­rala, až tam, kde je dnes?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: fa­ce­book.com/Mat­ty­Ur­ba­nic­de­sig­ner

Kedy ste sa za­čali ve­no­vať móde, ši­tiu a ná­vrhár­stvu? Štu­do­vali ste to alebo ste sa­mouk?

Pred troma rokmi som sa chtiac, nech­tiac do­stala k ná­vrhár­stvu. Za­čí­nala som ako fo­to­grafka a keď som mala po­trebu svoje fo­to­gra­fie do­stať na vyšší le­vel po­tre­bo­vala som šaty…šaty, ktoré nemá ni­kto, ktoré nie sú ob­ku­kané. Som sa­mouk a som pre­sved­čená, že ak člo­vek dáva zo seba ma­xi­mum a má chuť ro­biť to, čo ho na­pĺňa, tak naj­lep­šia škola je prax a vní­ma­nie po­trieb po­ten­ci­onál­nych zá­kaz­ní­kov okolo seba. Vní­mam spätnú väzbu žien, ktoré no­sia šaty vy­chá­dza­júce z mo­jej dielne, vní­mam aký­koľ­vek pod­net od môjho oko­lia, od ľudí kto­rým sa páči moja tvorba.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com/mat­ty­ur­ba­nic_de­sig­ner

Prečo práve folk­lór?

Už ve­ľa­krát som sa za­mýš­ľala nad tým prečo práve FOLK… chcela som za­cho­vať naše tra­dí­cie a do­stať viac do po­ve­do­mia ľudí našu his­tó­riu, naše de­dič­stvo…

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com/mat­ty­ur­ba­nic_de­sig­ner

K folk­lóru dnes ink­li­nujú via­cerí, nie je veľká kon­ku­ren­cia? 

Áno ink­li­nujú….je to mo­men­tálne ešte stále veľmi žia­dané. Možno je to za­prí­či­nené aj tým, že sa­motní ľu­dia si za­čali uve­do­mo­vať hod­noty, ktoré sa po­maly vy­trá­cali spo­me­dzi nás.
Kon­ku­ren­cia, tá bola a aj vždy bude po­trebná pre nás tvor­cov aby sme stále pri­chá­dzali na trh s lep­šími a pre­pra­co­va­nej­šími ná­vrhmi, ale čo vlastne po­va­žo­vať za kon­ku­ren­ciu alebo skôr po­ve­dané koho? Nech sa za­mýš­ľam, ako sa za­mýš­ľam, spo­me­dzi nás ná­vrhá­rov na Slo­ven­sku, každý je­den z nás robí tvorbu , ktorá je od­lišná od tých os­tat­ných. A po­tom sú tu tvor­co­via, ktorí sa nás sna­žia na­po­dob­ňo­vať a vy­tvá­rať od­porné pla­giáty, oni pre nás nie sú kon­ku­ren­cia….

Ako ste za­čí­nali? Popri inej práci alebo rovno vlastné pod­ni­ka­nie?

Keď som za­čala tvo­riť šaty bola som na ma­ter­skej do­vo­lenke a keďže som bola od ma­lička ak­tívna ne­po­se­dela som, keď mi dcérka spala. A tak som mala do­sta­tok času vy­šper­ko­vá­vať svoje mo­dely.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: fa­ce­book.com/Mat­ty­Ur­ba­nic­de­sig­ner

Ako sa šaty pre­dá­vajú? Dá sa dnes z módy na Slo­ven­sku slušne vy­žiť?

Ak máte zau­jí­mavú tvorbu, ste ori­gi­nálna máte svoju zá­kladňu zá­kaz­ní­kov alebo fa­nú­ši­kov, to vám za­bez­pe­čuje pra­vi­delný prí­jem a niečo na­vyše na do­kú­pe­nie stro­jov alebo ma­te­riálu, ktorý je po­trebný pre tvorbu ako takú.

Koľko šaty stoja? Prav­de­po­dobne je suma vyš­šia, je dosť Slo­ve­niek, čo si to môžu do­vo­liť? Akú máte kli­en­telu?

U mňa sa sa­moz­rejme šaty po­hy­bujú od stovky eur vyš­šie. Je to za­prí­či­nené hlavne tým, že si všetky látky, kto­rých di­zajn sama na­vrh­nem a vy­ro­bím v gra­fic­kom prog­rame aj ne­chá­vam tla­čiť u nás na SK. Ne­vy­rába mi ich žiadne dieťa v Ban­gla­déši, čiže aj suma je au­to­ma­ticky vyš­šia a ľu­dia ne­môžu ča­kať, že šaty čo majú spot­rebu do 7 met­rov látky budú stáť 20,- €.

Slo­venky sa u nás v tomto de­lia na 2 tá­bory. Jedna si váži prácu a ori­gi­na­litu a tá druha by to mala rada doma naj­lep­šie za­darmo.

Kli­en­tela je sku­točne rôzna, od ma­tu­ran­tiek, cez dru­žičky, ne­vesty  alebo dámy ktoré sa chys­tajú na ples, až po mu­žov, ktorí by radi ob­da­ro­vali svoje man­želky, par­tnerky. Keďže pra­cu­jem podľa vo­pred za­da­ných mier, nie je pre mňa prob­lém ušiť šaty, aj na diaľku.

Do­te­raz sa mi po­da­rila spo­lu­práca s Ma­mou Dá­šou, spe­vác­kym triom Lady Co­lors, Zuz­kou Plač­ko­vou.

Žia­dalo si vy­sní­vané vlastné ná­vrhár­stvo veľký ka­pi­tál? Alebo sa dá za­čí­nať aj skromne? Koľko me­sia­cov/ro­kov sa vaše pod­ni­ka­nie roz­bie­halo? Šlo všetko hladko?

Keď som za­čí­nala ne­mala som vô­bec nič…ro­di­čov­ský prís­pe­vok a to bolo všetko. Ale aj z toho sa dá za­čať, ne­treba se­dieť doma so za­lo­že­nými ru­kami a la­men­to­vať na tým, ako nás všet­kých štát zdiera. Za­čí­nala som ve­e­e­eľmi ale veľmi skromne. Na po­ži­ča­nom sta­rom stroji som si vy­cib­rila všetko po­trebné, po­čí­tač na gra­fiku som ako fo­to­grafka mala, číže sku­točne nič na­vyše hma­ta­teľné člo­vek ne­pot­re­bo­val. Je­diné, čo bolo treba, bola chuť a fan­tá­zia, bez tej by som sa ni­kam ne­pohla. Od svojho otca som sa na­učila správne pod­ni­kať a ko­mu­ni­ko­vať so zá­kaz­ní­kom, mys­lím, že to je ne­vy­hnutné v dneš­nej dobe viac ako dobrý mar­ke­ting, lebo re­klamu vám ro­bia hlavne ľu­dia, zá­kaz­níci. V tomto fa­chu som už 3 roky, ťažko po­ve­dať koľko me­sia­cov sa pod­ni­ka­nie roz­bie­halo, treba za­čať HNEĎ a vy­tr­vať v tom. A či šlo všetko hladko? Vô­bec nie, v kaž­dom pod­ni­kaní či tvorbe sú pre­kážky, ale každý dobrý pod­ni­ka­teľ sa ich snaží pre­ska­ko­vať a keď spadne, po­staví sa znova. Aj ja som si nie raz pop­la­kala nad roz­lia­tym mlie­kom, ale išla som ďa­lej…

Šaty ši­jete sama alebo ich na­vrhu­jete a dá­vate šiť inde?  

Šaty si na­vrhu­jem sama. Látky, ktoré sú môj au­tor­ský ori­gi­nál si vy­rá­bam v gra­fic­kom prog­rame sama a dá­vam tla­čiť ako som už spo­mí­nala u nás na Slo­ven­sku. Keď mi príde látka šaty aj sama ši­jem. Ne­mám žiad­nych za­mest­nan­cov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com/mat­ty­ur­ba­nic_de­sig­ner

Plá­nu­jete svoje šaty po­nú­kať aj v za­hra­ničí? 

Sa­moz­rejme, rada by som expan­do­vala do za­hra­ni­čia, ale tam by som jed­no­značne tých za­mest­nan­cov po­tre­bo­vala a ve­rím že aj k tomu raz príde. Ešte som v pod­state len na za­čiatku.

Pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku je tro­chu ťaž­šie ako vo veľ­kých štá­toch, po­ra­dil vám na za­čiatku nie­kto s mar­ke­tin­gom? Akú stra­té­giu  ste zvo­lili? Je po­trebné do re­klamy veľa in­ves­to­vať?

Ne­ra­dil mi v mar­ke­tingu ni­kto. Od svojho otca, ktorý pod­niká so svie­tid­lami som sa čo to na­učila, hlavne to ako sa obr­niť pred ne­praj­níkmi, ako pre­dy­chá­vať, keď vám nie­kto ukradne zá­kazku, do kto­rej ste vlo­žili vše­tok svoj čas na úkor vlast­nej ro­diny…

Je­diné, čo vo svo­jom mar­ke­tingu vy­uží­vam je, ni­kdy sa ne­po­vy­šo­vať nad os­tat­nými, byť stále skromná ale hú­žev­natá, hlavne ne­pre­sta­vať ko­mu­ni­ko­vať s ľuďmi, re­klama je niečo čo vám pri­ne­sie ďal­ších zá­kaz­ní­kov a kto iný ako zá­kaz­ník vám  môže uro­biť tu naj­do­ko­na­lej­šiu re­klamu. Čiže in­ves­tu­jem práve do svo­jich zá­kaz­ní­kov. Rada ľudí ob­da­ro­vá­vam a žia­den môj zá­kaz­ník odo mňa ne­od­chá­dza na práz­dno.

Pridať komentár (0)