Slo­ven­ská poli­tická scéna si zami­lo­vala sama seba a… Star­tupy!

Martin Kráľ / 1. apríl 2015 / Tools a produktivita

Tento člá­nok je ref­le­xiou slo­ven­skej poli­tic­kej scény a ich pohľadu na ino­va­tívne firmy.

O rok sa nám blí­žia voľby a vy budete sved­kami vecí, popri kto­rých aj via­nočné prís­pevky vyze­rajú ako lacná náh­ražka. Z poli­tic­kého pro­stre­dia príde enormná ener­gia a tá bude vyna­lo­žená na odko­mu­ni­ko­va­nie Slo­ven­ska, ako invo­va­tív­nej eko­no­miky. Súčasná vláda sa bude sna­žiť vysvet­liť, že slo­ven­ská eko­no­mika už ino­va­tívna sku­točne je, zatiaľ čo opo­zí­cia bude vo svo­jich voleb­ných prog­ra­moch pred­kla­dať často­krát nespl­ni­teľné pred­stavy.

Možno by bolo naj­lep­šie, aby si každá strana zobrala za poradcu Andreja. Áno, mám na mysli Andreja, ktorý už rok sídli v pre­zi­dent­skom paláci a za svoje krátke pôso­be­nie sti­hol mla­dým slo­vá­kom dodať nesmierne odhod­la­nie a chuť mys­lieť ino­va­tívne.

No niečo tu stále chýba! 

Chuť a odhod­la­nie sú síce základné piliere v kaž­do­den­nom boji pod­ni­ka­teľ­ského života, no veľmi rýchlo opadnú, ak je samotné pro­stre­die byrok­ra­ticky pre­hnité. Nie je snáď možné, aby zalo­že­nie firmy trvalo od 20 do 30 dní, pla­tili sa daňové licen­cie a kupo­vali sa staré, často­krát nepre­ve­rené, firmy len kvôli tomu, aby ste mohli zís­kať DPH-čkovú firmu… a to zďa­leka nie je všetko.

Aby som bol spra­vod­livý a nevi­del vždy všade len čer­venú, tak musím uviesť, že slo­ven­ská vláda cez svoju SBA (Slo­vak busi­ness agency) začala konečne konať. Áno, táto agen­túra je tu už 20 rokov (pred­tým NARMSP), no až posledné mesiace je sku­točne vidi­teľná a dokonca je aj prí­no­som pre star­tu­povú komu­nitu. Neuve­ríte, ale aj 20-ročnú štátnu agen­túru dokážu k životu pre­brať európ­ske peniaze. :)

Vrátme sa ale späť k pointe tohto článku. 

Budúca vláda si bude musieť uve­do­miť jedno. Auto­mo­bilky sú minu­los­ťou, súčas­nos­ťou, no určite nie budúc­nos­ťou Slo­ven­ska. Budúc­nosť patrí mla­dým šikov­ným Slo­vá­kom, ktorí majú chuť a odhod­la­nie vytvo­riť druhý Sygic alebo Eset. Na to, aby sa tak stalo, potre­bu­jeme nie len jed­ného Andreja, ale aj 150 uve­do­me­lých poli­ti­kov, ktorí verím, že nájdu v sebe odhod­la­nie odbre­me­niť legis­la­tívu a ulah­čiť tak život nejed­nému z nás.

Amen.

Foto: sba, you­tube

Pridať komentár (0)