Slo­ven­ská spo­loč­nosť .archs­tyl a jej soft­vér na Ocu­lus Rift menia spô­sob, akým si vybe­ráte budúce býva­nie

Michal Sorkovský / 9. decembra 2015 / Tech a inovácie

Slo­ven­ská spo­loč­nosť .archs­tyl, ktorá sa venuje kom­plex­nej čin­nosti v oblasti archi­tek­túry a rea­li­zá­cie inte­ri­é­rov, prišla s nápa­dom nájsť spo­je­nie medzi vir­tu­ál­nou rea­li­tou a archi­tek­tú­rou. S cie­ľom posu­núť svoje služby o level vyš­šie, sa spo­loč­nosť .archs­tyl pred rokom a pol, ako jedna z cel­kom prvých na Slo­ven­sku, roz­hodla vyvi­núť vlastný soft­vér na Ocu­lus Rift, pro­stred­níc­tvom kto­rého by sa ľudia vo svo­jich inte­ri­é­roch a exte­ri­é­roch mohli pre­chá­dzať ešte pred tým, než sa čokoľ­vek začne rea­li­zo­vať.

Každý z nás zrejme roz­mýš­ľal nad neja­kým zau­jí­ma­vým nápa­dom, ako vše­možne by sa dal Ocu­lus Rift využiť, keď o tomto gad­gete počul prvý­krát. Tím slo­ven­ských archi­tek­tov a gra­fi­kov zo spo­loč­nosti .archs­tyl si však nad touto otáz­kou určite nelá­mal dlho hlavu a hneď ako sa o Ocu­luse dozve­deli, prišli s víziou, ktorá pre­pája vir­tu­álnu rea­litu a ich remeslo. Zhruba pred rokom a pol sa preto roz­hodli, že začnú pra­co­vať na vývoji vlast­ného soft­véru, ktorý by člo­veku umož­nil pre­chá­dzať sa po svo­jom dome skôr, než sa postaví jediný múr. Hoci v prí­pade .archs­tyl neho­vo­ríme o IT spo­loč­nosti a napriek tomu, že bol vývoj soft­véru rea­li­zo­vaný bez akých­koľ­vek exter­ných inves­tí­cií, výsle­dok je naozaj vyni­ka­júci.

Vďaka vir­tu­ál­nej rea­lite sa člo­vek môže prak­ticky pre­chá­dzať po svo­jom budú­com dome či byte, čo mu samoz­rejme ponúka nespo­četné množ­stvo výhod. Vďaka soft­véru od .archs­tyl vidí všetko vo foto­re­a­lis­tic­kej kva­lite, presne tak, ako to bude vyze­rať po rea­li­zá­cii.  Ďal­šou výho­dou je, že už viac nemusí trá­viť hodiny v obcho­doch, vybe­rať a porov­ná­vať, pre­tože má všetko na jed­nom mieste navr­hnuté ako har­mo­nický celok, dorie­šený do detai­lov. Takéto 360° vir­tu­álne tour teda môžu ľuďom nie­len výrazne uľah­čiť život, ale aj eli­mi­no­vať riziko na mini­málnu úro­veň.

04_archstyl_VR

Pre­chádzka budú­cim domom vo vir­tu­ál­nej rea­lite je pre kli­enta navyše sto­per­cen­tne auten­tická. S Ocu­lu­som na hlave sa môže naozaj cítiť ako doma, keďže pries­tor, v kto­rom sa pre­chá­dza, môže byť dopl­nený naprí­klad o jeho vlastné dopl­nky či fotky. Pre člo­veka je asi cel­kom jed­no­du­ché zabud­núť, že to, čo vidí, je iba „akože“: v TV hrá jeho obľú­bený film, v krbe je zapá­lený oheň a pod poste­ľou má poho­dené obľú­bené papuče, zatiaľ čo v pozadí mu hrá celý čas obľú­bená hudba. Soft­vér od spo­loč­nosti .archs­tyl pri­náša ľuďom abso­lútny pre­hľad, nad tým, čo kupujú, keďže si môžu pri vir­tu­ál­nej tour dokonca otvá­rať skrine, zásuvky v kuchyni alebo, čo poteší v prvom rade ženy, pre­ze­rať roz­lo­že­nie v šat­níku. Všetky tieto fak­tory dokážu člo­veku pomôcť, vytvo­riť si domov ešte skôr, ako sa začne niečo rea­li­zo­vať. Už s Ocu­lu­som na hlave dokáže cítiť atmo­sféru pries­toru, v kto­rom sa nachá­dza, hoci ten ešte v sku­toč­nosti neexis­tuje, a upra­viť ho tak, aby v ňom vyvo­lá­val tie správne emó­cie.

V .archs­tyl sa roz­hodli svoje vir­tu­álne tour rovno zakom­po­no­vať do jed­ného kom­plex­ného balíčka slu­žieb, ktorý výrazne zjed­no­duší život kli­en­tovi. Ten už tak nemusí rie­šiť, kto celý pro­jekt zre­a­li­zuje, sko­or­di­nuje, koľko to bude celé stáť a kto vlastne bude garan­to­vať záruku. Spo­loč­nosť zastre­šuje všetky tieto služby, čo samoz­rejme kli­en­tovi uľahčí život a zbaví ho rizika. Je teda potrebné spo­me­núť, že kli­ent vždy presne vie, čo a za koľko to kupuje.

Ponú­kame kli­en­tovi kom­pletný ser­vis. Od základu navrh­neme celý pries­tor, tech­nicky ho pre­pra­cu­jeme a potom mu ho odpre­zen­tu­jeme pomo­cou vir­tu­ál­nej rea­lity. Takto sa následne dokáže pre­chá­dzať budú­cim inte­ri­é­rom. Garan­tu­jeme mu, že to, čo vidí, bude mať aj pre­tvo­rené do rea­lity,“ hovo­ria o svo­jom pro­jekte v .archs­tyl.  „Pro­jekt je ino­va­tívny v tom, že abso­lútne zjed­no­du­šuje kli­en­tovi život. Zba­víme ho všet­kých sta­rostí. Uka­zu­jeme mu jeho budúc­nosť, takže už nemusí cho­diť po žiad­nych sho­wro­omoch. Dávame mu mož­nosť nie­len nazrieť do budúcna, ale aj veci pre­tvo­riť. Sme určite prví na Slo­ven­sku, ktorí to v takejto podobe, vo foto­re­a­listc­kej kva­lite dokážu kli­en­tom uká­zať.“

Inves­to­vali sme do tohto pro­jektu veľa námahy, času a aj vlast­ných peňazí v pre­sved­čení, že chceme niečo posu­núť vpred a chceme uká­zať kli­en­tovi, že sa dajú veci robiť inak. Je pre nás dôle­žité, aby pocho­pil, že môže svoju budúc­nosť nie­len vidieť, ale aj meniť a pri­po­mien­ko­vať a že je tu konečne nie­kto, kto mu dokáže tieto veci aj garan­to­vať. Celý pro­ces sa pri tom sna­žíme kli­en­tovi čo naj­viac zjed­no­du­šiť. Hoci nie sme IT firma, vedeli sme, že pokiaľ doká­žeme skom­bi­no­vať IT a našu víziu v archi­tek­túre, doká­žeme kli­en­tovi pri­niesť istú výni­močnú pri­danú hod­notu,“ dodá­vajú.

Soft­vér na Ocu­lus Rift, ktorý umož­ňuje pre­chá­dzať sa po budú­com domove, práci či inom pries­tore už odskú­šala naozaj široká vzorka ľudí. Od pri­bližne 700 ľudí, ktorí mali mož­nosť vyskú­šať si takúto vir­tu­álnu tour bola pri tom drvivá väč­šina z celého pro­jektu nad­šená a oce­nili hod­notu, ktorú soft­vér ponúka. Z tohto majú samoz­rejme v .archs­tyl veľkú radosť: „Dáva nám to za pravdu, že naša práca na pro­jekte, hoci nebola vždy jed­no­du­chá, má význam a naozaj pomáha ľuďom.“

Pridať komentár (0)