Slo­ven­ská tech­no­ló­gia, kto­rá má zme­niť ťažob­ný prie­my­sel

Ivo Kokinda / 29. januára 2015 / Tech a inovácie

Tím GA Dril­ling pod vede­ním otca Iva­na Koči­ša a jeho dvoch synov Igo­ra a Duša­na spo­lu s ich par­tne­rom Tomá­šom Kriš­to­fi­čom, má túž­bu dostať sa do naj­väč­ších hlbín Zeme. 

GA Dril­ling je high-tech spo­loč­nosť, kto­rá vyví­ja a komer­ci­ona­li­zu­je pre­lo­mo­vú tech­no­lo­gic­kú plat­for­mu PLAS­MA­BIT pri­ná­ša­jú­cu zásad­nú úspo­ru času a nákla­dov v ťažob­nom (ropa a zem­ný plyn) ako aj v iných ener­ge­tic­kých prie­mys­loch.

Spo­lu s ich 60-člen­nym tímom pro­fe­si­oná­lov pra­cu­jú na PLAS­MA­BIT apli­ká­ciách, kto­ré sú urče­né ťažob­né­mu prie­mys­lu. Ten­to seg­ment čelí veľ­kým výzvam ako vŕta­nie do tvr­dých skál, expo­nen­ciál­ny rast nákla­dov pri vŕta­ní. „Pri vŕta­ní totiž pla­tí, že nákla­dy na kaž­dý kilo­me­ter vrtu ras­tú geomet­ric­ky, tak­že naprí­klad šies­ty kilo­me­ter vrtu môže stáť toľ­ko, čo ostat­ných päť doko­py,“ pre­svied­ča Ivan Kočiš.

Posla­ním GA Dril­ling je pri­ná­šať tech­no­ló­gie 21.storočia do exis­tu­jú­ce­ho ťažob­né­ho prie­mys­lu. Pri dosia­hnu­tí toh­to ambi­ci­óz­ne­ho cie­ľa spo­lu­pra­cu­jú s význam­ný­mi ťažob­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi z USA, západ­nej Euró­py a Blíz­ke­ho výcho­du v rám­ci spo­loč­né­ho prie­my­sel­né­ho pro­jek­tu PLAS­MA­BIT JIP.

GA Dril­ling pri­ná­ša revo­luč­ný PLAS­MA­BIT sys­tém, schop­ný dosiah­nuť hlbo­ké pod­zem­né zdro­je na zákla­de robust­né­ho plaz­mo­vé­ho gene­rá­to­ra. Ino­vá­cie sú chrá­ne­né paten­to­vým port­fó­li­om a sú zákla­dom know-how posta­ve­né­ho na ino­va­tív­nych apli­ká­ciách ove­re­nej tech­no­ló­gie. Tá sa využí­va pri metó­de, kto­rá nie je zalo­že­ná na fyzic­kom kon­tak­te medzi hor­ni­nou a vrt­nou plat­for­mou, ale využí­va elek­tric­ký plaz­mo­vý oblúk.

Chce­li sme využiť sta­ré pries­kum­né vrty Naf­ty Gbe­ly a OMV na Záho­rí na vyku­ro­va­nie, no po pre­skú­ma­ní doku­men­tá­cie sme zis­ti­li , že pre­hl­bo­vať troj­ki­lo­met­ro­vé vrty, aby sme našli 120-stup­ňo­vú vodu a moh­li okrem kúre­nia aj vyrá­bať ener­giu, by bolo také náklad­né, že by sa nám to neo­pla­ti­lo,“ hovo­rí jeden zo šty­roch spo­lu­ma­ji­te­ľov Igor Kočiš.

Rop­ný prie­my­sel čelí veľ­kým výzvam, kvô­li níz­kej úrov­ni explo­rá­cie a zvý­še­ným ser­vis­ným nákla­dom pri vrtoch. Pri odsta­ve­ní také­ho vrtu sa enorm­ne zvy­šu­jú nákla­dy a vznik rop­ných štruk­túr, a ten­to pro­ces sa sna­žia zefek­tív­niť.

Ak by sa na sve­te vŕta­lo dosta­toč­ne hlbo­ko a využí­va­la geoter­mál­na ener­gia, tak by sme sa dosta­li do oblas­ti hor­nín tak horú­cich, že zís­ka­ná ener­gia by doká­za­la pokryť ener­ge­tic­ké potre­by oblas­ti, v kto­rej žije­me, ale cena nedo­vo­ľu­je využiť túto tech­ni­ku v komerč­nom vyži­tí.

Baníc­tvo sa ocit­lo v hlbo­kej krí­ze kvô­li absen­cii zaria­de­nia na zís­ka­va­nie dát v reál­nom čase a neefek­tív­nej ťaž­be, pre­to vymys­le­li tech­no­ló­giu PLAS­MA­BIT RTDA, kto­rá ponú­ka zre­teľ­né bene­fi­ty pri súčas­nom pro­ce­se hod­no­te­nia poten­ciál­nych aktív. 

GA Dril­ling sa sta­lo čle­nom Decom North Sea, prie­my­sel­né­ho fóra ope­ru­jú­ce­ho z Veľ­kej Bri­tá­nie, kto­ré sa pri­či­ňu­je o maxi­ma­li­zá­ciu obchod­ných prí­le­ži­tos­ti pri odstáv­ke vrtov v Sever­nom mori. Zmys­lom Decom North Sea je pra­co­vať na odstrá­ne­ní nedos­tat­kov, kto­ré sú prí­tom­né v ope­rač­nom reťaz­ci pri odstáv­ke vrtov.

zdroj: gadrilling.com

Pridať komentár (0)