Slo­ven­ská tech­no­ló­gia, ktorá má zme­niť ťažobný prie­my­sel

Ivo Kokinda / 29. januára 2015 / Tech a inovácie

Tím GA Dril­ling pod vede­ním otca Ivana Kočiša a jeho dvoch synov Igora a Dušana spolu s ich par­tne­rom Tomá­šom Kriš­to­fi­čom, má túžbu dostať sa do naj­väč­ších hlbín Zeme. 

GA Dril­ling je high-tech spo­loč­nosť, ktorá vyvíja a komer­ci­ona­li­zuje pre­lo­movú tech­no­lo­gickú plat­formu PLAS­MA­BIT pri­ná­ša­júcu zásadnú úsporu času a nákla­dov v ťažob­nom (ropa a zemný plyn) ako aj v iných ener­ge­tic­kých prie­mys­loch.

Spolu s ich 60-člen­nym tímom pro­fe­si­oná­lov pra­cujú na PLAS­MA­BIT apli­ká­ciách, ktoré sú určené ťažob­nému prie­myslu. Tento seg­ment čelí veľ­kým výzvam ako vŕta­nie do tvr­dých skál, expo­nen­ciálny rast nákla­dov pri vŕtaní. „Pri vŕtaní totiž platí, že náklady na každý kilo­me­ter vrtu rastú geomet­ricky, takže naprí­klad šiesty kilo­me­ter vrtu môže stáť toľko, čo ostat­ných päť dokopy,“ pre­sviedča Ivan Kočiš.

Posla­ním GA Dril­ling je pri­ná­šať tech­no­ló­gie 21.storočia do exis­tu­jú­ceho ťažob­ného prie­myslu. Pri dosia­hnutí tohto ambi­ci­óz­neho cieľa spo­lu­pra­cujú s význam­nými ťažob­nými spo­loč­nos­ťami z USA, západ­nej Európy a Blíz­keho východu v rámci spo­loč­ného prie­my­sel­ného pro­jektu PLAS­MA­BIT JIP.

GA Dril­ling pri­náša revo­lučný PLAS­MA­BIT sys­tém, schopný dosiah­nuť hlboké pod­zemné zdroje na základe robust­ného plaz­mo­vého gene­rá­tora. Ino­vá­cie sú chrá­nené paten­to­vým port­fó­liom a sú zákla­dom know-how posta­ve­ného na ino­va­tív­nych apli­ká­ciách ove­re­nej tech­no­ló­gie. Tá sa využíva pri metóde, ktorá nie je zalo­žená na fyzic­kom kon­takte medzi hor­ni­nou a vrt­nou plat­for­mou, ale využíva elek­trický plaz­mový oblúk.

Chceli sme využiť staré pries­kumné vrty Nafty Gbely a OMV na Záhorí na vyku­ro­va­nie, no po pre­skú­maní doku­men­tá­cie sme zis­tili , že pre­hl­bo­vať troj­ki­lo­met­rové vrty, aby sme našli 120-stup­ňovú vodu a mohli okrem kúre­nia aj vyrá­bať ener­giu, by bolo také nákladné, že by sa nám to neo­pla­tilo,“ hovorí jeden zo šty­roch spo­lu­ma­ji­te­ľov Igor Kočiš.

Ropný prie­my­sel čelí veľ­kým výzvam, kvôli níz­kej úrovni explo­rá­cie a zvý­še­ným ser­vis­ným nákla­dom pri vrtoch. Pri odsta­vení takého vrtu sa enormne zvy­šujú náklady a vznik rop­ných štruk­túr, a tento pro­ces sa sna­žia zefek­tív­niť.

Ak by sa na svete vŕtalo dosta­točne hlboko a využí­vala geoter­málna ener­gia, tak by sme sa dostali do oblasti hor­nín tak horú­cich, že zís­kaná ener­gia by doká­zala pokryť ener­ge­tické potreby oblasti, v kto­rej žijeme, ale cena nedo­vo­ľuje využiť túto tech­niku v komerč­nom vyžití. 

Baníc­tvo sa ocitlo v hlbo­kej kríze kvôli absen­cii zaria­de­nia na zís­ka­va­nie dát v reál­nom čase a neefek­tív­nej ťažbe, preto vymys­leli tech­no­ló­giu PLAS­MA­BIT RTDA, ktorá ponúka zre­teľné bene­fity pri súčas­nom pro­cese hod­no­te­nia poten­ciál­nych aktív. 

GA Dril­ling sa stalo čle­nom Decom North Sea, prie­my­sel­ného fóra ope­ru­jú­ceho z Veľ­kej Bri­tá­nie, ktoré sa pri­či­ňuje o maxi­ma­li­zá­ciu obchod­ných prí­le­ži­tosti pri odstávke vrtov v Sever­nom mori. Zmys­lom Decom North Sea je pra­co­vať na odstrá­není nedos­tat­kov, ktoré sú prí­tomné v ope­rač­nom reťazci pri odstávke vrtov.

zdroj: gadrilling.com

Pridať komentár (0)