Slo­ven­ská značka oble­če­nia RVN­SCLTHS a jej najm­ladší CEO!

Tatiana Rumanovská / 23. november 2015 / Tools a produktivita

Domáci trh s tex­til­ným dizaj­nom sa obo­ha­cuje o ďal­šieho nápa­di­tého člena. Mladý pár zo Slo­ven­ska len nedávno vir­tu­álne pred­sta­vil svoju novú značku oble­če­nia RVN­SCLTHS, kto­rému „šéfuje“ spo­ločný poto­mok, najm­ladší slo­ven­ský CEO. Rodi­čia veru majú byť na čo hrdí! 

Počia­tok vzniku RVNSCLTHS sa viaže k jed­no­du­chej ale o to viac sym­pa­tic­kej myš­lienke. „Každý by rád robil to, čo má rád. Zobú­dzal sa s poci­tom, že je na tej správ­nej ceste.“ Práve láska k prí­rode a auten­tic­kosti pri­viedla Michala Micha­leho a jeho par­tnerku Katku Tiso­ňovú k zrodu ich tvo­ri­vého pro­jektu. 

Výni­moč­nosť značky RVNSCLTHS nespo­číva v pre­vrat­nosti, na kto­rej by si sta­vala svoje meno. Je čistá a reálna. Pre tých, ktorí si sta­vajú život na pra­vých hod­no­tách. RVNSCLTHS ponúka zákaz­ní­kom mož­nosť obja­viť v nej seba samého, svoju oso­bi­tosť a jedi­neč­nosť. Šaty robia člo­veka. Preto je nesmierne dôle­žité cítiť sa v nich dobre, bez ohľadu na to, či si v meste alebo na samote v horách. To, že v nich dobre vyze­ráš, je chvá­ly­hodný bonus. 

Ako to však v kaž­dom biz­nise býva, bez peňazí sa ďaleko nedos­ta­neš. Aj Katka s Micha­lom to dobre vedia. Roz­behli preto kam­paň na finančnú pod­poru ich pro­jektu, ktorá sa obja­vila na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli INDIE­GOGO. Tá slúži ako forma 40-dňo­vého pred­pre­daja pred poten­ciál­nym spus­te­ním webs­hopu. Záu­jem­co­via môžu svoju pria­zeň pre­uká­zať jed­no­du­chým prís­pev­kom od 1 dolára alebo spo­mí­na­nou podo­bou pre­dob­jed­návky, pri kto­rej si môžu vybrať aký­koľ­vek pro­dukt z RVNS výberu. Mimo­cho­dom, ten je síce počtom skrom­nejší, zato však dis­po­nuje poc­ti­vou ori­gi­nál­nos­ťou. Momen­tálne sa týka pre­dov­šet­kým muž­ského zastú­pe­nia, no v pláne je aj roz­ší­re­nie sor­ti­mentu o pro­dukty pre než­nej­šie pohla­vie. Ceny sú uve­dené ako v dolá­roch tak aj v eurách.

Cie­ľová suma sa pohy­buje v rovine 7000 dolá­rov. Možno si poviete, veľa… No autori nápadu celú situ­áciu vyhod­no­co­vali po dobu dlhých 3 rokov, nebolo to spon­tánne a neuvá­žené roz­hod­nu­tie. 

Prečo by však mal ori­gi­nálny nápad zostať nedo­ce­nený? Celo­sve­tovo exis­tuje množ­stvo pofi­dér­nych zna­čiek, kto­rým sa aktu­álne darí mno­ho­ná­sobne lep­šie. Mys­lím, že často­krát aj neprá­vom. Táto slo­ven­ská značka si pozor­nosť roz­hodne zaslúži. Kom­bi­ná­cia nad­ča­so­vého pro­duktu s hod­not­nou myš­lien­kou poteší (nie­len) stále viac sa roz­ras­ta­júci zástup inte­lek­tu­álov. Mini­ma­lis­tický dizajn so škan­di­náv­skymi prv­kami zase uča­ruje nespú­ta­ným dušiam- milov­ní­kom prí­rody a fakt, že sa jedná o domáci pro­jekt, ten nepo­chybne poteší všet­kých zdravo- vyzná­va­čov pat­ri­otizmu. 

Ja osobne nedám dopus­tiť na pocity, ktoré vo mne táto značka vyvo­lala a to z týchto dôvo­dov: Jedná sa o star­tup? Jedná sa o ino­vá­ciu? Nie, ani jedno z toho. Moti­vá­cia, s kto­rou sa rodina do pro­jektu pus­tila a fakt, že chcú pou­ká­zať na ochranu prí­rody a znovu nám ju pri­blí­žiť je obdi­vu­hodné. Určite musím pou­ká­zať na kva­litu spra­co­va­nia pro­jektu, ktorá ďaleko pred­čila väč­šinu domá­cich kam­paní, avšak má veľkú sla­binu, ktorá kla­die na pro­jekt jeden veľký otáz­nik. Video. Video je moderné a ume­lecké, ale chýba mi v ňom autor pro­jektu — samotná rodina. Tešila som sa na ich odkaz, z kto­rých by som zis­tila prečo pro­jekt vzni­kol, prečo na ňom pra­cujú a čo ním chcú doká­zať. To je niečo, čo musí obsa­ho­vať každá kam­paň. Ak nemáš jasné prečo, neča­kaj, že zís­kaš prvý deň cie­ľovú sumu. Verím, že pro­jekt šancu má. Slo­váci síce ničím veľ­kým vo svete módy nepre­ra­zili, ale správne pre­zen­to­va­nie a kva­lita značky by ju mohli posu­núť na pulty tých naj­väč­ších kali­forn­ských obcho­dov.

Pro­jekt RVNSCLTHS môžeš finančne pod­po­riť tu: https://www.indiegogo.com/projects/rvns-brought-to-you-by-nature#/

Pridať komentár (0)