Slo­ven­ské InHiro sa zlú­čilo s fran­cúz­skou Est­her Ellis Group

Jakub Jablonický / 20. júla 2016 / Startupy

Slo­ven­ský rec­ru­itin­gový nástroj InHiro, za kto­rým stojí inves­tor Michal Tru­ban z Web­sup­portu, zís­kal 100% podiel v Paríž­skej Est­her Ellis Group. 

unnamed

Táto trans­ak­cia zna­mená, že InHiro bude okrem svo­jej ATS plat­formy môcť svo­jim zákaz­ní­kom poskyt­núť aj rie­še­nia v oblasti open web sour­cingu. Est­her Ellis Group je v tejto oblasti na fran­cúz­skom trhu líd­rom.

Táto fúzia bola ini­ci­ovaná Neulogy Ven­tu­res (men­ši­nový akci­onár v InHiro) a pre spo­loč­nosť zna­mená začia­tok novej éry. Podľa nového CEO spo­loč­nosti Cle­menta Bar­bera: „Už kon­com tohto roka budeme schopní uviesť významné zmeny v našich rie­še­niach, aby sme sa stali naj­lep­ším rie­še­ním zís­ka­va­nia zamest­nan­cov v Európe.“

Untitled

Foto: FB/Michal Tru­ban

Podľa finstat.sk malo InHiro minulý rok tržby 14 043€ a stratu –141 120€. Tieto čísla naz­na­čujú, že sen o veľ­kej európ­skej firme je skôr dlho­dobý. No to nič nemení na tom, že InHiro je stále jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších pro­jek­tov na Slo­ven­sku, ktorý má šancu uspieť na európ­skom trhu. Zau­jí­mavé by bolo zis­tiť presnú sumu, ktorú InHiro narai­so­valo, no tá zatiaľ zostáva neod­ha­lená.

Zdroj: inhiro.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: sme.sk/FB InHiro

Pridať komentár (0)