Slo­ven­ské InHi­ro sa zlú­či­lo s fran­cúz­skou Est­her Ellis Group

Jakub Jablonický / 20. júla 2016 / Startupy

Slo­ven­ský rec­ru­itin­go­vý nástroj InHi­ro, za kto­rým sto­jí inves­tor Michal Tru­ban z Web­sup­por­tu, zís­kal 100% podiel v Paríž­skej Est­her Ellis Group. 

unnamed

Táto trans­ak­cia zna­me­ná, že InHi­ro bude okrem svo­jej ATS plat­for­my môcť svo­jim zákaz­ní­kom poskyt­núť aj rie­še­nia v oblas­ti open web sour­cin­gu. Est­her Ellis Group je v tej­to oblas­ti na fran­cúz­skom trhu líd­rom.

Táto fúzia bola ini­ci­ova­ná Neulo­gy Ven­tu­res (men­ši­no­vý akci­onár v InHi­ro) a pre spo­loč­nosť zna­me­ná začia­tok novej éry. Pod­ľa nové­ho CEO spo­loč­nos­ti Cle­men­ta Bar­be­ra: „Už kon­com toh­to roka bude­me schop­ní uviesť význam­né zme­ny v našich rie­še­niach, aby sme sa sta­li naj­lep­ším rie­še­ním zís­ka­va­nia zamest­nan­cov v Euró­pe.“

Untitled

Foto: FB/Michal Tru­ban

Pod­ľa finstat.sk malo InHi­ro minu­lý rok trž­by 14 043€ a stra­tu -141 120€. Tie­to čís­la naz­na­ču­jú, že sen o veľ­kej európ­skej fir­me je skôr dlho­do­bý. No to nič neme­ní na tom, že InHi­ro je stá­le jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších pro­jek­tov na Slo­ven­sku, kto­rý má šan­cu uspieť na európ­skom trhu. Zau­jí­ma­vé by bolo zis­tiť pres­nú sumu, kto­rú InHi­ro narai­so­va­lo, no tá zatiaľ zostá­va neod­ha­le­ná.

Zdroj: inhiro.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: sme.sk/FB InHi­ro

Pridať komentár (0)