Slo­ven­ské nemoc­ni­ce sú nekva­lit­né. Kto­ré sú tie naj­hor­šie a čo sa s tým dá robiť?

Jakub Jablonický / 4. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: panoramio.com

Slo­ven­ské nemoc­ni­ce nie sú zrov­na zná­me ako päť hviez­dič­ko­vé hote­ly. Kto­ré sú tie naj­hor­šie?

Slo­ven­ské nemoc­ni­ce nema­jú prá­ve naj­lep­šiu povesť. A tre­ba pove­dať, že čas­to je to zaslú­že­né. „Nemoc­nič­ná stra­va“ je poma­ly vul­ga­riz­mom, kva­li­ta uby­to­va­nia v plá­ne asi nikdy nebo­la a čoraz viac ľudí sa sťa­žu­je, že z nemoc­ni­ce odiš­li s via­ce­rý­mi cho­ro­ba­mi ako keď do nej priš­li.

Naj­nov­šie sa na to, ako pacien­ti vní­ma­jú slo­ven­ské nemoc­ni­ce pozre­la pois­ťov­ňa Uni­on. Pou­ži­la pri tom vzor­ku 1 520 ľudí, kto­rí boli minu­lý rok hos­pi­ta­li­zo­va­ní.

foto: panoramio.com

Nemoc­ni­ce dostá­va­li znám­ky ako v ško­le. Naj­lep­šie dopad­li tie v Pre­šov­skom kra­ji. Za ním sa umiest­ni­li Žilin­ský a Ban­sko­bys­tric­ký. Trnav­ský kraj zazna­me­nal naj­hor­šie hod­no­te­nia.

V porov­na­ní s pries­ku­mom z roku 2015, kedy dosta­li nemoc­ni­ce od našich pois­ten­cov prie­mer­nú znám­ku 1,61, doš­lo ten­to rok k mier­ne­mu zhor­še­niu na 1,66,” pove­da­la hovor­ky­ňa pre Hos­po­dár­ske Novi­ny.

Kon­krét­ne naj­hor­šie dopad­li Psy­chiat­ric­ká nemoc­ni­ca Phi­lip­pa Pine­la Pezi­nok, Det­ská fakult­ná nemoc­ni­ca s polik­li­ni­kou Bra­ti­sla­va a Nemoc­ni­ca s polik­li­ni­kou Myja­va. Naopak naj­lep­šie dopad­li Národ­ný endok­ri­no­lo­gic­ký a dia­be­to­lo­gic­ký ústav, Psy­chiat­ric­ká nemoc­ni­ca Micha­lov­ce a ORL Humen­né.

foto: mapio.net

Základ­ným prob­lé­mom sú neprek­va­pi­vo finan­cie. Ako to už v štát­nych inšti­tú­ciách býva, aj v nemoc­ni­ciach ich je nedos­ta­tok. Pacien­ti sa naj­viac sťa­žu­jú na níz­ku kva­li­tu uby­to­va­nia a stra­vy.

Nedoš­lo k výraz­nej­šie­mu posu­nu na stra­ne posky­to­va­te­ľov zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti. Je nevy­hnut­né do sys­té­mu dopl­niť finanč­né zdro­je, kto­ré nemoc­ni­ciam tak zúfa­lo chý­ba­jú,” pove­da­la pre Hos­po­dár­ske Novi­ny ria­di­teľ­ka sek­cie náku­pu zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti v pois­ťov­ni Uni­on Ele­na Máje­ko­vá.

foto: panoramio.com

Je ale tre­ba pove­dať, že aj napriek níz­kej kva­li­te samot­ných nemoc­níc, leká­ri a zdra­vot­ný per­so­nál robia svo­ju prá­cu kva­lit­ne. Z pries­ku­mu vyplý­va, že ľudia sú s ich sta­rost­li­vos­ťou a sprá­va­ním spo­koj­ní.

Na Slo­ven­sku máme kva­lit­ných leká­rov a to je základ. Prob­lém nekva­lit­ných nemoc­níc nezmiz­ne zo dňa na deň. A kon­trast medzi štát­ny­mi a súkrom­ný­mi zaria­de­nia­mi napo­ve­dá, že chy­ba je naozaj v nedos­tat­ku finan­cií, resp. zlé­mu nará­ba­niu s nimi.

Mož­no je tu pries­tor na aký­si „pod­ni­ka­teľ­ský akti­viz­mus“. Teda vyrie­še­nie toh­to spo­lo­čen­ské­ho prob­lé­mu pomo­cou pod­ni­ka­teľ­ské­ho, zis­ko­vé­ho (a teda dlho­do­bo udr­ža­teľ­né­ho) rie­še­nia v podo­be súkrom­ných nemoc­níc, kto­ré by si moh­lo dovo­liť viac ľudí. Prob­lém tu je dlho­do­bo a nemô­že­me sa spo­lie­hať na štát, že ho vyrie­ši. Mož­no je čas vziať ho do vlast­ných rúk.

Pridať komentár (0)