Slo­ven­ské počí­tače čoskoro uzrú svetlo sveta

Martina Horváthová / 19. mája 2016 / Rozhovory

Dizaj­nové a eko-friendly dre­vené počí­tače z ban­sko­bys­tric­kej dielne dvoch cha­la­nov Mar­tina Pechov­ského a Jána Tuhár­skeho, o kto­rých si si už mohol pre­čí­tať sa posú­vajú veľ­kými krokmi vpred. Sú na dob­rej ceste k tomu aby sme si čoskoro mohli kupo­vať tento slo­ven­ský skvost. 

Mar­tin je to nie­koľko mesia­cov, čo sme s vami robili roz­ho­vor, kam sa vám odvtedy poda­rilo posu­núť svoj pro­dukt?

Pre­šli sme si rôz­nymi eta­pami vali­do­va­nia trhu, pre­pra­co­vá­va­nia biz­nis­plánu, mode­lov a nasta­vo­va­nia ďal­ších vecí, či pro­ce­sov. Dnes môžem vyhlá­siť, že náš tím sa posil­nil, zväč­šil a naše mož­nosti narástli. Celý pro­jekt dostal sociálno-eko­no­mické roz­mery a význam nie len pre Slo­ven­skú repub­liku, nakoľko obno­víme výrobu počí­ta­čov na Slo­ven­sku po roku 1989, ale pre celú Európ­sku úniu, ktorá si kla­die za pri­oritu pod­po­ro­vať presne takéto pro­jekty. Mal som mož­nosť zúčast­niť sa dis­ku­sie s Dr. Fre­ed­man, ria­di­teľ­kou malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov v USA, o dohode TTIP kde som jej pri tejto prí­le­ži­tosti pred­sta­vil aj náš pro­dukt. Jed­ným s prob­lé­mov TTIP je lacný dovoz zvy­čajne níz­ko­kva­lit­ných tova­rov z východ­ných kra­jín. Ozrej­mil som jej tento prob­lém aj na Slo­ven­sku, hovo­rili sme o verej­ných súťa­žiach a pod. Toto sa dá rie­šiť obno­ve­ním výroby kva­lit­ných pro­duk­tov u nás doma pre náš, či aj pre ame­rický trh. A ja osobne si mys­lím, že toto má zmy­sel.

12931300_487458624792810_2524046536667062875_n

Momen­tálne roku­jeme s inves­tormi a postupne sa stre­tá­vame s dis­tri­buč­nými kanálmi, ktoré nám z vali­dá­cie vyšli naj­lep­šie. Začína to nabe­rať na obrát­kach a o pre­daj pre­ja­vili záu­jem aj zahra­niční par­tneri. Sna­žíme sa uro­biť zmluvné návrhy par­tners­tiev a spo­lu­prác cez hra­nice. Toto však vidím na časovo naj­ná­roč­nej­šie, pre­tože veľa vecí musíme najprv dola­diť na našom Slo­ven­skom trhu. Ak sa všetko podarí, vytvo­ríme v Ban­skej Bys­trici spo­loč­nosť, ktorá môže zamest­nať kopec ľudí. Aj napriek níz­kej kva­li­fi­ká­cii pra­cov­nej sily v našom kraji plá­nu­jeme zostať doma. Viem si pred­sta­viť, že do Ban­skej Bys­trice radi prídu experti, je to krásne mesto a ešte krajší región a kraj.

Untitled

zdroj: itnews.sk

Vaše počí­tače sú výni­močné svo­jím dizaj­nom, s akými názormi na ne sa stre­tá­vate?

Zozbie­rali sme mnoho pod­ne­tov, otá­zok a pri­po­mie­nok. Naj­čas­tej­šie sa ľudia zau­jí­majú o chla­de­nie, povr­chovú úpravu, či práve eco-roz­mer, ktorý sa sna­žíme teraz pod­robne roz­pí­sať a pred­sta­viť. Dizajn je pre zatiaľ naša kon­ku­renčná výhoda komu­ni­ko­vaná von, para­lelne samoz­rejme pra­cu­jeme na tech­no­ló­giách, ktoré mie­nime paten­to­vať, a o kto­rých sa dozviete ako prví.

12052343_433112643560742_8882923858329098071_o

Kam ste to dote­raz dotiahli? Máte prvé pro­to­typy?

Áno samoz­rejme máme pro­to­typy, ktoré sa momen­tálne tes­tujú a dola­ďujú. Vyzerá to veľmi dobre. Koniec kon­cov sa o náš pro­jekt zau­jíma mnoho nad­šen­cov, či médiá.

13087068_494282374110435_6934726134057558068_o

Koľko a aké veci sa zme­nili od úplne prvého Xerry? 

Od úplne prvého to sú najmä roz­mery. Súčasné tech­no­ló­gie nám umož­nili ísť až do mini­ma­lis­tic­kých roz­me­rov, ktoré už sú kom­fortné aj na pre­nos zaria­de­nia. Zme­nili sme dizajny, povr­chové úpravy a štruk­túru mate­riá­lov. V pod­state štruk­tú­rou mate­riá­lov a s podob­nými zále­ži­tos­ťami nám pomá­hajú experti z Tech­nic­kej uni­ver­zity vo Zvo­lene (TUZVO).

12029853_432924930246180_2288693913187504509_o

Kto tes­tuje pro­to­typy?

Momen­tálne máme pro­to­typy v dvoch spo­loč­nos­tiach, v dvoch domác­nos­tiach a poda­rilo sa nám v spo­lu­práci so súkrom­nou ško­lou, zria­diť cool učebňu, kde sa vyučuje okrem iného aj inte­ri­é­rový dizajn. U týchto par­tne­rov sa tes­tuje hlavne UI. Mecha­nické tes­to­va­nie a tes­to­va­nie v oblasti mate­riá­lov, či povr­cho­vých náte­rov z vnútra, aj z vonku nám robí znovu TUZVO.

12370906_450845045120835_1522230079256295948_o

Ako vyzerá taký pro­to­typ a jeho para­metre?

V minu­losti sme niečo naz­na­čili. Je to v pod­state mini luxusný, počí­tač s vlast­ným pod­svie­te­ním, vlast­ným doty­ko­vým čid­lom, ktoré máme vyvi­nuté našim tímom. Čo sa týka para­met­rov, ideme na výkon, to zna­mená od pro­ce­soru i3 a vyš­šie. Máme pod­pí­saný par­tners­hip s Inte­lom, do AMD určite nepôj­deme. Vyhlá­sili sme call na vývoj vlast­ného OS, posta­ve­ného na Linuxe a momen­tálne hľa­dáme skil­lera, kto­rého zapo­jíme do nášho pro­jektu. Neta­jíme sa ani ambí­ciou vyvi­núť vlastnú matičnú dosku (slo­ven­skú) a v tomto máme obrov­skú pod­poru komu­nity a par­tne­rov, či exper­tov z UMB a kraja.

12983241_490825021122837_7762227982211926283_o

Plá­nu­jete spo­lu­prácu aj s inými pro­jek­tami?

S nikým nevy­lu­ču­jeme spo­lu­prácu. Momen­tálne môžem pre­zra­diť, že sme začali spo­lu­pra­co­vať so star­tu­pom Son­go­roo, ktorý vyvíja ino­va­tívny sys­tém pre­hrá­va­nia hudby na verej­nosti. Začali sme pre nich vyrá­bať luxusný dre­vený Son­go­roo stre­a­mer, ktorý je súčas­ťou ich smart rie­še­nia. Je pre mňa veľ­kým pote­še­ním, že sme sa cha­la­nom zapá­čili a verím vo veľmi dobrú spo­lu­prácu.

13041182_490353104503362_1268366484771892849_o

auto­rmi foto­gra­fií sú Mar­tin Pechov­ský a Ján Tuhár­sky

Pridať komentár (0)