Slo­ven­ské pro­duk­ty, kto­ré pre­ra­zi­li v zahra­ni­čí

Nikola Brehová / 7. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: youtube.com

V seriá­li #Made­In­Slo­va­kia sme ti pred­sta­vi­li šty­ri úspeš­né fir­my zo Slo­ven­ska, kto­ré pre­ra­zi­li aj v zahra­ni­čí. Mož­no si si vši­mol, že na poza­dí seriá­lu sto­jí spo­loč­nosť, kto­rá sa môže pochvá­liť rov­na­kým úspe­chom. Asse­co Solu­ti­ons.

Infor­mač­né sys­té­my sú od istej veľ­kos­ti fir­my nevy­hnut­nos­ťou. Vďa­ka nim máš pre­hľad o pra­cov­ných úlo­hách, fak­tú­rach, dodáv­kach tova­ru či účtov­ných uzá­vier­kach. Prá­ve Asse­co Solu­ti­ons je dodá­va­te­ľom infor­mač­ných sys­té­mov šitých na mie­ru, kto­ré sú nie­len v našich kon­či­nách trho­vou špič­kou.

Rieš prob­lé­my, kto­ré zákaz­ník má

Ako sa sta­ne z malej fir­my spo­loč­nosť, kto­rej sku­pi­na pôso­bí v 50 kra­ji­nách sve­ta? Tak, že svo­jim zákaz­ní­kom ponú­ka rie­še­nia reál­nych prob­lé­mov. Kúpiť si kra­bi­co­vý infor­mač­ný sys­tém, kto­rý vyrie­ši všet­ky prob­lé­my okrem tých tvo­jich, je plyt­va­nie finan­cia­mi.

Túto situ­áciu vyrie­ši­li v Asse­co Solu­ti­ons vďa­ka modu­lom. Ich vlaj­ko­vá loď Asse­co SPIN, spo­lu s ostat­ný­mi rie­še­nia­mi, je posta­ve­ná na funkč­ných modu­loch. Zákaz­ník si vybe­rie tie, kto­ré pre svoj biz­nis sku­toč­ne potre­bu­je.

Keď­že naše sys­té­my sú posta­ve­né na modu­lár­nej archi­tek­tú­re, môže­me vyho­vieť rôz­nym požia­dav­kám našich kli­en­tov a dodať im rie­še­nie, kto­ré bude pokrý­vať ich potre­by. V prí­pa­doch, že nie je mož­né nie­kto­ré fun­kci­ona­li­ty pokryť štan­dard­ným rie­še­ním, vie­me zákaz­ko­vo dovy­ví­jať aj úpl­ne nové fun­kci­ona­li­ty, kto­ré si rých­lo menia­ci trh vyža­du­je,“ vyjad­ril sa Sta­ni­slav Žak, ria­di­teľ odde­le­nia sta­rost­li­vos­ti o zákaz­ní­kov.

Vďa­ka tomu môžu fir­my rôz­nych veľ­kos­tí pou­ží­vať rov­na­ký soft­vér, kto­rý sa im s odliš­ným modu­lom pris­pô­so­bí na mie­ru. Ak fir­ma pros­pe­ru­je, ras­tie ale­bo expan­du­je do zahra­ni­čia, sta­čí dopl­niť nové potreb­né modu­ly a bez zdr­ža­nia a zdĺha­vej imple­men­tá­cie fun­gu­je ďalej.

To len potvr­dzu­je, čo si mohol vidieť v samot­nom seriá­li #Made­In­Slo­va­kia: pris­pô­sob pro­dukt potre­bám a požia­dav­kám trhu.

Zákaz­níc­ka pod­po­ra je tiež mar­ke­ting

Ako odlí­šiš dob­rú fir­mu od vyni­ka­jú­cej? Pozri sa na jej cus­to­mer sup­port. Vypus­tiť do sve­ta výbor­né rie­še­nie je super, no tu ces­ta len začí­na. Kli­en­ti budú potre­bo­vať tvo­ju pomoc a ty by si na to mal byť pri­pra­ve­ný.

Asse­co Solu­ti­ons posky­tu­je svo­jim zákaz­ní­kom pod­po­ru 24/7. Čo všet­ko to pre fir­mu zna­me­ná a ako k tej­to výzve pri­stu­pu­je?

Ivet­te Lešun­dá­ko­vá, ria­di­teľ­ka HR odde­le­nia Asse­co Solu­ti­ons, hovo­rí: „Dob­rý cus­to­mer sup­port je alfou a ome­gou spo­loč­nos­ti, kto­rej busi­ness sto­jí na dlho­do­bej spo­lu­prá­ci so spo­koj­ný­mi zákaz­ník­mi. Naši kon­zul­tan­ti sú pra­vi­del­ne cer­ti­fi­ko­va­ní a ško­le­ní, ale okrem vyso­kej odbor­nos­ti sú to naj­mä pri­ro­dze­ne milí a ochot­ní ľudia, kto­rí pre­fe­ru­jú indi­vi­du­ál­ny prí­stup ku kli­en­to­vi.

Ser­vis dopĺňa­me pra­vi­del­ný­mi pro­duk­to­vý­mi ško­le­nia­mi pre kli­en­tov a množ­stvom osob­ných náv­štev kedy­koľ­vek v prí­pa­de potre­by.

Spo­koj­nosť s prí­stu­pom našich kon­zul­tan­tov nám v zákaz­níc­kych pries­ku­moch vychá­dza cca. 83%, čo je pre nás obrov­ský závä­zok a moti­vu­je nás to naďa­lej na kva­li­te našich slu­žieb pra­co­vať.“

Tým­to člán­kom uzat­vá­ra­me #Made­In­Slo­va­kia. Ďaku­je­me Asse­co Solu­ti­ons, že sme spo­lu moh­li uká­zať slo­ven­skú kva­li­tu, kto­rá pre­sa­hu­je hra­ni­ce našej kra­ji­ny.

Verí­me, že by sa našlo omno­ho viac firiem, o kto­rých sa opla­tí písať (a točiť). A mož­no ich aj oslo­ví­me – v dru­hej sérii. ;) Chceš nám pomôcť? Napíš do komen­tu odpo­rú­ča­nie na fir­mu, kto­rá by mala byť v #Made­In­Slo­va­kia tiež.

Pridať komentár (0)