Slo­ven­ské pro­jekty, ktoré na Kicks­tar­teri neus­peli

Martin Bohunický / 6. október 2015 / Tools a produktivita

Kicks­tar­ter je plný zlých, nádej­ných a aj skve­lých nápa­dov. Úspech však často nezá­visí len od kva­lity, význam­ným fak­to­rom je aj mar­ke­ting a šťas­tie. Pozreli sme sa na nie­koľko slo­ven­ských pro­jek­tov na Kicks­tar­teri. Nie­ktoré mali väčší poten­ciál, iní vytvo­rili s pre­pá­če­ním “nezmy­sel”, no ani jeden z nich napo­kon neus­pel.

Zápis­ník, ktorý môžeš nosiť ako batoh

Nech­cem byť nega­tívny, no mne osobne príde tento nápad úplne nezmy­selný. Aby ste ma nechá­pali zle, milu­jem zápis­níky, všetko si poc­tivo zna­čím do svojho Moles­kine, no aby som ho nosil cez rameno? V kaž­dom prí­pade je to len môj pohľad a 15 ľudí si mys­lelo opak. 580 libier bolo však prí­liš málo v porov­naní s potreb­ným cie­ľom 18,000 libier. Že prečo tak veľa? Dobrá otázka.. Kaž­do­pádne so stú­pa­jú­cim tren­dom život­ného štýlu hips­te­rov zažije ešte tento nápad možno aj come­back. Nechajme sa prek­va­piť :).

Wyatt, eat that snail!

Logická hra, kde si sa sta­ral o ježka s menom Wyatt White, ktorý nemá rád špinu a chce preto zostať čistý. Foun­der Milan Straka však vyzbie­ral z potreb­ných 4230 libier len 33 GBP.

DRUM­BALL

Lopta, ktorá vyzerá ako medi­cin­bal a pri­pev­níš si ju strap­com na svoj pás. Zvy­šok je už na tvo­jej kre­a­ti­vite. Kedysi dávno som niečo podobné mys­lím videl. Prečo nevyz­bie­ral DRUM­BALL ani jeden švaj­čiar­sky frank z potreb­ných 3,000 CHF nie je ťažké pocho­piť. Pre­zen­tačné video je jedna z naj­hor­ších vecí, aké som kedy v živote videl. Fakt zlé, sorry.

Rc Brick

Rc Brick je presne to, čo názov napo­vedá. Pri­po­jíš svoj smart­fón na lego kolesá a ovlá­daš. Kolesá môžeš pri­sta­vať k svojmu lego vozidlu a hrať sa. Ovlá­da­nie cez kábel však možno fun­go­valo v roku 1990 a Pet­rovi Var­govi sa 65,000 libier zďa­leka vyzbie­rať nepo­da­rilo. Od 20 spon­zo­rov zís­kal 719 GBP.

Pro­ject GRE­GORY 

Jed­no­značne najp­ros­peš­nejší a naj­ná­dej­nejší nápad spo­me­dzi uve­de­ných. Pro­ject GRE­GORY si zís­kal pozor­nosť sve­to­vých médií a mnohí uzná­vali, že toto rie­še­nie je jed­no­du­cho skvelé. Zmys­lom celého pro­jektu bolo využiť bill­bo­ardy pri ces­tách a pre­me­niť pries­tor medzi nimi na domovy pre bez­do­mov­cov. Celé to vyze­ralo fakt veľmi dobre, Pro­jectu GRE­GORY však zrejme niečo chý­balo. Nápad totiž pod­po­rilo finančne len 39 ľudí s cel­ko­vou čias­t­kou 825 dolá­rov. Zdie­la­nie na Face­bo­oku a sku­točná pod­pora sú predsa dve úplne roz­dielne veci. Doména projectgregory.com je dnes už nefunkčná.

Pridať komentár (0)