Slo­ven­ské sli.do slá­vilo úspešný rok. Vyše 200 000 polo­že­ných otá­zok a 1000 even­tov za jediný mesiac

Sli.do / 8. januára 2016 / Zo Slovenska

2015 bol pre sli.do jeden z naj­väč­ších slo­ven­ských star­tu­pov naozaj skve­lým rokom. Juraj Holub — mar­ke­tin­gový mana­žér sli.do, zhr­nul v blo­go­vom prís­pevku ich 15 naj­väč­ších míľ­ni­kov a high­ligh­tov. Ktoré to boli?

Vyše 5800 even­tov bolo vďaka sli.do viac inte­rak­tív­nych v tak­mer 100 kra­ji­nách”, píše Juraj Holub na blogu slo­ven­ského star­tupu sli.do. a dodáva, že to je až štvor­ná­so­bok počtu z pre­doš­lého roku. Naozaj pekné číslo. Sli.do sa cel­kovo darí o čom svedčí aj vyše 200 000 polo­že­ných otá­zok a vyše 600 000 hla­sov odo­sla­ných cez apli­ká­ciu.

winning_eventex_awards_slido-e1452068937968

Ktoré boli teda tie naj­väč­šie momenty star­tupu za rok 2015?

Začiat­kom roka vyšla zrejme naj­väč­šia aktu­ali­zá­cia apli­ká­cie, ktorá pri­niesla kom­pletný redi­zajn a vyla­dila UX. Apli­ká­cia sa dru­hý­krát za sebou stala naj­lep­šou tech­no­ló­giou roka na kon­fe­ren­cii Even­tex v Sofii.

V marci poskytlo sli.do svoju plat­formu zatiaľ naj­väč­šej kon­fe­ren­cii — SXSWedu, kde bolo vyše 5000+ účast­ní­kov.

V máji oslá­vil tím 3 roky a 3000 even­tov, ktoré dopo­siaľ pou­žili apli­ká­ciu na zvý­še­nie akti­vity obe­cen­stva.

alternative-to-google-moderator-750x400-e1452076279382

V júni Google ozná­mil ukon­če­nie služby Google Mode­ra­tor a sli.do sa stalo per­fekt­nou alter­na­tí­vou pre mnohé spo­loč­nosti, ktoré tak prišli o službu. Slo­ven­skú apli­ká­ciu začali pou­ží­vať aj obrov­ské mená vo svete ako Spo­tify, Zen­desk či Netf­lix. Mnoho kon­fe­ren­cií z even­to­vého prie­myslu sa roz­hodlo pre svoje uda­losti pou­žiť práve sli.do.

Tím expan­do­val aj do Ázie, kde pri­jali nového člena z Kuala Lum­pur. Bude zod­po­vedný za ras­túci pocet even­tov v oblasti.

SXSWedu_slido_audience-copy-e1452073541388

V období od janu­ára do sep­tem­bra bolo cez apli­ká­ciu polo­že­ných vyše 100 000 otá­zok, čo bolo samo o sebe veľ­kým míľ­ni­kom. Ešte väč­ším prek­va­pe­ním bolo, že za nasle­du­júce mesiace sa tento počet sti­hol zdvoj­ná­so­biť.

Jed­ným z hlav­ných cie­ľov sli.do je dať slovo obe­cen­stvu. To sa im roz­hodne darí, keďže apli­ká­ciu využíva čoraz viac poli­tic­kých uda­lostí ako naprí­klad aj kan­di­dáti na fun­kciu pre­zi­denta Fili­pín.

100k_questions_slido-e1452075855917

V novem­bri pou­žilo sli.do až 1000 even­tov! Pat­rili medzi ne naprí­klad aj World Busi­ness Forum v New Yorku, kto­rého sa zúčast­nil aj sám Richard Bran­son či Kevin Spa­cey.

A nako­niec: Sli.do sa stalo dodá­va­te­ľom roka v even­to­vom prie­mysle podľa PPA awards. Gra­tu­lu­jeme!

PPA-Awards_slido_winner_supplier_year-e1452070566918

Zdroj: sli.do/blog

Pridať komentár (0)