Slo­ven­ské star­tu­py maj­te sa na pozo­re, pri­chá­dza šan­ca zís­kať veľ­kú inves­tí­ciu

Martin Bohunický / 4. apríla 2016 / Startupy

Do nie­kto­rých star­tu­pov na Slo­ven­sku môžu čosko­ro naliať poriad­ny balík peňa­zí.

Ven­tu­re kapi­tá­lo­vý fond Spring­ti­de Ven­tu­res, síd­lia­ci v Pra­he, ozná­mil zámer pre­in­ves­to­vať v najb­liž­ších troch rokoch do star­tu­pov v stred­nej Euró­pe a Izra­e­li 40 – 60 mili­ó­nov eur. Vďa­ka tým­to inves­tí­ciam sa tak zrej­me sta­ne jed­ným z naj­väč­ších fon­dov v stred­nej Euró­pe.

Screen Shot 2016-04-04 at 11.10.40

foto: springtide.cz

Kedy máš šan­cu? Naj­väč­šie náde­je si môžu robiť star­tu­py, kto­ré sa chys­ta­jú na expan­ziu do zahra­ni­čia a fun­gu­jú 1 – 2 roky. Pod­ľa infor­má­cií na web­strán­ke Spring­ti­de by sa jednot­li­vé inves­tí­cie mali pohy­bo­vať v hod­no­tách od 1 do 5 mili­ó­nov eur.

Čo to môže zna­me­nať pre slo­ven­ské star­tu­py? Tu sa neh­rá o drob­né, v ban­ku sú sumy, kto­ré môžu extrém­ne nakop­núť aké­koľ­vek pod­ni­ka­nie a zís­kať takú­to sumu môže byť pre nie­kto­ré star­tu­py defi­ni­tív­nym kro­kom sme­rom k úspe­chu. Ten samoz­rej­me závi­sí pri­már­ne od prá­ce, no so sta­bil­nou pod­po­rou sa fun­gu­je hneď lep­šie.

Ťaž­ko pove­dať, kto­ré slo­ven­ské star­tu­py by si inves­tí­ciu zaslú­ži­li. Spring­ti­de Ven­tu­res chce inves­to­vať cel­ko­vo do 15 – 20 star­tu­pov, pre­to nám zostá­va veriť, že náj­du poten­ciál aj pod Tat­ra­mi. 

Spring­ti­de Ven­tu­res je inves­tič­ný fond pod hla­vič­kou finanč­nej sku­pi­ny KKCG Kar­la Komá­re­ka.

Tím Spring­ti­de Ven­tu­res

Screen Shot 2016-04-04 at 11.09.56Screen Shot 2016-04-04 at 11.10.07

foto: springtide.cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)