Slo­ven­ské star­tupy majte sa na pozore, pri­chá­dza šanca zís­kať veľkú inves­tí­ciu

Martin Bohunický / 4. apríla 2016 / Startupy

Do nie­kto­rých star­tu­pov na Slo­ven­sku môžu čoskoro naliať poriadny balík peňazí.

Ven­ture kapi­tá­lový fond Spring­tide Ven­tu­res, síd­liaci v Prahe, ozná­mil zámer pre­in­ves­to­vať v najb­liž­ších troch rokoch do star­tu­pov v stred­nej Európe a Izra­eli 40 – 60 mili­ó­nov eur. Vďaka týmto inves­tí­ciam sa tak zrejme stane jed­ným z naj­väč­ších fon­dov v stred­nej Európe.

Screen Shot 2016-04-04 at 11.10.40

foto: springtide.cz

Kedy máš šancu? Naj­väč­šie nádeje si môžu robiť star­tupy, ktoré sa chys­tajú na expan­ziu do zahra­ni­čia a fun­gujú 1 – 2 roky. Podľa infor­má­cií na web­stránke Spring­tide by sa jednot­livé inves­tí­cie mali pohy­bo­vať v hod­no­tách od 1 do 5 mili­ó­nov eur.

Čo to môže zna­me­nať pre slo­ven­ské star­tupy? Tu sa nehrá o drobné, v banku sú sumy, ktoré môžu extrémne nakop­núť aké­koľ­vek pod­ni­ka­nie a zís­kať takúto sumu môže byť pre nie­ktoré star­tupy defi­ni­tív­nym kro­kom sme­rom k úspe­chu. Ten samoz­rejme závisí pri­márne od práce, no so sta­bil­nou pod­po­rou sa fun­guje hneď lep­šie.

Ťažko pove­dať, ktoré slo­ven­ské star­tupy by si inves­tí­ciu zaslú­žili. Spring­tide Ven­tu­res chce inves­to­vať cel­kovo do 15 – 20 star­tu­pov, preto nám zostáva veriť, že nájdu poten­ciál aj pod Tat­rami. 

Spring­tide Ven­tu­res je inves­tičný fond pod hla­vič­kou finanč­nej sku­piny KKCG Karla Komá­reka.

Tím Spring­tide Ven­tu­res

Screen Shot 2016-04-04 at 11.09.56Screen Shot 2016-04-04 at 11.10.07

foto: springtide.cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)