Slo­ven­ské UPC s veľ­kou novin­kou: Odte­raz máš inter­net v Euró­pe zadar­mo!

Martin Bohunický / 4. februára 2016 / Tech a inovácie

UPC pri­pra­vu­je na Slo­ven­sko imple­men­to­vať popu­lár­ny model, kto­rý sa už dáv­no osved­čil v zahra­ni­čí.

Služ­ba Wi-Free, kto­rá už dlh­šie fun­gu­je v Čes­ku, Poľ­sku, Bel­gic­ku, Írsku, Maďar­sku, Holand­sku, Švaj­čiar­sku a Rumun­sku ti zabez­pe­čí bez­plat­ný inter­net vša­de, kde sa nachá­dza UPC rou­ter s akti­vo­va­ným verej­ným vysie­la­ním sig­ná­lu. Jedi­né, čo pre­to musíš uro­biť, je akti­vo­vať túto vychy­táv­ku aj u seba doma.
Ako na to? Sta­čí ak si zákaz­ní­kom UPC a pri­po­jíš sa do prog­ra­mu, domá­cu Wi-Fi sieť pre­sta­víš do reži­mu, kedy bude stá­le zabez­pe­če­ná hes­lom, ale časť bude prí­stup­ná oko­lo­idú­cim zákaz­ní­kom UPC.

1414514827385

foto: UPC

Čím viac takých­to zaria­de­ní potom bude akti­vo­va­ných, tým viac prí­stu­po­vých bodov v celej EÚ náj­deš. Len v Čes­kej repub­li­ke ich náj­deš 220 000, v celej EÚ dokon­ca až 5,5 mili­ó­na.

Pod­ľa môj­ho názo­ru je táto ini­cia­tí­va od UPC asi naj­lep­ší mar­ke­tin­go­vý ťah, aký bolo mož­né na Slo­ven­sku uro­biť. Model, kto­rý sa už dáv­no v zahra­ni­čí osved­čil, je skve­lou moti­vá­ci­ou pre zisk nových zákaz­ní­kov. Navy­še, sie­te Wi-Free pri­ná­ša­jú ove­ľa vyš­šiu bez­peč­nosť ako verej­né sie­te, kto­ré sú čoraz čas­tej­šie využí­va­né hac­ker­mi (pri­po­ja sa medzi vás a sieť ako pro­stred­ník a vytiah­nu od vás infor­má­cie).

Keď­že je Wi-Free vša­de zadar­mo a môžeš pou­žiť aké­koľ­vek zaria­de­nie, odpad­nú tiež prob­lé­my s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním v zahra­ni­čí — dote­raz si sa mohol zmie­riť s obrov­ským účtom ale­bo si jed­no­du­cho inter­net nepou­žil.

Ini­cia­tí­vu jed­no­znač­ne chvá­li­me a dúfa­me, že sa čosko­ro pri­da­jú aj ostat­ní posky­to­va­te­lia.

brownsville-wifi

foto: animalnewyork.com

zdroj: upc, zdroj titul­nej foto: gadget.ro

Pridať komentár (0)