Slo­ven­ské UPC s veľ­kou novin­kou: Odte­raz máš inter­net v Európe zadarmo!

Martin Bohunický / 4. februára 2016 / Tech a inovácie

UPC pri­pra­vuje na Slo­ven­sko imple­men­to­vať popu­lárny model, ktorý sa už dávno osved­čil v zahra­ničí.

Služba Wi-Free, ktorá už dlh­šie fun­guje v Česku, Poľ­sku, Bel­gicku, Írsku, Maďar­sku, Holand­sku, Švaj­čiar­sku a Rumun­sku ti zabez­pečí bez­platný inter­net všade, kde sa nachá­dza UPC rou­ter s akti­vo­va­ným verej­ným vysie­la­ním sig­nálu. Jediné, čo preto musíš uro­biť, je akti­vo­vať túto vychy­távku aj u seba doma.
Ako na to? Stačí ak si zákaz­ní­kom UPC a pri­po­jíš sa do prog­ramu, domácu Wi-Fi sieť pre­sta­víš do režimu, kedy bude stále zabez­pe­čená hes­lom, ale časť bude prí­stupná oko­lo­idú­cim zákaz­ní­kom UPC.

1414514827385

foto: UPC

Čím viac takýchto zaria­dení potom bude akti­vo­va­ných, tým viac prí­stu­po­vých bodov v celej EÚ náj­deš. Len v Čes­kej repub­like ich náj­deš 220 000, v celej EÚ dokonca až 5,5 mili­óna.

Podľa môjho názoru je táto ini­cia­tíva od UPC asi naj­lepší mar­ke­tin­gový ťah, aký bolo možné na Slo­ven­sku uro­biť. Model, ktorý sa už dávno v zahra­ničí osved­čil, je skve­lou moti­vá­ciou pre zisk nových zákaz­ní­kov. Navyše, siete Wi-Free pri­ná­šajú oveľa vyš­šiu bez­peč­nosť ako verejné siete, ktoré sú čoraz čas­tej­šie využí­vané hac­kermi (pri­poja sa medzi vás a sieť ako pro­stred­ník a vytiahnu od vás infor­má­cie).

Keďže je Wi-Free všade zadarmo a môžeš pou­žiť aké­koľ­vek zaria­de­nie, odpadnú tiež prob­lémy s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním v zahra­ničí — dote­raz si sa mohol zmie­riť s obrov­ským účtom alebo si jed­no­du­cho inter­net nepou­žil.

Ini­cia­tívu jed­no­značne chvá­lime a dúfame, že sa čoskoro pri­dajú aj ostatní posky­to­va­te­lia.

brownsville-wifi

foto: animalnewyork.com

zdroj: upc, zdroj titul­nej foto: gadget.ro

Pridať komentár (0)