Slovenského stredoškoláka dnes pozná celý svet. Vďaka jedinej fotografii

Mária Ambrozová / 20. septembra 2018 / Zo Slovenska

  • Alec Bo­rový, 16-ročný Slo­vák, si zís­kal vo svete vďaka svojmu ko­níčku množ­stvo fa­nú­ši­kov
  • Po­pu­lárna značka Ins­ta­gramu a so­ciálna sieť zá­ro­veň, VSCO, vy­brala jeho mi­ni­ma­lis­tické zá­bery do svojho toh­to­roč­ného top vý­beru
  • Alec zís­kal aj Me­dzi­ná­rodnú cenu voj­vodu z Edin­burghu
zdroj: Ilustračná fotografia/Unsplash
  • Alec Bo­rový, 16-ročný Slo­vák, si zís­kal vo svete vďaka svojmu ko­níčku množ­stvo fa­nú­ši­kov
  • Po­pu­lárna značka Ins­ta­gramu a so­ciálna sieť zá­ro­veň, VSCO, vy­brala jeho mi­ni­ma­lis­tické zá­bery do svojho toh­to­roč­ného top vý­beru
  • Alec zís­kal aj Me­dzi­ná­rodnú cenu voj­vodu z Edin­burghu

VSCO je fo­to­gra­fická spo­loč­nosť, ktorá vy­tvára kre­a­tívne ná­stroje pre svoju ume­leckú ko­mu­nitu (tú už v roku 2016 tvo­rilo pri­bližne 30 mi­li­ó­nov ľudí) a za svoj cieľ si dáva vzde­lá­vať a in­špi­ro­vať všet­kých, ktorí chcú po­sú­vať svoj ume­lecký po­ten­ciál. Práve v tomto roku sa vďaka nej opäť viac ľudí do­zve­delo, kde sa na mape sveta na­chá­dza naše malé Slo­ven­sko. Kon­krétne vďaka ši­kov­nému gym­na­zis­tovi, 16-roč­nému Ale­covi z Dub­nice nad Vá­hom.

Ale­cova mi­ni­ma­lis­tická snímka cit­ru­sov ukry­tých za po­hármi s vo­dou zau­jala na­toľko, že sa do­stala do vý­beru tých naj­lep­ších sní­mok na­chá­dza­jú­cich sa na tejto plat­forme.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Alec (@bo­ro­vy­alec),

Ale­cov pro­fil na Ins­ta­grame roz­hodne stojí za to, no to nie je všetko. Za svoju in­ten­zívnu prácu si vy­slú­žil oce­ne­nie, Me­dzi­ná­rodnú cenu voj­vodu z Edin­burghu. Tú práve včera v Gbe­ľa­noch odo­vzdal až 240 štu­den­tom brit­ský veľ­vys­la­nec v SR An­drew Garth. Mladí am­bi­ci­ózni ľu­dia pre zís­ka­nie oce­ne­nia, ktoré za­lo­žil princ Phi­lip, man­žel brit­skej krá­ľov­nej, mu­sia na sebe pra­co­vať in­ten­zívne a dl­ho­dobo.

Mladý člo­vek, ktorý chce zís­kať bron­zovú cenu v prog­rame Me­dzi­ná­rodná cena voj­vodu z Edin­burghu, musí na sebe vy­trvalo pra­co­vať a pre­ko­nať štyri vý­zvy. Roz­ví­jať svoj ta­lent, špor­to­vať, zlep­šo­vať oko­lie dob­ro­voľ­níc­tvom a na zá­ver zvlád­nuť dob­ro­družnú expe­dí­ciu. Prog­ram môže ab­sol­vo­vať vo svo­jej škole či v ot­vo­re­nom miest­nom cen­tre,“ vy­svet­lila ma­na­žérka Me­dzi­ná­rod­nej ceny voj­vodu z Edin­burghu Slo­ven­sko An­drea Vr­bov­ská.

O sku­točne vý­znamné oce­ne­nia ši­kovní Slo­váci ne­majú nú­dzu. Za zmienku stojí na­prí­klad gas­tro­no­mický Os­car značky Slo­wlan­dia z Nitry (viac si pre­čí­taš TU), ušla sa nám aj No­be­lova cena v ob­lasti en­vi­ro­men­ta­lis­tiky (viac čí­taj TU), máme sve­tovú jed­notku v športe, o kto­rom si možno ani len ne­po­čul (viac náj­deš TU) a o tom, že máme čo po­ve­dať aj v ob­lasti špič­ko­vého al­ko­holu tak­tiež niet po­chýb (čí­taj TU).

Takže ak máš vo svo­jom okolí ši­kov­ného člo­veka či za­čí­na­júci star­tup, ktorý má zmy­sel, ne­vá­haj a daj nám ve­dieť.

Zdroj: VSCO, TASR

Pridať komentár (0)