Slovenská medovina sa stala najlepšou na svete

Linda Cebrová / 19. marca 2017 / Zo Slovenska

zdroj: zdro:facebook.com/trnavskamedovina

Tr­nav­ská me­do­vina z ro­din­nej firmy Api­med zís­kala zlatú me­dailu na me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži v USA.

Možno si ani ne­ve­del, no práve me­do­vina je po­va­žo­vaná za naj­starší ná­poj na svete. Pred­po­kladá sa, že prvá me­do­vina vznikla ešte pred tým, ako sa na Zemi ob­ja­vil člo­vek. V du­ti­nách stro­mov obý­va­ných vče­lami skva­sil med spolu s daž­ďo­vou vodu a vznikla tak prvá me­do­vina. Tú po­tom ne­skôr ob­ja­vil prvý člo­vek a za­chu­tila mu na­toľko, že ju za­čal vy­rá­bať pre svoju vlastnú po­trebu.

zdro:fa­ce­book.com/tr­nav­ska­me­do­vina

Dnes je tento mok po­va­žo­vaný za pravý Sta­ro­slo­van­ský ná­poj, keďže ju naši pred­ko­via pi­já­vali pri tých naj­výz­nam­nej­ších sláv­nos­tiach.Tak ako všetko hod­notné, aj vý­roba me­do­viny je dlhý a ná­ročný pro­ces trva­júci mi­ni­málne 1 rok.

Jed­ným z na­jús­peš­nej­ších ro­din­ných me­do­vi­nárs­tiev je slo­ven­ská firma Api­med. Zá­kla­dom úspe­chu vý­roby me­do­viny z Api­medu je pre­dov­šet­kým pre­cízny vý­ber su­ro­vín. Vy­uží­vajú to­tiž dru­hovú pes­trosť a vy­sokú kva­litu slo­ven­ského medu. Toto me­do­vi­nár­stvo pra­cuje so špe­ciálne vy­vi­nu­tými kva­sin­kami.

zdro:fa­ce­book.com/tr­nav­ska­me­do­vina

Ta­kéto kva­sinky sú oso­bitne „ušité na mieru“ vý­roby ich me­do­vín sve­to­vej kva­lity. Ich mo­derné tech­no­ló­gie ná­sledne umož­ňu­júce ria­dený pro­ces vý­roby me­do­viny, po­čnúc kva­se­ním až po do­zrie­va­nie pri pevne sta­no­ve­nej tep­lote, čím sa v me­do­vine ucho­vajú chu­ťové a bu­ketné vlast­nosti medu, z kto­rého je me­do­vina vy­ro­bená.

zdro:fa­ce­book.com/tr­nav­ska­me­do­vina

Me­do­vina z dielne Api­medu za­čiat­kom marca po­tvr­dila, že patrí k sve­to­vej špičke. Zú­čast­nila sa sve­to­vej sú­ťaže o naj­lep­šiu me­do­vinu s náz­vom Ma­zer CUP. Toto me­dzi­ná­rodné po­du­ja­tie sa už de­viaty rok ko­nalo v ame­ric­kom štáte Co­lo­rado. Tejto sú­ťaže sa zú­čas­nilo až 800 vzo­riek me­do­vín z rôz­nych kra­jín sveta. Od­borná po­rota však roz­hodla, že tou naj­lep­šou na svete je tá naša slo­ven­ská.

zdro:fa­ce­book.com/tr­nav­ska­me­do­vina

Kon­krétne išlo o „Sta­ro­slo­ven­skú svetlú me­do­vinu“ a „Ba­ri­kovú me­do­vinu“ z de­dinky Dolná Krupá pri Tr­nave. Práve tu sa na­chá­dza malé me­do­vi­nár­stvo Api­med. Na vý­robu ich me­do­vín, ktoré zís­kali tento me­siac za ich uni­kát­nosť zlatnú me­dialu po­u­ží­vajú len vý­be­rový agá­tový med z juž­ného Slo­ven­ska.

„Uspieť v kon­ku­ren­cii vý­rob­cov z ce­lého sveta a pri­viesť do Dol­nej Kru­pej vý­znamné oce­ne­nia je od­me­nou na­šej kaž­do­den­nej usi­lov­nej práce. Oce­ne­nia vní­mame ako ohod­no­te­nie dl­ho­roč­nej práce, zá­ro­veň pre nás zna­me­najú zá­vä­zok ne­us­tále ďa­lej pra­co­vať na vý­robe a príp­rave tých naj­kva­lit­nej­ších dru­hov me­do­vín,“ vy­jad­ril sa Api­med na svo­jej stránke

 

zdroj:api­med.sk

Pridať komentár (0)