Slovenskí stredoškoláci si vymysleli biznis, s ktorým prinášajú „eko” revolúciu do škôl

Lenka Sidorová / 21. februára 2019 / Startupy

  • Mladá ge­ne­rá­cia pri­náša pre pla­nétu čo­raz väč­šiu ná­dej
  • Slo­ven­skí stre­doš­ko­láci za­čí­najú ma­lými zme­nami, av­šak majú veľké plány
  • Mladá ge­ne­rá­cia pri­náša pre pla­nétu čo­raz väč­šiu ná­dej
  • Slo­ven­skí stre­doš­ko­láci za­čí­najú ma­lými zme­nami, av­šak majú veľké plány

Dnes ti pred­sta­víme štu­dent­skú firmu YOMA, ktorá fun­guje na Gym­ná­ziu v Ko­ši­ciach. Tí­ne­džeri sa ta­kýmto spô­so­bom roz­hodli pris­pieť k zlep­še­niu sveta v ob­lasti, ktorá im je najb­liž­šie – v škols­tve. Plas­tové obaly na zo­šity a učeb­nice iden­ti­fi­ko­vali ako zby­točný plast vo svo­jom štu­dent­skom ži­vote. Pri­niesli tak eko­lo­gickú al­ter­na­tívu z ľanu.

„Sme štu­dent­ská firma YOMA a sna­žíme sa, ako už mnoho iných fi­riem, pri­niesť na svet náš je­di­nečný pro­dukt. Naša firma vy­rába ľa­nové eko­lo­gické obaly na knihy, zo­šity a učeb­nice. Chceme ľu­ďom okolo uká­zať, že na kaž­dej jed­nej voľbe zá­leží,“ uviedla pre Star­ti­tup.sk štu­dentka a zá­ro­veň vi­cep­re­zi­dentka firmy YOMA Da­niela Gre­gu­šová.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: .fa­ce­book.com/YOMA

Štu­dent­ské firmy vzni­kajú v rámci pred­metu Ap­li­ko­vaná eko­nó­mia na stred­ných ško­lách a gym­ná­ziách na ce­lom Slo­ven­sku. Firmy sú pod záš­ti­tou ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Ju­nior Achie­ve­ment, ktorá exis­tuje nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v Európe. Štu­denti sa po­čas tohto pred­metu na­učia, ako fun­guje re­álna firma a čo všetko je za jej úspeš­ným fun­go­va­ním.

Ap­li­ko­vaná eko­nó­mia má na ko­šic­kom gym­ná­ziu dl­ho­ročnú tra­dí­ciu a každý rok pred­staví nová firma svoj je­di­nečný pro­dukt, s kto­rým sa pri­hlási na veľ­trh pod­ni­ka­teľ­ských fi­riem. Na tomto veľ­trhu sa stretnú štu­dent­ské firmy a sú­ťa­žia pod do­hľa­dom od­bor­nej po­roty o po­stup do Top 6 fi­nále štu­dent­ských fi­riem, z kto­rých od­borná po­rota vy­be­rie práve jednu, ktorá bude re­pre­zen­to­vať Slo­ven­sko na európ­skom fi­nále.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: fa­ce­book.com/YOMA

„Sna­žíme sa oslo­viť aj tých najm­lad­ších – deti na zá­klad­ných ško­lách. Vy­tvá­rame pre nich pred­nášky o eko­ló­gii a o tom, aké dô­le­žité je ro­biť aj malé zmeny. Na týchto pre­zen­tač­ných ho­di­nách sa ne­sna­žíme pre­dať nás ako firmu, ale ná­pad, ktorý stojí za nami. ‚Na tom, čoho sa vzdáš, zá­leží’, to je heslo na­šej firmy, kto­rým sa ria­dime. Chceme de­ťom uká­zať, že na všet­kom, čoho sa vzdajú, zá­leží – či to bude jed­no­ra­zová plas­tová fľaša od mi­ne­rálky alebo ige­litka na ná­kupe, tieto veci sa môžu zdať malé, no keď každý z nás spraví ta­kúto ma­ličkú zmenu as­poň raz za deň, spolu to bude zna­me­nať veľa,“ vy­svet­ľuje Da­niela.

Štu­denti z ko­šic­kého gym­ná­zia ve­ria, že je v moci kaž­dého jed­ného člo­veka, ako bude naša pla­néta vy­ze­rať. Spolu so svo­jim jed­no­du­chým pro­duk­tom teda ší­ria aj po­sols­tvo, že práve ma­lič­kos­ťami v kaž­do­den­nom ži­vote for­mu­jeme svet pre nás sa­mot­ných, ale najmä bu­dúce ge­ne­rá­cie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: fa­ce­book.com/YOMA

„Náš ko­lek­tív je zlo­žený z tých naj­rôz­nej­ších po­váh a osob­ností. Od no­vo­do­bých Eins­te­i­nov, ktorí ne­us­tále vy­mýš­ľajú nové ino­vá­cie, ume­lec­kých duší, ktoré kaž­dej va­šej pred­stave vdýchnu uni­kátny vzhľad, až po mo­der­ných eko­nó­mov, ktorí vám po­nú­kajú re­cept na úspech. Sme plní ener­gie, kre­a­ti­vity a chuti do­byť svet. Každý je­den deň je pre nás nová vý­zva a na jeho konci chceme vi­dieť po­krok, ktorý je mos­tí­kom pre lepší zaj­traj­šok. Naša roz­diel­nosť je pre nás pi­lier, mo­tor, ktorý nás že­nie vpred. Na­priek tomu, že sme úplne iní, sme je­den tím s jed­ným cie­ľom a jed­nou ví­ziou,“ po­ve­dala Da­niela.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: fa­ce­book.com/YOMA

Mladá vi­cep­re­zi­dentka pri­znala, že štú­dium v za­hra­ničí láka mno­hým jej spo­lu­žia­kov. Každý z nich by sa však chcel vrá­tiť a svoje zís­kané zna­losti zú­ro­čo­val na Slo­ven­sku a pris­pieť k jeho roz­voju.

Štu­dent­ské firmy, ktoré sú za­po­jené do pro­jektu od Ju­nior Achie­ve­ment Slo­ven­sko mu­sia na konci roka spra­viť zá­ve­rečné vy­úč­to­va­nie, vrá­tiť pe­niaze ak­ci­oná­rom a za­nik­núť. Tvor­co­via z YOMA však už te­raz ve­dia, že chcú po­tom ot­vo­riť re­álnu firmu a po­kra­čo­vať v pre­daji eko oba­lov a aby si ľu­dia ich značku spá­jali s nie­čím, čo po­máha na­šej pla­néte a je eko­lo­gické.

Pridať komentár (0)