Slo­ven­skí štu­den­ti z Brna vyda­li novú hru Quiz War — doby­va­teľ vedo­mos­tí

Rišo Néveri / 19. júna 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­skí štu­den­ti sú kre­a­tív­ni a nechý­ba im dri­ve vytvo­riť nie­čo vlast­né, čo doka­zu­jú aj mno­hé apli­ká­cie, kto­ré nám zasie­la­jú na vyskú­ša­nie. Medzi ne pat­rí aj Quiz War — hra kto­rú vytvo­ri­li štu­den­ti infor­ma­ti­ky Masa­ry­ko­vej uni­ver­zi­ty v Brne.

Začí­na­jú­ce brnen­ské štú­dio Foxy­touch, zaobe­ra­jú­ce sa vývo­jom mobil­ných apli­ká­cií, pred­sta­vu­je novú mobil­nú hru Quiz War ­doby­va­teľ vedo­mos­tí. Quiz War je mul­tip­la­y­er vedo­most­ná hra, v kto­rej hráč boju­je pomo­cou svo­jich vedo­mos­tí v due­li pro­ti súpe­ro­vi.

cover

Hráč môže hrať onli­ne pro­ti náhod­ným ľudom ale­bo sa môže do hry pri­hlá­siť cez Face­bo­ok a hrať pro­ti svo­jim pria­te­ľom. Hrať môže aj off­li­ne pro­ti počí­ta­ču, v tom­to prí­pa­de však zís­ka­va menej bodov.

Duel sa skla­dá zo šies­tich kôl, pri­čom v kaž­dom z nich má otáz­ku a na výber 4 mož­nos­ti, z kto­rých je len jed­na správ­na. Na odpo­veď je daný časo­vý limit 8 sekúnd. Čím skôr hráč odpo­vie, tým viac bodov zís­ka. Za víťazs­tvo v due­li zbie­ra body do reb­ríč­ka a postup­ne odo­my­ká vedo­mos­tú mapu, kto­rá zobra­zu­je jeho postup v hre.

three

Vedo­most­ná mapa je roz­de­le­ná na 15 čas­tí, kde kaž­dá časť repre­zen­tu­je urči­tú vedo­most­nú kate­gó­riu. V hre sú momen­tál­ne tisí­ce otá­zok a ďal­šie budú postup­ne pri­bú­dať.

V najb­liž­šej dobe plá­nu­je­me pri­dať nové fun­kcie napr. mož­nosť vlo­že­nie vlast­nej otáz­ky, nové výzvy a odme­ny, viac cha­rak­te­rov s upra­vi­teľ­ným vzhľa­dom, tur­na­jo­vý sys­tém, chat a mno­ho ďal­ších fun­kcií.” hovo­rí Ivan Homo­la z Foxy­touch.

four

Do pro­ce­su tvor­by hry chce­me aktív­ne zapo­jiť komu­ni­tu našich hrá­čov a nechať ich roz­ho­do­vať o ďal­šom vývo­ji apli­ká­cie.” Za vytvo­re­ním tej­to mobil­nej hry sto­jí 5 aktív­nych štu­den­tov, kto­rí si dali za cieľ vytvo­riť tú naj­lep­šiu vedo­most­nú hru všet­kých čias. Hra je dostup­ná zadar­mo pre Andro­id, iOS ver­zia je vo vývo­ji (pred­po­kla­da­ný ter­mín dokon­če­nia august 2016).

Viac infor­má­cií je k dis­po­zí­cií na strán­kach hry: Quizwar. Hru si stiah­neš na Goog­le Play tu

Pridať komentár (0)