Slo­ven­skí štu­denti z Brna vydali novú hru Quiz War — doby­va­teľ vedo­mostí

Rišo Néveri / 19. júna 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­skí štu­denti sú kre­a­tívni a nechýba im drive vytvo­riť niečo vlastné, čo doka­zujú aj mnohé apli­ká­cie, ktoré nám zasie­lajú na vyskú­ša­nie. Medzi ne patrí aj Quiz War — hra ktorú vytvo­rili štu­denti infor­ma­tiky Masa­ry­ko­vej uni­ver­zity v Brne.

Začí­na­júce brnen­ské štú­dio Foxy­touch, zaobe­ra­júce sa vývo­jom mobil­ných apli­ká­cií, pred­sta­vuje novú mobilnú hru Quiz War ­doby­va­teľ vedo­mostí. Quiz War je mul­tip­la­yer vedo­mostná hra, v kto­rej hráč bojuje pomo­cou svo­jich vedo­mostí v dueli proti súpe­rovi.

cover

Hráč môže hrať online proti náhod­ným ľudom alebo sa môže do hry pri­hlá­siť cez Face­book a hrať proti svo­jim pria­te­ľom. Hrať môže aj off­line proti počí­taču, v tomto prí­pade však zís­kava menej bodov.

Duel sa skladá zo šies­tich kôl, pri­čom v kaž­dom z nich má otázku a na výber 4 mož­nosti, z kto­rých je len jedna správna. Na odpo­veď je daný časový limit 8 sekúnd. Čím skôr hráč odpo­vie, tým viac bodov získa. Za víťazs­tvo v dueli zbiera body do reb­ríčka a postupne odo­myká vedo­mostú mapu, ktorá zobra­zuje jeho postup v hre.

three

Vedo­mostná mapa je roz­de­lená na 15 častí, kde každá časť repre­zen­tuje určitú vedo­mostnú kate­gó­riu. V hre sú momen­tálne tisíce otá­zok a ďal­šie budú postupne pri­bú­dať.

V najb­liž­šej dobe plá­nu­jeme pri­dať nové fun­kcie napr. mož­nosť vlo­že­nie vlast­nej otázky, nové výzvy a odmeny, viac cha­rak­te­rov s upra­vi­teľ­ným vzhľa­dom, tur­na­jový sys­tém, chat a mnoho ďal­ších fun­kcií.” hovorí Ivan Homola z Foxy­touch.

four

Do pro­cesu tvorby hry chceme aktívne zapo­jiť komu­nitu našich hrá­čov a nechať ich roz­ho­do­vať o ďal­šom vývoji apli­ká­cie.” Za vytvo­re­ním tejto mobil­nej hry stojí 5 aktív­nych štu­den­tov, ktorí si dali za cieľ vytvo­riť tú naj­lep­šiu vedo­mostnú hru všet­kých čias. Hra je dostupná zadarmo pre Android, iOS ver­zia je vo vývoji (pred­po­kla­daný ter­mín dokon­če­nia august 2016).

Viac infor­má­cií je k dis­po­zí­cií na strán­kach hry: Quizwar. Hru si stiah­neš na Google Play tu

Pridať komentár (0)