Slovensko má nového youtubera. Do tohto biznisu sa púšťa už aj Ibi Maiga

  • Jedným z najpopulárnejších povolaní medzi mladými ľuďmi je dnes youtuber
  • Zdá sa však, že takáto kariéra láka aj staršie ročníky
  • Najnovšie si vlastný Youtube kanál založil aj Ibrahim Maiga
  • Najznámejší Afričan na Slovensku verí, že práve táto platforma mu vráti stratenú popularitu a prinesie zárobky
osa
youtube.com
  • Jedným z najpopulárnejších povolaní medzi mladými ľuďmi je dnes youtuber
  • Zdá sa však, že takáto kariéra láka aj staršie ročníky
  • Najnovšie si vlastný Youtube kanál založil aj Ibrahim Maiga
  • Najznámejší Afričan na Slovensku verí, že práve táto platforma mu vráti stratenú popularitu a prinesie zárobky

Ži­vot you­tu­be­rov sa zdá byť ako mo­derná roz­právka. Za­rá­bajú veľké pe­niaze de­ba­tami alebo mo­no­lógmi pred ka­me­rou, hra­ním hier, ma­ľo­va­ním, va­re­ním a to všetko často z po­hod­lia ich izby. Youtube je lákavou platformou pre všetkých ľudí, ktorí dokážu svoj kanál zaplniť kvalitným video obsahom. Na monetizáciu kanálu je však potrebné získať 1 000 odberateľov a aspoň 4 000 hodín sledovaní za posledných 12 mesiacov.

Túto métu oveľa jednoduchšie dosiahnu osobnosti, ktoré už majú vybudovanú určitú fanúšikovskú základňu. Zrejme si to uvedomil aj Ibrahim Maiga, ktorý v 80-tych rokoch prišiel z Mali na Slovensko. Tu sa mu podarilo natočiť niekoľko filmov, nahral vlastné skladby a napísal knihu, ktorá sa stala bestsellerom. Časom však stratil popularitu a odišiel žiť do Bamaku, kde ho živí medzinárodný obchod.

„Spolupracoval som s rôznymi partnermi, firmami pri obchodovaní s komoditami, ktoré Mali potrebuje a ktoré sa snažíme dovážať z Európy. Spájam slovenských podnikateľov s malijským prostredím. Sú tu veľké príležitosti, sami vidíte, že sme za opicami. Musíme všetko vybudovať, ale snažíme sa. Robil som aj sprostredkovateľa a tlmočníka,” odpovedal Ibi, na otázku, čím sa vlastne živí.

Najnovšie si Ibi vytvoril účty na sociálnych sieťach ako je Youtube, Facebook, Instagram a Twitter. Práve tu si chce vybudovať silnú fanúšikovskú základňu, ktorej plánuje prinášať pravidelné vlogy, ktoré mu potenciálne môžu zarobiť pár eur do vačku.


Vy­po­čí­tať úspeš­nosť a príjmy You­tu­be­rov nie je vô­bec jed­no­du­ché a ne­exis­tuje na to žiadna uni­ver­zálna for­mulka na štýl: x sub­sc­ri­be­rov/vi­dení = y zisku. Nie­kto, kto má mi­li­óny sub­sri­be­rov, ešte ne­musí za­rá­bať – do­konca ani euro. Je to síce veľmi ne­prav­de­po­dobné, no môže sa to stať, po­kiaľ ni­kto zo sle­do­va­te­ľov ne­na­viaže kon­takt s re­klam­ným ob­sa­hom.

Osob­nosti tohto vir­tu­ál­neho sveta za­rá­bajú rôzne, podľa ich za­me­ra­nia a úspeš­nosti, no najmä – en­ga­ge­mentu s akou­koľ­vek re­kla­mou vlo­že­nou na stránku ich vi­dea. Takže prvé, čo si budúci youtuber mu­sí po do­sia­hnutí is­tého po­čtu od­be­ra­te­ľov pod­ma­niť, je re­klamný trh. My budeme sledovať ako sa to darí Ibimu Maigovi, ktorý je vo svete youtubu úplným nováčikom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK