Na Slo­ven­sko pri­chá­dza skvelý kon­cept: Už aj v Bra­ti­slave sa naješ vo vzdu­chu

Martin Bohunický / 17. mája 2016 / Zo Slovenska

Kon­cept “Din­ner in the Sky” si v zahra­ničí našiel mnoho priaz­niv­cov, teraz mieri do Bra­ti­slavy.

O čo ide? Skvelá večera, obed či brunch. Nie si hladný a dal by si si len kok­teil? Aj taká mož­nosť tu je.

Špič­koví kuchári a bar­mani ti jed­no­du­cho pri­pra­via kla­sický gas­tro­no­mický záži­tok. V čom je roz­diel? Budeš zave­sený vo výške 50 met­rov s ďal­šími 21 ľuďmi. Celý event sa bude konať na Vie­den­skej ceste 10, pri Sade Janka Kráľa, od 27.7 do 31.7.2016.

Každý deň máš na výber z pia­tich rôz­nych balíč­kov — brunch, šam­pan­ské, obed, kok­teil a večera. Ceny za 20 – 60 minú­tový neza­bud­nu­teľný záži­tok sa pohy­bujú v závis­losti od typu, od 29 eur do 89 eur. Najd­rahší balí­ček pred­sta­vuje večera. Tá obsa­huje štvor­cho­dové menu a šéf­ku­chár sa k vám pri­pojí v prie­behu večere.

Bratislava-in-the-Sky-2016

foto: dinnerinthesky.sk

Medzi desiat­kami kuchá­rov z celého sveta sa žiaľ nena­chá­dza žia­den Slo­vák, dobre známy ti však určite bude Čech Zde­něk Pohl­re­ich.

Slo­ven­sko je 47. kra­ji­nou sveta, kde sa táto uda­losť usku­toční a je to len odra­zom toho, že naše chute sa menia a už nehľa­dáme len zasý­te­nie, ale záži­tok.

Pre pred­stavu, ako to môže celé vyze­rať, ti určite pomôže toto video z Kuala Lum­pur. Tak čo, ideš do toho?

zdroj: dinnerinthesky.sk, titulná foto: FB/ Din­ner in the Sky

Pridať komentár (0)