Na Slo­ven­sku pri­bu­dol Lab — nové kre­a­tívne miesto pre mla­dých ľudí

Kristína Šuvadová / 14. marca 2016 / Tools a produktivita

Orange opäť raz napre­duje. Už dnes sa otvo­rili nové pries­tory s tou naj­mo­der­nej­šiou techo­ló­giou. “Lab” je nové miesto, pres­nej­šie nové pries­tory, kde sa odod­neška môžu stre­tá­vať kre­a­tívni ľudia a nabe­rať nové digi­tálne zruč­nosti.

freshnews

Ide o pred­sta­ve­nie nového moder­ného pries­toru, kde myš­lienky dostá­vajú tvar.”

V Labe náj­deš super vymo­že­nosti, ako 3D tla­čia­reň, lase­rovú rezačku, či 3D pero. Všetko si môžeš samoz­rejme aj vyskú­šať a zre­a­li­zo­vať každú svoju pred­stavu.

Táto miest­nosť bude slú­žiť na vzde­lá­va­nie, výskum a tes­to­va­nie rôz­nych tech­no­lo­gic­kých vymo­že­ností. Prí­stupné sú dokonca aj cowor­kin­gové pries­tory, ktoré budú dostupné nie len pre pro­fe­si­oná­lov v tomto obore, ale aj pre štu­den­tov, či širokú verej­nosť.

s1

Týmto pro­jek­tom sa pod­po­ria mladí a šikovní ľudia, ktorí už v dneš­nej dobe bohu­žiaľ tak často opúš­ťajú našu kra­jinu. Týmto sa im vytvo­ria aspoň o trošku lep­šie pod­mienky na roz­ví­ja­nie talentu, prí­padne na ich seba­re­a­li­zá­ciu.

Sláv­nostné otvo­re­nie sa koná už dnes o 16:00 na Námestí SNP 25 v Bra­ti­slave. Otvo­re­nia sa zúčastní dokonca aj samotný pre­zi­dent Slo­ven­skej repub­liky — Andrej Kiska, no chý­bať nebude ani Pavol Lan­ča­rič — gene­rálny ria­di­teľ Orange Slo­ven­sko.

Príďte sa preto aj vy pozrieť na tento úžasný a kre­a­tívny pries­tor, kde sa aká­koľ­vek myš­lienka môže v momente stať reál­nou.

s2s3s4s5

s7s8S9s10s11s12s20s21

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)