Slo­ven­ský Aero­mo­bil má váž­neho kon­ku­renta

Tomáš Bakoš / 11. marca 2016 / Business

Firma Icon pred­sta­vila nový model osob­ného lie­tadla. Medzi hlavné pred­nosti modelu A5 patrí jeho nízka cena a jed­no­du­chosť ria­de­nia.

Spo­loč­nosť Icon sa zame­rala na jediný pro­dukt, kto­rým je model A5. Jeho prvú ver­ziu firma po prvý­krát pred­sta­vila verej­nosti v roku 2008. V súčas­nosti zís­kali potvr­de­nie o letec­kej spô­so­bi­losti, ktorý ude­ľuje Fede­rálny úrad pre letec­tvo v USA.

Osobné lie­tadlo spo­loč­nosti Icon dokáže štar­to­vať a pri­stá­vať zo zeme, ako aj z vod­nej hla­diny. V prí­pade ohro­ze­nia dokáže vypus­tiť obrov­ský padák, ktorý dopraví lie­tadlo bez­pečne na zem.

model A5

Nový model A5 dokáže bez prob­lé­mov pri­stáť aj na vode.

Expe­dí­cia modelu A5 sa usku­toční už v tomto roku. Podľa spo­loč­nosti je momen­tálne k dis­po­zí­cii okolo tisíc­päť­sto mode­lov. Jeho cena tak nako­niec klesne na sto­de­väť­de­siat­se­dem tisíc ame­ric­kých dolá­rov. Vyná­lezca Aero­mo­bilu Šte­fan Klein v našom článku pre­zra­dil cenu Aero­mo­bilu, ktorá sa pohy­buje na úrovni päť­sto­ti­síc eur a viac. Je teda zrejmé, že nový model A5 je cenovo zau­jí­ma­vejší a dostup­nejší.

Model A5 je novým dru­hom lie­tadla, ktorý je limi­to­vaný váhou, rých­los­ťou a maxi­málne dvoma sedad­lami. Samotné kabíny nie sú kon­štru­ované, aby sa nachá­dzali pod vyso­kým tla­kom. Na jed­nej strane je ich výroba jed­no­duch­šia, ale na dru­hej strane sú obme­dzené na niž­šiu výšku letu. Hlav­nou myš­lien­kou nového druhu lie­ta­diel je, že sú efek­tívne a ľahko ovlá­da­teľné.

model A5 interier

Inte­riér osob­ného lie­tadla A5.

Ovlá­da­nie nového druhu lie­tadla je podľa por­tálu The Verge jed­no­du­ché. Celo­ve­černé sle­do­va­nie dvoch sérií House of Cards vám zabe­rie viac času ako výučba ria­de­nia modelu A5.

Podľa zakla­da­teľa a ria­di­teľa spo­loč­nosti Icon Kirka Hawkinsa má aj vládny úrad zásluhu na vytvo­rení nového druhu lie­tadla. „Letecké odvet­vie bolo dlhé roky pre­re­gu­lo­va­ným mies­tom. Fede­rálny úrad pre letec­tvo sa to sna­žilo napra­viť. V roku 2004 úrad otvo­ril nebo pre spo­mí­naný nový druh lie­ta­diel a zavie­dol menej náročnú úro­veň licen­cie. Hlav­nou myš­lien­kou tak bolo pri­niesť späť zábavu do lie­ta­nia tvrdí, pre por­tál The Verge, K. Hawkins.

model A5 let

Zdroj: theverge.com, businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)