Slo­ven­ský BeF­ree — revo­lučný rou­ter hľadá pod­poru na Indie­gogo

Rišo Néveri / 17. augusta 2015 / Tech a inovácie

Na Slo­ven­sku vzni­kol naj­menší a naj­vy­ba­ve­nejší bez­drô­tový sme­ro­vač sveta. Je veľký ako kre­ditka a ponúka fun­kcie ako žiadny iný. Tím sto­jaci za vývo­jom BeF­ree sa roz­ho­dol vyhľa­dať pomoc verej­nosti a spus­tili sľubnú kam­paň na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli Indie­gogo.

Po úniku infor­má­cií v roku 2013, podľa kto­rých ame­rická Národná bez­peč­nostná agen­túra sle­duje vlast­ných obča­nov, spo­zor­nelo mnoho ľudí. Medzi nimi boli aj slo­váci, kto­rým táto uda­losť slú­žila ako pod­net pre nový pro­jekt. Ľubo­mír Žgr­lík, Bra­ni­slav Vyhli­dal a Peter Andrasy začali mať obavy o bez­peč­nosť pou­ží­va­te­ľov inter­netu a nemie­nili len tak sedieť na zadku. “Chceli sme niečo spra­viť. Potrebné tech­no­ló­gie na ochranu pou­ží­va­te­ľov exis­to­vali, neboli však zdo­ko­na­lené.”

Pod­por BeF­ree klik­nu­tím sem.

Ich prvým rie­še­ním bolo zosta­ve­nie malého pre­nos­ného sme­ro­vača z počí­tača Rasp­berry Pi a Wifi adap­téru, ktoré pomo­cou TOR tech­no­ló­gie šif­ro­valo dáta pou­ží­va­teľa a chrá­nilo ho tak pred špe­ho­va­ním. Postu­pom času však nara­zili na nedos­tatky a obme­dze­nia har­dwéru, čo ich pri­nú­tilo vytvo­riť vlastné železo — vzni­kol sme­ro­vač BeF­ree. Pri jeho vytvo­rení kládli dôraz na mini­málne roz­mery nepre­sa­hu­júce veľ­kosť kre­dit­nej karty, rýchly bez­drô­tový inter­net a exis­ten­ciu USB portu, vďaka kto­rému môžeš rou­ter pou­žiť ako pre­vod medzi ether­ne­to­vým a USB káb­lom pre prí­pad, že tvoj ultra­book naprí­klad nemá ether­ne­tové pri­po­je­nie.

Vďaka BeF­ree rou­teru môžeš ostať pri­po­jený na svo­jich ces­tách bez obáv, že by ťa nie­kto špe­ho­val, hac­kol alebo by ťa obme­dzo­vala cen­zúra. Rou­ter je napá­janý cez USB kábel, nepot­re­bu­ješ teda vlá­čiť žiadny adap­tér. Ponúka jed­no­du­ché roz­hra­nie nasta­ve­nia, s kto­rým si poradí aj neskú­sený pou­ží­va­teľ a tak­tiež pokro­čilé nasta­ve­nia pre tých skú­se­nej­ších. BeF­ree zabez­pe­čuje bez­pečné pri­po­je­nie “out-of-the-box”. Je pred­na­sta­vený pre správne fun­go­va­nie s TOR a VPN služ­bami. Ope­račný sys­tém vo finál­nej ver­zii BeF­ree bude voľne dostupný na Git­hub-e pre kaž­dého, kto oň má záu­jem.

Cie­ľom kam­pane na Indie­gogo je vyzbie­rať 5 500$ a pris­pie­va­jú­cim odo­slať prvé zaria­de­nia. Momen­tálne si BeF­ree “zakú­piš” jedine cez Indie­gogo a to za naj­menší prís­pe­vok 55$. Neskôr budú sme­ro­vače dostupné na Ama­zone a Ebayi, avšak o finál­nej cene vieme iba toľko, že bude vyš­šia ako spo­mí­na­ných 55$. Kam­paň sa jed­no­značne oplatí pod­po­riť, jedná sa o výborné zaria­de­nie s jas­ným cie­ľom a tím pýta férovú sumu. Treba však pri­po­me­núť, že ak nie­kto chce, získa tvoje dáta tak či tak. Aj také zabez­pe­če­nie TOR má svoje sla­biny, ktoré sa dajú využiť. Držíme palce aby sa kam­paň skon­čila úspešne! :)

Pod­por BeF­ree klik­nu­tím sem.

Zdroj: Indie­gogo, get­bef­ree

Pridať komentár (0)