Slo­ven­ský Guacam chce zme­niť svet moni­to­ro­va­cích sys­té­mov. Pod­por ich na Indie­gogo!

Rišo Néveri / 28. novembra 2015 / Tech a inovácie

Guacam je moni­to­ro­vací sys­tém zalo­žený na cloude, ale tiež plat­forma, ktorá zmení bežné kamery na inte­li­gentné zaria­de­nia.

Pro­jekt Guacam as skladá z dvoch častí. Guacam, čo je clou­dová plat­forma pre bez­pečné moni­to­ro­va­nie a sle­do­va­nie dia­nia z ľubo­voľ­ného miesta na Zemi (pri­ro­dzene, ak máš inter­net) a Guabox je inte­li­gentná HD kamera, ktorá však slúži aj ako ústredňa pre USB, či IP kamery, z kto­rých dokáže spra­co­vať obraz a pre­me­niť ich tak z jed­no­du­chých pri­mi­tív­nych video­ka­mier na smart zaria­de­nia. Vyhod­no­cuje video, sní­maný zvuk a dáta zo sen­zo­rov, na základe kto­rých dokáže gene­ro­vať alarmy odo­sie­lané naprí­klad priamo do tvojho smart­fónu. To naj­lep­šie na Guaboxe? Jedná sa o open­source plat­formu aj har­dwér, ktorý si posta­víš aj doma. Možno to znie tro­cha kom­pli­ko­vane, ale nezú­faj, pre svoju Indie­gogo kam­paň si tím vytvo­ril skvelé video, v kto­rom všetko vysvet­ľuje.

Filo­zo­fia Guacam je odlišná od bež­ných smart bez­peč­nost­ných kamier. Ostatné pro­jekty sú väč­ši­nou zalo­žené na jed­nom zaria­dení, ktoré má za úlohu sní­mať, vyhod­no­co­vať a umož­niť moni­to­ro­va­nie na diaľku. To však našin­com nesta­čilo. Roz­hodli sa Guabox a Guacam vytvo­riť tak, aby doká­zalo komu­ni­ko­vať s exis­tu­jú­cimi zaria­de­niami na trhu a šet­riť tak peniaze.

Nejedná sa však o pro­jekt v plien­kach, tím svoje algo­ritmy a plat­formu tes­to­val vyše 12 mesia­cov, aby vychy­tal chy­bičky a falošné alarmy. Umož­ne­ním pri­po­je­nia ľubo­voľ­ných exter­ných USB kamier, ktoré kúpiš v najb­liž­šom počí­ta­čo­vom obchode tiež zní­žili cenu, za ktorú si zákaz­ník obstará mul­ti­ka­me­rový moni­to­ro­vací sys­tém. Stačí si zakú­piť ich zaria­de­nie Guabox a pri­po­jiť k nemu tú prvú kameru, ktorú v obchode náj­deš. A je to!

To naj­lep­šie, čo tento pro­jekt ponúka je apli­ká­cia Guacam, ku kto­rej zaria­de­nie Guabox ani nepot­re­bu­ješ. Stačí ak máš na stole starý počí­tač, alebo note­book, nain­šta­lu­ješ apli­ká­ciu a je to! Guacam auto­ma­ticky vyhľadá všetky pri­po­jené kamery a začne z nich odo­be­rať video feed! Easy!

Pro­jekt môžeš pod­po­riť na Indie­gogo, kde sa slo­ven­ský tím roz­ho­dol vyzbie­rať skromnú čias­tku (podľa môjho názoru má tento pro­jekt omnoho väčší poten­ciál) $45 000 dolá­rov. Nedá mi nepo­chvá­liť video, ktoré samo o sebe poslúži ako krátky ani­mák. Je pre­pra­co­vané a sym­pa­tické. Čo mi v ňom však chýba je autor pro­jektu. A toto sa opa­kuje pri mno­hých našich cro­wd­fun­din­go­vých kam­pa­niach. Neviem prečo (okrem dôvodu vo videu) pro­jekt vzni­kol. Možno je to spo­me­nuté v dlhom texte, ktorý pop­ravde nie je úplne jasný a možno podáva myš­lienku tro­cha ťaž­ko­pádne, ale na dru­hej strane pod­robne, ale vždy je lep­šie, keď je pro­jekt podaný oso­bou, ktorá ho vymys­lela a má preň naj­väč­šie zapá­le­nie.

Pridať komentár (0)