Slo­ven­ský Mea­lur sľu­buje koniec čaka­nia v pod­ni­koch

Alexandra Dulaková / 14. februára 2016 / Zo Slovenska

V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe, v kto­rej sa ušet­rený čas rovná zlatu, pri­chá­dza na scénu slo­ven­ská apli­ká­cia Mea­lur. Ak si jed­ným z tých, kto­rých otra­vuje čaka­nie na objed­návky v pod­ni­koch, pat­ríš medzi jej cie­ľovú sku­pinu. Odte­raz budeš môcť všetko vyba­viť pomo­cou smartp­honu a na mieste si už len „prí­deš na hotové“. 

Koľ­ko­krát sa stane, že prí­deš celý nate­šený do ľubo­voľ­ného pod­niku, no namiesto kuli­nár­skeho zážitku ťa čaká aku­rát neko­nečné čaka­nie (v tom lep­šom prí­pade), alebo rovno pre­pl­nené pries­tory, v kto­rých pre teba nie je miesto? Máš mož­nosť buď hľa­dať niečo cel­kom nové (čo zabe­rie čas a zhorší náladu), alebo čakať na uvoľ­ne­nie (tie isté následky), či jed­no­du­cho odísť domov (naj­hor­šia varianta).

Aj keď sa samoz­rejme dá do pod­ni­kov zavo­lať a stôl si buď rezer­vo­vať, alebo sa aspoň infor­mo­vať, mno­hých z nás podobné tele­fo­náty natoľko otra­vujú, že to celé jed­no­du­cho necháme tak. Pop­rí­pade sa stane, že pre­vádzka tele­fón pre zanep­ráz­dne­nosť ani nez­dvihne. Zato ovlá­da­nie vecí pro­stred­níc­tvom smartp­honu a apli­ká­cií sa za posledné roky veľmi osved­čilo. Čo keby sa tak dalo rie­šiť aj objed­ná­va­nie si stola či rovno celého menu – celo­plošne a uni­ver­zálne?

Aplikácie Mealur na iPhone 6S

foto: mealur.com

Pre­dob­jed­náš si všetko, na čo máš chuť a budeš to mať pri­pra­vené hneď, ako prí­deš do pod­niku,“ vysvet­lil mi v skratke prin­cíp Mea­lur (podľa „meal“ a „ur“ – your) Pavol Podob­ník, jeden zo zakla­da­te­ľov appky. Druhý, Luboš Kosík, nad­via­zal tým, ako sa k jej vytvo­re­niu dopra­co­vali. „Nápad vytvo­riť niečo podobné sme dostali cez leto, počas sezóny vod­ných fajok. Čaká sa na ňu 20, 30, nie­kedy až 40 minút, čo je zby­točne stra­tený čas. Roz­mýš­ľali sme teda nad tým, ako by sa tomuto dalo vyhnúť a v dneš­nej digi­ta­li­zo­va­nej dobe nám rýchlo napadla pred­stava apli­ká­cie.“

Nejde však len o vodné fajky – podobný feno­mén zaží­vajú aj ľudia v reštau­rá­ciách, najmä v ruš­ných hodi­nách, či pri veľ­kej sku­pine zákaz­ní­kov. Aj keby mali jedlo v reštau­rá­cii pred­prip­ra­vené, môže sa stať, že sa niečo skom­pli­kuje a hos­tia budú musieť nespo­kojne čakať. Spolu s prog­ra­má­to­rom Mar­ti­nom Her­ma­nom a dizaj­né­rom Ďurom Karo­vi­čom teda dali cha­lani hlavy dohro­mady a dnes je na svete ich spo­ločné dielo — Mea­lur.

Vo svete sa ekvi­va­lenty slo­ven­ského pro­jektu tešia veľ­kej oblube. New Yor­ský „I Know The Chef“ pomáha svo­jim uží­va­te­ľom v ruš­ných hodi­nách nájsť miesta, ktoré sa presne hodia k ich špe­ci­fic­kým požia­dav­kám. V rámci apli­ká­cie sa dá vybrať stôl, drink či dezert, nie však hlavné jedlo. Za tieto služby sa pri­tom platí až 250 dolá­rov ročne. Exis­tujú síce aj varianty bez povin­nosti pla­te­nia za rezer­vá­ciu (Open Table, Hot Tab­les), no tie vedia spro­stred­ko­vať aku­rát voľné miesto – zosta­ve­nie celého menu sa pro bono jed­no­značne nekoná. 

Tím Mealur

foto: mealur.com

A práve v tomto sa slo­ven­ská apli­ká­cia roz­hodla ísť prí­kla­dom. Služby objed­ná­vok aj rezer­vá­cií budú uží­va­te­ľom posky­to­vať zadarmo a pla­te­nie za objed­návku tak­tiež nebude pre­bie­hať cez apli­ká­ciu a kre­ditku, ale až na mieste. To je samoz­rejme ris­kantné pre samotné pod­niky. „Ak sa nie­kto roz­hodne k pri­pra­ve­nému menu neprísť, budeme musieť účet s pod­ni­kom do 24-hodín vyrov­nať a následne sa obrá­time na zákaz­níka. Keď nebude sumu ochotný uhra­diť, vrámci apli­ká­cie ho zablo­ku­jeme. Skúsi to teda len raz.“ A keďže prob­le­ma­tika ich oslo­vila práve pro­stred­níc­tvom vod­nej fajky, s tými momen­tálne začí­najú – v spo­lu­práci so sied­mymi pod­nikmi, kde shishu ponú­kajú (La Crema, 1001 Noc, Momo Gar­den, Sin­di­bad, Shisha chill, Café Bir­dies, Dom vod­nej fajky, Buddha Kafe). Neskôr v marci sa k nim pri­dajú Apot­heka, Old town shisha a The alchy­mist lounge.

Pop­ri­tom rokujú s via­ce­rými reštau­rá­ciami o mož­nej spo­lu­práci, ktorá, ako tvr­dia, vyzerá veľmi sľubne. „Sme pri­pra­vení roz­ší­riť ponuku o vše­li­jaké reštau­rá­cie za pri­bližne mesiac. Naj­skôr však chceme začať s nie­čím jed­no­duch­ším a otes­to­vať cel­kovú úspeš­nosť apli­ká­cie.“ O tej ale vše­obecne nepo­chy­bujú. Už v začia­toč­ných fázach zakla­dali prácu na názo­roch ľudí z ich oko­lia, kto­rým sa podobný nápad veľmi pozdá­val. „Ľudia už dnes oce­ňujú apli­ká­cie na objed­ná­va­nie, donášku a podobne. No nič ako Mea­lur tu ešte nie je. Zate­le­fo­no­vať do pre­vádzky sa síce dá, no cez tele­fón sa nedá objed­nať celé menu. Veríme, že Mea­lur bude mať úspech, pre­tože robí zásadné: zjed­no­du­šuje ľuďom život.“

Po tom, čo apli­ká­ciu spus­tia, plá­nujú via­ceré promo akcie a súťaže, zatiaľ čo stá­lym zákaz­ní­kom sľu­bujú rôzne odmeny a výhody. Veľkú rolu odo­hrajú aj sociálne siete, vrámci kto­rých sa cíti väč­šina ich cie­ľo­vej sku­piny ako doma. Jed­no­du­cho, nikto by sa nemal nudiť. „Či už ide o mla­dých ľudí, ktorí všetko radi rie­šia vir­tu­álne, star­ších, ktorí chcú mať veci vyrie­šené rýchlo a efek­tívne alebo veľké sku­piny, čo nechcú zby­točne čakať – Mea­lur sa im určite bude hodiť.“ Pre začia­tok bude Mea­lur pla­tiť len v Bra­ti­slave a pre iOS zaria­de­nia.

Viac o Mea­lur sa môžeš dozve­dieť tu a apli­ká­ciu si môžeš stiah­nuť tu.

screen322x572screen322x572 (1)

foto: mealur.com

Zdroj: mealur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mealur.com

Pridať komentár (0)