Slo­ven­ský Men­te­gram už aj v San Fran­ciscu

Luky Gašparík / 16. septembra 2014 / Business

Psy­ched, lokálne psy­cho­te­ra­pe­utické cen­trum pod­po­rilo moni­to­ro­va­ciu plat­formu a “goal trac­king-ovú” appku od slo­ven­ského star­tupu Men­te­gram — v minu­losti You­cog­nize. Od tejto spo­lu­práce si Psy­ched sľu­buje zefek­tív­ne­nie tera­pie u svo­jich pacien­tov.

Psy­ched, tera­pe­utické cen­trum v SF, je lokálne známe ako “crazy cool”, pre­tože pod­po­ruje nové tech­no­lo­gické postupy pri svo­jich tera­piách. Men­te­gram pri­tom abso­lútne zapadá do ich port­fó­lia. Plat­forma, ktorú vytvo­rili Milan Stes­kal a Igor Holas integ­ro­val Psy­ched do svo­jich tera­pe­utic­kých pro­ce­sov. Vďaka Men­te­gramu je psy­cho­te­ra­peut schopný trac­ko­vať prog­res pacien­tov aj mimo pries­to­rov svo­jej praxe a to iba pro­stred­níc­tvom mobil­ného zaria­de­nia.

Je vzru­šu­júce mať Men­te­gra­mom za par­tnera. Umož­ňuje totiž tera­pe­utovi pris­pô­so­biť mobilný dotaz­ník podľa potrieb pacienta, ktorý je per­so­na­li­zo­vaný a dá sa spätne trac­ko­vať. Men­te­gram je plne dôverná, spo­ľah­livá a pris­pô­so­bi­teľná appka, za kto­rou stojí skvelý tím”, pove­dala Traci Ruble, spo­lu­za­kla­da­teľka Psy­ched-u.

Igor Holas, spo­lu­za­kla­da­teľ Men­te­gramu a záro­veň vedúci výskumu, je podľa svo­jich slov na misií zlep­šo­vať svet. Chce to dosiah­nuť tým, že pri­ne­sie do sveta psy­cho­te­ra­pie tech­no­ló­gické ino­vá­cie.

Psy­ched roz­mýš­ľal už v minu­losti o integ­ro­vaní onli­no­vých toolov do ich tera­pie. Men­te­gram im preto skvele padol do rany a stal sa pri­ro­dze­ným par­tne­rom pre Psy­ched.

Zdroj: prlog.org, mentegram.com

Pridať komentár (0)