Ten­to slo­ven­ský mini­pi­vo­var doka­zu­je, že kva­lit­né remes­lo pat­rí aj do piva

Jakub Jablonický / 9. apríla 2017 / Startupy

Svet slo­ven­ské­ho piva nekon­čí pri 2-lit­ro­vých plas­to­vých fľa­šiach zo super­mar­ke­tu.

Reme­sel­né mini­pi­vo­va­ry sú na Slo­ven­sku čoraz popu­lár­nej­šie. Odzr­kad­ľu­je to dlho­do­bej­ší trend ras­tú­ce­ho záuj­mu o kva­lit­né potra­vi­ny všet­ké­ho dru­hu, nie iba piva. Jed­ným z naj­sil­nej­ších prí­kla­dov toho, že aj ten­to model môže u nás fun­go­vať, je JAMA Craft Bre­we­ry.

JAMA svoj vznik datu­je už v roku 2011, kedy Mar­tin Luč­ko začal variť pivo u seba doma. „Men­šie úspe­chy na súťa­žiach nás hna­li vpred a kon­com roku 2014 sme nava­ri­li prvé piv­ko už ako mini­pi­vo­var v obci Chor­vát­sky Grob, kde máme naše pro­duk­ty k ochut­na­niu na výča­pe a vo fľa­šiach,” tvr­dí JAMA na svo­jej strán­ke.

foto: FB/JAMA Craft Bre­we­ry

Dnes pivo od JAMY náj­deš okrem ich krč­my v Gro­be aj v nie­koľ­kých bra­ti­slav­ských pod­ni­koch. Všet­ko čo sa nava­rí, sa spra­vid­la aj vypi­je. Roz­mýš­ľa­li aj nad esho­pom, no pri súčas­nej kapa­ci­te pivo­va­ru jed­no­du­cho na skla­de nič nezos­ta­ne.

Pivo varí­me reme­sel­ne zo základ­ných suro­vín a okrem náš­ho pubu ho môže­te ochut­nať aj v bra­ti­slav­ských pre­vádz­kach a iných mes­tách na Slo­ven­sku. Náš pivo­var je v širo­kom oko­lí jedi­ný, v kto­rom na vare­nie piva dohlia­da­la až do kon­ca roka 2016 žena ako hlav­ný slá­dok. Od nové­ho roka pivo opäť varí sám jeho zakla­da­teľ Mar­tin eL,“ tvr­dí JAMA na svo­jej strán­ke.

foto: FB/JAMA Craft Bre­we­ry

Ponu­ka JAMY sa rela­tív­ne čas­to mení. No majú aj nie­koľ­ko stá­lych popu­lár­nych kla­sík. Najp­re­dá­va­nej­ším pivom je IPA Splat­ter. Zná­me je aj pivo Jark­ko Ruutu, pome­no­va­né po fín­skom hoke­jo­vom bit­ká­ro­vi. To je vyro­be­né príz­nač­ne nazva­ným spô­so­bom S.M.A.S.H., teda z jed­né­ho dru­hu sla­du a chme­ľu (Sin­gle Malt And Sin­gle Hop).

Zákla­dom úspe­chu sú kva­lit­né suro­vi­ny. Na roz­diel od lac­nej­ších variánt, JAMA vo svo­jich pivách nepou­ží­va lac­ný chmeľ, či náh­ra­dy vo for­me extrak­tov, kto­rých sta­čia dve kvap­ky na liter. Pri pou­ži­tí kva­lit­né­ho chme­ľu je to 20 gra­mov na liter. A to sa nevy­hnut­ne odra­zí na cene.

foto: FB/JAMA Craft Bre­we­ry

Reme­sel­né mini­pi­vo­va­ry pre­to nie sú úpl­ne pria­mou kon­ku­ren­ci­ou kla­sic­kých veľ­kých zna­čiek. Skôr im tvo­ria akú­si pro­ti­vá­hu. Uka­zu­jú, ako chu­tí kva­li­ta, kto­rú veľ­ký indus­triál­ny pivo­var dosiah­ne iba ťaž­ko.

Nie je nič zlé na tom siah­nuť po lac­nej­šej kla­si­ke. No nemô­že­me vte­dy oča­ká­vať kva­li­tu, akú doká­že poskyt­núť iba osob­ný a expe­ri­men­tál­ny prí­stup reme­sel­né­ho pivo­va­ru. Ak máš teda chuť na nie­čo také, pivá od JAMA Craft Bre­we­ry ti kva­li­tu urči­te zaru­čia. A za tú vyš­šiu cenu to naozaj sto­jí.

foto: FB/JAMA Craft Bre­we­ry

Pridať komentár (0)