Tento slovenský minipivovar dokazuje, že kvalitné remeslo patrí aj do piva

Jakub Jablonický / 9. apríla 2017 / Startupy

Svet slo­ven­ského piva ne­končí pri 2-lit­ro­vých plas­to­vých fľa­šiach zo su­per­mar­ketu.

Svet slo­ven­ského piva ne­končí pri 2-lit­ro­vých plas­to­vých fľa­šiach zo su­per­mar­ketu.

Re­me­selné mi­ni­pi­vo­vary sú na Slo­ven­sku čo­raz po­pu­lár­nej­šie. Od­zr­kad­ľuje to dl­ho­do­bejší trend ras­tú­ceho zá­ujmu o kva­litné po­tra­viny všet­kého druhu, nie iba piva. Jed­ným z naj­sil­nej­ších prí­kla­dov toho, že aj tento mo­del môže u nás fun­go­vať, je JAMA Craft Bre­wery.

JAMA svoj vznik da­tuje už v roku 2011, kedy Mar­tin Lučko za­čal va­riť pivo u seba doma. „Men­šie úspe­chy na sú­ťa­žiach nás hnali vpred a kon­com roku 2014 sme na­va­rili prvé pivko už ako mi­ni­pi­vo­var v obci Chor­vát­sky Grob, kde máme naše pro­dukty k ochut­na­niu na vý­čape a vo fľa­šiach,” tvrdí JAMA na svo­jej stránke.

foto: FB/JAMA Craft Bre­wery

Dnes pivo od JAMY náj­deš ok­rem ich krčmy v Grobe aj v nie­koľ­kých bra­ti­slav­ských pod­ni­koch. Všetko čo sa na­varí, sa spra­vidla aj vy­pije. Roz­mýš­ľali aj nad es­ho­pom, no pri sú­čas­nej ka­pa­cite pi­vo­varu jed­no­du­cho na sklade nič ne­zos­tane.

„Pivo va­ríme re­me­selne zo zá­klad­ných su­ro­vín a ok­rem nášho pubu ho mô­žete ochut­nať aj v bra­ti­slav­ských pre­vádz­kach a iných mes­tách na Slo­ven­sku. Náš pi­vo­var je v ši­ro­kom okolí je­diný, v kto­rom na va­re­nie piva do­hlia­dala až do konca roka 2016 žena ako hlavný slá­dok. Od no­vého roka pivo opäť varí sám jeho za­kla­da­teľ Mar­tin eL,“ tvrdí JAMA na svo­jej stránke.

foto: FB/JAMA Craft Bre­wery

Po­nuka JAMY sa re­la­tívne často mení. No majú aj nie­koľko stá­lych po­pu­lár­nych kla­sík. Najp­re­dá­va­nej­ším pi­vom je IPA Splat­ter. Známe je aj pivo Jarkko Ru­utu, po­me­no­vané po fín­skom ho­ke­jo­vom bit­ká­rovi. To je vy­ro­bené príz­načne na­zva­ným spô­so­bom S.M.A.S.H., teda z jed­ného druhu sladu a chmeľu (Sin­gle Malt And Sin­gle Hop).

Zá­kla­dom úspe­chu sú kva­litné su­ro­viny. Na roz­diel od lac­nej­ších va­riánt, JAMA vo svo­jich pi­vách ne­pou­žíva lacný chmeľ, či náh­rady vo forme ex­trak­tov, kto­rých sta­čia dve kvapky na li­ter. Pri po­u­žití kva­lit­ného chmeľu je to 20 gra­mov na li­ter. A to sa ne­vy­hnutne od­razí na cene.

foto: FB/JAMA Craft Bre­wery

Re­me­selné mi­ni­pi­vo­vary preto nie sú úplne pria­mou kon­ku­ren­ciou kla­sic­kých veľ­kých zna­čiek. Skôr im tvo­ria akúsi pro­ti­váhu. Uka­zujú, ako chutí kva­lita, ktorú veľký in­dus­triálny pi­vo­var do­siahne iba ťažko.

Nie je nič zlé na tom siah­nuť po lac­nej­šej kla­sike. No ne­mô­žeme vtedy oča­ká­vať kva­litu, akú do­káže po­skyt­núť iba osobný a expe­ri­men­tálny prí­stup re­me­sel­ného pi­vo­varu. Ak máš teda chuť na niečo také, pivá od JAMA Craft Bre­wery ti kva­litu ur­čite za­ru­čia. A za tú vyš­šiu cenu to na­ozaj stojí.

foto: FB/JAMA Craft Bre­wery

Pridať komentár (0)