Slovenský pár prináša udržateľnú značku LESS, ktorá prospeje tebe aj krajine, v ktorej žiješ

Linda Cebrová / 25. októbra 2017 / Eko

zdroj: facebook.com/less

Udr­ža­teľ­nosť, zmy­sel pre de­tail, ručná práca a mo­derný di­zajn – toto všetko spája mladá lo­kálna značka LESS.

Značka Less je vý­tvo­rom Mi­cha­ely a jej man­žela Mar­tina Gu­niša z Par­ti­zán­skeho. Obaja mali vždy blízko k di­zajnu a es­te­tic­kej tvorbe. Mar­tin štu­do­val pro­duk­tový di­zajn na Fa­kulte ar­chi­tek­túry STU v Bra­ti­slave a Mi­cha­ela zasa es­te­tiku a vý­tvarné ume­nie na Fi­lo­zo­fic­kej fa­kulte UKF v Nitre.

“Štú­dium nám dalo tvo­rivú od­vahu a ko­pec vzác­nych pria­teľs­tiev, vďaka kto­rým ras­tieme. Po vy­so­kej škole sme za­čali pra­co­vať v rôz­nych od­vet­viach ako gra­fici a pop­ri­tom sa ve­nu­jeme na­šej značke LESS,” ho­vorí Mi­cha­ela pre Star­ti­tup.

Pr­vot­ným im­pul­zom na za­lo­že­nie udr­ža­teľ­nej slo­ven­skej značky boli dlhé, no prí­jemné roz­ho­vory. “Stre­tá­vali sme sa v ka­viarni alebo doma pri káve, sní­vali sme a roz­mýš­ľali nad tým, čím za­čať a ako vy­nik­núť. Už po­čas školy sme cí­tili, že chceme tvo­riť niečo vlastné, krásne a uži­točné.“

Obaja majú v di­zajne radi mi­ni­ma­liz­mus, kva­litu a je­di­neč­nosť. Na Slo­ven­sku aj v za­hra­ničí vždy ob­di­vo­vali tvo­ri­vých ľudí a aj oni sa chceli stať sú­čas­ťou tejto ko­mu­nity. “Spo­ma­liť a ve­no­vať sa tomu, čo nás vnú­torne na­pĺňa nie je ľahké, ale pre našu spo­loč­nosť veľmi pros­pešné. A tak veľmi pri­ro­dzene a po­stupne vzni­kala značka LESS na pod­net túžby tvo­riť a byť pri­tom slo­bodný. “

Značku dvoch Slo­vá­kov spre­vá­dza ci­tát zná­meho ar­chi­tekta Lu­dwiga Mies van der Rohe „LESS is more“. Me­nej je viac. Viac funkč­nosti, jed­no­du­chosti a es­te­tiky. Hlav­ným kré­dom značky je tvo­riť zmys­lu­plne a vďačne, pri­tom dbať na udr­ža­teľ­nosť, ľud­skosť a ra­dosť zo sa­mot­nej tvorby.

Less sa ne­sie v zna­mení myš­lienky po­ma­lej módy „slow fas­hion“

Po­malá móda po­zi­tívne pod­po­ruje lo­kálny trh, kva­litu nad kvan­ti­tou, lepší ži­vot pro­duk­tov, eko­sys­tém a spo­loč­nosť ako takú. Pro­dukty značky LESS sú ručne vy­tvo­rené priamo na Slo­ven­sku.

Kú­pou pro­duk­tov, ktoré vzni­kajú “u nás doma” pri­tom ne­po­te­šíš len seba, ale ur­či­tým spô­so­bom aj sa­motnú kra­jinu, v kto­rej ži­ješ. Veľmi pekne to vy­jad­rila Vi­vienne West­wood „Buy less, cho­ose well, make it last.“. Ku­pujme me­nej, sta­rost­livo vy­be­rajme, aby nám to vy­dr­žalo, čo naj­dl­h­šie.

„Mys­líme, že te­raz je ten naj­vyšší čas me­niť bez­hlavé na­ku­po­va­nie a pro­duk­ciu za naj­niž­šie ceny bez ohľadu na so­ciálny a en­vi­ro­men­tálny do­pad v na­šej spo­loč­nosti. Je to aj pre nás vý­zva, ku kto­rej sa ne­us­tále učíme cit­livo pri­stu­po­vať.”

V sú­čas­nosti sme zvyk­nutí za málo pe­ňazí na­ku­po­vať veľa, no o tom, či je to na­ozaj správne môžme len po­le­mi­zo­vať. Po­stu­pom času si čo­raz viac ľudí za­čína uve­do­mo­vať, že oveľa väč­šiu ra­dosť máme, keď na­kú­pime lo­kálne vy­ro­bený a poc­tivý pro­dukt od pre­dajcu, ktorý sa ne­musí han­biť za to, čo tvorí.

Udr­ža­teľné ma­te­riály a malá dielňa v Par­ti­zán­skom

Čo sa týka pro­cesu vý­robe pri pro­duk­toch značky LESS, všetko za­čína ná­pa­dom a od­hod­la­ním zre­a­li­zo­vať ho. Dô­le­ži­tým kri­té­riom pri vý­robe je pre­dov­šet­kým vý­ber kva­lit­ných a udr­ža­teľ­ných ma­te­riá­lov z lo­kál­nych zdro­jov. Sú­časná ko­lek­cia značky LESS je vy­ro­bená z rež­ného plátna (60% ba­vlna, 40% ľan) a z prí­rod­nej ho­vä­dzej usne.

“Vy­rá­bame v ma­lých sé­riách v ro­din­nej firme v Par­ti­zán­skom. Ro­di­čia sa ve­nujú vý­robe to­pá­nok a my sme sa im tam ne­ná­padne na­sťa­ho­vali. Tvorba značky LESS je v na­šej ré­žii s pod­po­rou ro­diny. Celý pro­ces vy­ža­duje veľa času a tr­pez­li­vosti, ale za­tiaľ to zvlá­dame vo dvo­j­ici. Máme radi, keď sa z ploš­ného ma­te­riálu stáva funkčný a es­te­tický pro­dukt. “

Svet sa skladá z ma­lič­kostí“, a tie do­kážu člo­veka po­te­šiť naj­viac, preto sa v LESS ne­za­ned­báva žia­den de­tail. Gra­fický di­zajn tu preto ni­jako ne­za­os­tá­val za tým pro­duk­to­vým

Slo­ven­ská značka má am­bí­cie pre­ra­ziť aj na za­hra­nič­ných tr­hoch. Za­tiaľ je to však len hudba bu­dúc­nosti a ví­zia, na kto­rej treba tvrdo pop­ra­co­vať. „Stále si opa­ku­jeme, že mu­síme byť tr­pez­liví, po­maly krá­čať vpred a te­šiť sa z toho, čo máme,“ do­dáva Mi­cha­ela.

Najb­liž­šie, a zá­ro­veň po pr­vý­krát, mô­žeš vi­dieť pro­dukty značky LESS na zim­nom Ur­ban mar­kete v Bra­ti­slave (8. – 10. 12. 2017) v sprie­vode krás­nej témy MI­NI­MAL.

Pridať komentár (0)