Slovenský projekt chce dať rodičom úplnú kontrolu nad prístupom k internetu ich detí

Alexandra Dulaková / 29. mája 2016 / Startupy

Ve­nuje sa cit­li­vej téme „pa­ren­tal con­trol“ a be­rie si deti a ich ak­ti­vity na webe bez mi­losti na paš­kál. Ro­di­čia by s fi­nál­nou ver­ziou ap­li­ká­cie mali prí­stup k ab­so­lútne všet­kým in­ter­ne­to­vým dá­tam ich detí. Malo by to byť pre ich dobro a bez­pe­čie.

Temné zá­ku­tia in­ter­netu už as­poň ná­hmat­kovo po­zná každý z nás. Aj keď sa všetko odo­hráva vir­tu­álne, dô­sledky nášho ko­na­nia na webe ve­dia byť až prí­liš re­álne. Mô­žeme ce­zeň prísť o všetky pe­niaze, iden­titu, ob­jed­nať si ile­gálne po­ložky, zís­kať prí­stup k ne­zá­kon­ným ma­te­riá­lom, či byť kruto zne­užití. Ne­platí to síce vše­obecne, no cel­kovo sa ráta s tým, že my do­spelí už ako-tak vieme, čo si pre naše vlastné bez­pe­čie mô­žeme do­vo­liť  a čomu by sme sa mali rad­šej ob­lú­kom vy­hnúť. Oveľa väč­šiemu ri­ziku sú však vy­sta­vené deti, ktoré ča­sto­krát na­ivne dô­ve­rujú tým ne­správ­nym ľu­ďom, alebo sa ne­chajú zma­ni­pu­lo­vať k tomu, aby o svo­jich zá­žit­koch na webe ml­čali. Cy­ber-ši­kana a on­line vy­ko­ris­ťo­va­nie už mno­hých do­hnali k sa­mov­ražde a o úchy­loch, ktorí vo vo­dách in­ter­netu čí­hajú na svoje ne­skú­sené obete, by sa dali pí­sať en­cyk­lo­pé­die.

 

Ro­di­čov­ské obavy sú teda cel­kom na mieste. Nie každý ro­dič má s deťmi úplne ot­vo­rený vzťah a najmä v pu­ber­tál­nom veku sa deti často uzat­vá­rajú do seba a čo­raz viac ve­nujú vir­tu­ál­nemu svetu svo­jich pria­te­ľov. Vše­obecne stačí, aby malo dieťa vy­tvo­rený pro­fil na ne­ja­kej so­ciál­nej sieti, pop­rí­pade rovno via­ce­rých, zdie­ľalo o sebe pár sú­krom­ných úda­jov (čomu sa ťažko vy­hýba) a vy­tvo­rilo si akýsi so­ciálny we­bový okruh. Okam­žite sa tak stá­vajú po­ten­ciál­nym ter­čom nie­len svo­jich vlast­ných ne­praj­ných ka­ma­rá­tov, ktorí ich môžu ši­ka­no­vať, ale aj „ex­ter­ných“ ele­men­tov s ne­ka­lými úmys­lami.

Screen Shot 2016-05-28 at 22.48.14

 

Keďže si deti často ne­uve­do­mujú, kde sa na­chá­dzajú hra­nice, mali by to za nich roz­ho­do­vať ich ro­di­čia. As­poň to si po­ve­dali (sčasti) slo­ven­skí tvor­co­via app-ky Pa­ren­tal Con­trol, keď ju mi­nulý rok za­čali vy­ví­jať. Sídlo majú v Lon­dýne a do obehu by ju chceli vy­pus­tiť od za­čiatku roka 2017. Mo­men­tálne majú na Kicks­tar­teri roz­be­hnutú kam­paň, v kto­rej sa sna­žia zo­zbie­rať de­sať ti­síc li­bier. Do konca im ostáva niečo vyše me­siaca (majú čas do konca júna) a fi­nan­cií majú za­tiaľ po­me­nej. Po­ve­do­mie ve­rej­nosti, pop­rí­padne ochot­ných in­ves­to­rov, by im teda ur­čite padlo vhod.

 

Ako teda táto ich ap­li­ká­cia fun­guje? Mo­ni­to­ruje pre ro­di­čov všetky so­ciálne siete ich detí – Fa­ce­book, What­sapp, Snap­chat, Vi­ber, We­Chat, BBM, Line, Han­gouts, aj e-mail (vrá­tane vy­ma­za­ných mai­lov), pri­čom do­káže na zá­klade ja­zy­ko­vých na­sta­vení roz­poz­nať ne­vhodný ob­sah a okam­žite o ňom pro­stred­níc­tvom e-mailu in­for­mo­vať ro­di­čov. (Podľa stavu fi­nan­co­va­nia by chceli ap­li­ká­ciu even­tu­álne po­nú­kať v slo­ven­čine, češ­tine, an­glič­tine, ne­mčine, fran­cúz­štine, aj ma­ďar­čine.) Ok­rem toho sle­duje vlast­no­ručne vy­ho­to­vené či stia­hnuté fotky a vi­deá detí, ktoré zá­ro­veň ukladá do fol­deru prí­stup­nému ro­di­čom. Pre­če­sáva pri­chá­dza­júce a od­chá­dza­júce ho­vory, do­káže po­mo­cou GPS dieťa ne­us­tále lo­ka­li­zo­vať a do­konca aj zvu­kovo na­hrá­vať, čo sa v jeho okolí práve deje – kľudne aj v pria­mom pre­nose. Ro­dič do­stáva prí­stup ku všet­kým hes­lám, kto­rými si dieťa uza­myká svoje pro­fily, ale aj kon­tak­tom, ktoré v elek­tro­nic­kom za­ria­dení má.

parental_control

foto: own spy

 

Ap­li­ká­cia ho in­for­muje o his­tó­rii ho­vo­rov, stave ba­té­rie, či do­konca o tom, či si dieťa ne­za­ob­sta­ralo novú SIM-kartu. His­tó­ria nav­ští­ve­ných web­strá­nok je sa­moz­rej­mos­ťou. Dieťa ap­li­ká­ciu z mo­bilu ne­do­káže vy­ma­zať, pre­tože po­ti­chu beží v po­zadí za­ria­de­nia a ro­dič všetko me­ne­žuje z we­bo­vého účtu stránky Pa­ren­tal-Con­trol.com. Tieto služby môže zís­kať buď re­gis­trá­ciou na stránke a ná­sled­ným stia­hnu­tím ap­li­ká­cie, alebo za­kú­pe­ním elek­tro­nic­kého za­ria­de­nia, v kto­rom už bude služba na­in­šta­lo­vaná. Ak si ap­li­ká­ciu stiahne, musí za­ria­de­nie die­ťaťa so svo­jím Pa­ren­tal-Con­trol úč­tom sync-núť a ná­sledne je všetko pri­pra­vené. Nič z toho však ne­bude za­darmo – ročnú li­cen­ciu je ale môžné za­ob­sta­rať už za jednu libru.

„Nech­ceme, aby ro­di­čia za­sa­ho­vali do sveta na in­ter­nete ich detí. Na to chceme vy­tvo­riť in­te­li­gentný sys­tém na roz­poz­na­nie pri­pad­ného ne­bez­pe­čen­stva. A len v prí­pade väč­šieho ohro­ze­nia by bol ro­dič in­for­mo­vaný. Nech­ceme, aby ro­dič sle­do­val spravy detí ne­us­tále, len v prí­pade ohro­ze­nia,“ tvr­dia tvor­co­via Pa­ren­tal-Con­trol.

„Chceme zria­diť aj psy­cho­lo­gickú on­line po­radňu pre ro­di­čov úplne za­darmo. S pro­fe­si­onál­nymi psy­cho­lógmi sa­moz­rejme,“ do­dá­vajú.

 

Úp­rimne, re­ak­cie na niečo po­dobné sú z môjho po­hľadu zmie­šané. Iste, chrá­niť dieťa pred všet­kými ne­duhmi tohto sveta je pri­ro­dze­ným in­štink­tom kaž­dého dob­rého ro­diča, no ta­kýto ne­us­tály mo­ni­to­ring mi pri­po­mína akúsi au­to­ri­ta­tívnu ver­ziu „1984“ pre ne­pl­no­le­tých. Vďaka ap­li­ká­cii ne­majú ab­so­lúzne žiadne vir­tu­álne sú­kro­mie, čo tiež ne­musí byť cel­kom v po­riadku. Vzťah ro­diča a die­ťaťa sa predsa vy­víja nie­len na zá­klade ab­so­lút­neho pre­hľadu o kaž­dom jed­nom kroku die­ťaťa, ale aj vzá­jom­nej dô­vere a sta­no­ve­ných hra­ni­ciach. Za pred­po­kladu, že sa ich obe strany roz­hodnú re­špek­to­vať.

 

Sa­moz­rejme, je roz­diel me­dzi 10-roč­ným a 16-die­ťa­ťom na webe. To de­sať­ročné podľa mňa žia­den účet na Ins­ta­grame ani Fa­ce­bo­oku ne­pot­re­buje (ani by ne­smelo mať, keďže napr. ve­ková hra­nica na Fa­ce­bo­oku to za­ka­zuje), no to bo­hu­žiaľ ne­od­zr­kad­ľuje re­a­litu. Smartp­hony majú často už žiaci zá­klad­ných škôl a v ta­kom prí­pade ro­di­čov­ský drob­no­hľad ne­môže spo­chyb­ňo­vať snáď ni­kto. No a šest­nás­ťočné „dieťa“ sa po­dob­ným prak­ti­kám ani tro­chu ne­po­teší. Ak by som ve­dela, že mi ro­di­čia v tomto veku špic­ľujú každý je­den mail, správu, fotku a ho­vor na mo­jom te­le­fóne, ab­so­lútne by ma to ne­po­te­šilo a náš vzťah by to ur­čite na­štr­bilo. (A viedlo by to k pár veľmi tráp­nym roz­ho­vo­rom.) Na dru­hej strane som však ne­bola ten typ die­ťaťa, ktorý by sa vr­hal do kom­pro­mi­tu­jú­cich a ne­ro­zum­ných ak­ti­vít. Ve­dela som, kde sú hra­nice, kto ma na webe môže oslo­viť a o čo by som sa sama mala de­liť.

To sa nedá po­ve­dať o kaž­dom die­ťati. Sú aj také, ktoré sa vlá­čia po no­ciach s ne­vhod­nou spo­loč­nos­ťou, majú prob­lémy v škole aj sú­kromí a vy­skú­šali už všetky re­kre­ačné drogy sveta, pri­čom pre nich nič a ni­kto ne­pred­sta­vuje žiadnu au­to­ritu. Nie som si však istá, či v tomto prí­pade po­môže zrovna mo­bilná ap­li­ká­cia, no kaž­dého ro­diča, ktorý by to as­poň skú­sil, by som plne chá­pala.

Parental_Control-2

foto: the next web

 

Pri vy­tvá­raní sta­no­viska k da­nej prob­le­ma­tike si je treba od­po­ve­dať na je­dinú otázku: Mali by ro­di­čia o svo­jich de­ťoch ve­dieť ab­so­lútne všetko, alebo by mali mať deti na­opak mož­nosť za­cho­va­nia is­tej sféry sú­kro­mia? A od akého veku by mali mať väč­šie sú­kro­mie? Na tieto otázky však ne­exis­tuje žiadna vše­obecná od­po­veď, a preto zrejme celá vec spadá na ple­cia kaž­dého ro­diča in­di­vi­du­álne. To, že majú ro­di­čia v dneš­nej dobe dô­vod na obavy, je svä­tou prav­dou. Či je to však treba rie­šiť ta­ký­mito ra­di­kál­nymi krokmi, je už na kaž­dom z nich. Nie každé dieťa vie do­dr­žo­vať sta­no­vené pra­vidlá a re­špek­to­vať au­to­rity, či vô­bec mať zdravý rozum. Zá­ro­veň sa nie každý ro­dič do­káže o po­ci­toch alebo sú­krom­ných za­le­ži­tos­tiach s deťmi roz­umne roz­prá­vať.

Tento vy­ná­lez mô­žeme teda po­va­žo­vať za akúsi po­is­tku v prí­pade, že by sa dieťa do­stalo do prob­lé­mov, aj keď o ne vô­bec ne­stojí. Presne to sa to­tiž môže na in­ter­nete pri­ho­diť kaž­dému –  stať obe­ťou bez vlast­nej viny a pri­či­ne­nia. Deti, nech sú ako­koľ­vek staré, sú nie­len emo­ci­onálne, ale aj le­gálne zra­ni­teľ­nej­šie než do­spelí a v prí­pade, že sa k prob­lé­mom ne­ve­dia pri­hlá­siť samy, by sa o nich ro­di­čia mali do­zve­dieť au­to­ma­ticky, aj bez ich ve­do­mia.

 

Ap­li­ká­cia na­šťas­tie po­núka rôzne mož­nosti jej uží­va­nia, ktoré si môžu ro­di­čia sami na­sta­viť. Preto by ur­čite bolo roz­umné, aby by do úvahy brali aj vek či vy­spe­losť svojho die­ťaťa a od is­tého bodu si ne­do­vo­ľo­vali mo­ni­to­ro­vať každú jeho on­line ko­mu­ni­ká­ciu. Možno by po pre­kro­čení is­tej hra­nice cel­kom sta­čilo, ak by ich ap­li­ká­cia in­for­mo­vala len o sku­točne ne­vhod­nom ob­sahu ko­reš­pon­den­cie a cel­kom vy­pus­tila fun­kciu na­hrá­va­nia ich roz­ho­vo­rov, či kon­tro­lo­va­nie kaž­dej jed­nej správy a odo­sla­nej či pri­ja­tej fotky. Rov­nako má podľa mňa aj fun­kcia GPS lo­ka­li­zá­cie a mo­ni­to­ro­va­nia ba­té­rie istú ve­kovú ži­vot­nosť. Žia­den tí­ne­džer ne­ocení, ak ho bude ro­dič sle­do­vať ako kri­mi­nál­nika s do­má­cim vä­ze­ním, alebo stra­te­ného psa. Ale to už je na vzá­jom­nej do­hode me­dzi kaž­dým ro­di­čom a jeho die­ťa­ťom.

timeline

foto: pa­ren­tal-con­trol.com

Vo svete tím Pa­ren­tal Con­trol so svo­jou ini­cia­tí­vou nie je prvý. Väč­šina po­dob­ných ap­piek blo­kuje sta­no­vené web­stránky s ne­vhod­ným ob­sa­hom, za­tiaľ čo nie­ktoré fil­trujú ob­sah so­ciál­nych mé­dií a ten kon­tro­verzný de­ťom vô­bec ne­uka­zujú. Me­dzi hák­livý ob­sah patrí najmä por­no­gra­fia, ná­si­lie a na­dávky. Na­prí­klad ap­li­ká­cia Net Nanny So­cial po­núka veľmi po­dobné mo­ni­to­ro­va­nie so­ciál­nych sietí a pri­ja­tého/odo­sla­ného ob­sahu ako Pa­ren­tal Con­trol. Mož­nosti lo­ka­li­zá­cie a na­hrá­va­nia v po­nuke nemá. To na dru­hej strane po­núka na­prí­klad Nor­ton Fa­mily Pa­ren­tal Con­trol. Obe ap­li­ká­cie sú spo­plat­nené, pri­čom sa ceny po­hy­bujú od 20 až po 50 do­lá­rov, zá­vi­siac od roz­sahu kon­troly, ktorú si ro­dič zvolí. A ok­rem nich v po­nuke exis­tujú ešte de­siatky ďal­ších – stačí si vy­brať, ktorá po­tre­bám a oba­vám ro­diča naj­viac vy­ho­vuje.

 

Ak však chceš celý ba­lí­ček slu­žieb, Pa­ren­tal Con­trol ro­zo­dne stojí za uvá­že­nie. Fun­guje na mo­bile aj tab­lete, no mo­men­tálne len pre An­droid. Má v sebe sta­vanú fun­kciu Fi­re­wall a beží ne­pretr­žite. Viac sa do­zvieš na ich web­stránke.

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: te­leg­raph.co.u

Pridať komentár (0)