Slo­ven­ský pro­jekt chce dať rodi­čom úplnú kon­trolu nad prí­stu­pom k inter­netu ich detí

Alexandra Dulaková / 29. mája 2016 / Startupy

Venuje sa cit­li­vej téme “paren­tal con­trol” a berie si deti a ich akti­vity na webe bez milosti na paš­kál. Rodi­čia by s finál­nou ver­ziou apli­ká­cie mali prí­stup k abso­lútne všet­kým inter­ne­to­vým dátam ich detí. Malo by to byť pre ich dobro a bez­pe­čie.

Temné záku­tia inter­netu už aspoň náhmat­kovo pozná každý z nás. Aj keď sa všetko odo­hráva vir­tu­álne, dôsledky nášho kona­nia na webe vedia byť až prí­liš reálne. Môžeme cezeň prísť o všetky peniaze, iden­titu, objed­nať si ile­gálne položky, zís­kať prí­stup k nezá­kon­ným mate­riá­lom, či byť kruto zne­užití. Neplatí to síce vše­obecne, no cel­kovo sa ráta s tým, že my dospelí už ako-tak vieme, čo si pre naše vlastné bez­pe­čie môžeme dovo­liť a čomu by sme sa mali rad­šej oblú­kom vyhnúť. Oveľa väč­šiemu riziku sú však vysta­vené deti, ktoré často­krát naivne dôve­rujú tým nespráv­nym ľuďom, alebo sa nechajú zma­ni­pu­lo­vať k tomu, aby o svo­jich zážit­koch na webe mlčali. Cyber-šikana a online vyko­ris­ťo­va­nie už mno­hých dohnali k samov­ražde a o úchy­loch, ktorí vo vodách inter­netu číhajú na svoje neskú­sené obete, by sa dali písať encyk­lo­pé­die.

Rodi­čov­ské obavy sú teda cel­kom na mieste. Nie každý rodič má s deťmi úplne otvo­rený vzťah a najmä v puber­tál­nom veku sa deti často uzat­vá­rajú do seba a čoraz viac venujú vir­tu­ál­nemu svetu svo­jich pria­te­ľov. Vše­obecne stačí, aby malo dieťa vytvo­rený pro­fil na neja­kej sociál­nej sieti, pop­rí­pade rovno via­ce­rých, zdie­ľalo o sebe pár súkrom­ných úda­jov (čomu sa ťažko vyhýba) a vytvo­rilo si akýsi sociálny webový okruh. Okam­žite sa tak stá­vajú poten­ciál­nym ter­čom nie­len svo­jich vlast­ných nepraj­ných kama­rá­tov, ktorí ich môžu šika­no­vať, ale aj “exter­ných” ele­men­tov s neka­lými úmys­lami.

Screen Shot 2016-05-28 at 22.48.14

Keďže si deti často neuve­do­mujú, kde sa nachá­dzajú hra­nice, mali by to za nich roz­ho­do­vať ich rodi­čia. Aspoň to si pove­dali (sčasti) slo­ven­skí tvor­co­via app-ky Paren­tal Con­trol, keď ju minulý rok začali vyví­jať. Sídlo majú v Lon­dýne a do obehu by ju chceli vypus­tiť od začiatku roka 2017. Momen­tálne majú na Kicks­tar­teri roz­be­hnutú kam­paň, v kto­rej sa sna­žia zozbie­rať desať tisíc libier. Do konca im ostáva niečo vyše mesiaca (majú čas do konca júna) a finan­cií majú zatiaľ pome­nej. Pove­do­mie verej­nosti, pop­rí­padne ochot­ných inves­to­rov, by im teda určite padlo vhod.

Ako teda táto ich apli­ká­cia fun­guje? Moni­to­ruje pre rodi­čov všetky sociálne siete ich detí — Face­book, What­sapp, Snap­chat, Viber, WeChat, BBM, Line, Han­gouts, aj e-mail (vrá­tane vyma­za­ných mai­lov), pri­čom dokáže na základe jazy­ko­vých nasta­vení roz­poz­nať nevhodný obsah a okam­žite o ňom pro­stred­níc­tvom e-mailu infor­mo­vať rodi­čov. (Podľa stavu finan­co­va­nia by chceli apli­ká­ciu even­tu­álne ponú­kať v slo­ven­čine, češ­tine, anglič­tine, nemčine, fran­cúz­štine, aj maďar­čine.) Okrem toho sle­duje vlast­no­ručne vyho­to­vené či stia­hnuté fotky a videá detí, ktoré záro­veň ukladá do fol­deru prí­stup­nému rodi­čom. Pre­če­sáva pri­chá­dza­júce a odchá­dza­júce hovory, dokáže pomo­cou GPS dieťa neus­tále loka­li­zo­vať a dokonca aj zvu­kovo nahrá­vať, čo sa v jeho okolí práve deje — kľudne aj v pria­mom pre­nose. Rodič dostáva prí­stup ku všet­kým hes­lám, kto­rými si dieťa uza­myká svoje pro­fily, ale aj kon­tak­tom, ktoré v elek­tro­nic­kom zaria­dení má.

parental_control

foto: own spy

Apli­ká­cia ho infor­muje o his­tó­rii hovo­rov, stave baté­rie, či dokonca o tom, či si dieťa neza­ob­sta­ralo novú SIM-kartu. His­tó­ria nav­ští­ve­ných web­strá­nok je samoz­rej­mos­ťou. Dieťa apli­ká­ciu z mobilu nedo­káže vyma­zať, pre­tože poti­chu beží v pozadí zaria­de­nia a rodič všetko mene­žuje z webo­vého účtu stránky Parental-Control.com. Tieto služby môže zís­kať buď regis­trá­ciou na stránke a násled­ným stia­hnu­tím apli­ká­cie, alebo zakú­pe­ním elek­tro­nic­kého zaria­de­nia, v kto­rom už bude služba nain­šta­lo­vaná. Ak si apli­ká­ciu stiahne, musí zaria­de­nie die­ťaťa so svo­jím Paren­tal-Con­trol účtom sync-núť a následne je všetko pri­pra­vené. Nič z toho však nebude zadarmo — ročnú licen­ciu je ale môžné zaob­sta­rať už za jednu libru.

Nech­ceme, aby rodi­čia zasa­ho­vali do sveta na inter­nete ich detí. Na to chceme vytvo­riť inte­li­gentný sys­tém na roz­poz­na­nie pri­pad­ného nebez­pe­čen­stva. A len v prí­pade väč­šieho ohro­ze­nia by bol rodič infor­mo­vaný. Nech­ceme, aby rodič sle­do­val spravy detí neus­tále, len v prí­pade ohro­ze­nia,” tvr­dia tvor­co­via Paren­tal-Con­trol.

Chceme zria­diť aj psy­cho­lo­gickú online poradňu pre rodi­čov úplne zadarmo. S pro­fe­si­onál­nymi psy­cho­lógmi samoz­rejme,” dodá­vajú.

Úprimne, reak­cie na niečo podobné sú z môjho pohľadu zmie­šané. Iste, chrá­niť dieťa pred všet­kými neduhmi tohto sveta je pri­ro­dze­ným inštink­tom kaž­dého dob­rého rodiča, no takýto neus­tály moni­to­ring mi pri­po­mína akúsi auto­ri­ta­tívnu ver­ziu “1984” pre nepl­no­le­tých. Vďaka apli­ká­cii nemajú abso­lúzne žiadne vir­tu­álne súkro­mie, čo tiež nemusí byť cel­kom v poriadku. Vzťah rodiča a die­ťaťa sa predsa vyvíja nie­len na základe abso­lút­neho pre­hľadu o kaž­dom jed­nom kroku die­ťaťa, ale aj vzá­jom­nej dôvere a sta­no­ve­ných hra­ni­ciach. Za pred­po­kladu, že sa ich obe strany roz­hodnú rešpek­to­vať.

Samoz­rejme, je roz­diel medzi 10-roč­ným a 16-die­ťa­ťom na webe. To desať­ročné podľa mňa žia­den účet na Ins­ta­grame ani Face­bo­oku nepot­re­buje (ani by nesmelo mať, keďže napr. veková hra­nica na Face­bo­oku to zaka­zuje), no to bohu­žiaľ neod­zr­kad­ľuje rea­litu. Smartp­hony majú často už žiaci základ­ných škôl a v takom prí­pade rodi­čov­ský drob­no­hľad nemôže spo­chyb­ňo­vať snáď nikto. No a šest­nás­ťočné “dieťa” sa podob­ným prak­ti­kám ani tro­chu nepo­teší. Ak by som vedela, že mi rodi­čia v tomto veku špic­ľujú každý jeden mail, správu, fotku a hovor na mojom tele­fóne, abso­lútne by ma to nepo­te­šilo a náš vzťah by to určite naštr­bilo. (A viedlo by to k pár veľmi tráp­nym roz­ho­vo­rom.) Na dru­hej strane som však nebola ten typ die­ťaťa, ktorý by sa vrhal do kom­pro­mi­tu­jú­cich a nero­zum­ných akti­vít. Vedela som, kde sú hra­nice, kto ma na webe môže oslo­viť a o čo by som sa sama mala deliť.

To sa nedá pove­dať o kaž­dom die­ťati. Sú aj také, ktoré sa vlá­čia po nociach s nevhod­nou spo­loč­nos­ťou, majú prob­lémy v škole aj súkromí a vyskú­šali už všetky rekre­ačné drogy sveta, pri­čom pre nich nič a nikto nepred­sta­vuje žiadnu auto­ritu. Nie som si však istá, či v tomto prí­pade pomôže zrovna mobilná apli­ká­cia, no kaž­dého rodiča, ktorý by to aspoň skú­sil, by som plne chá­pala.

Parental_Control-2

foto: the next web

Pri vytvá­raní sta­no­viska k danej prob­le­ma­tike si je treba odpo­ve­dať na jedinú otázku: Mali by rodi­čia o svo­jich deťoch vedieť abso­lútne všetko, alebo by mali mať deti naopak mož­nosť zacho­va­nia istej sféry súkro­mia? A od akého veku by mali mať väč­šie súkro­mie? Na tieto otázky však neexis­tuje žiadna vše­obecná odpo­veď, a preto zrejme celá vec spadá na ple­cia kaž­dého rodiča indi­vi­du­álne. To, že majú rodi­čia v dneš­nej dobe dôvod na obavy, je svä­tou prav­dou. Či je to však treba rie­šiť taký­mito radi­kál­nymi krokmi, je už na kaž­dom z nich. Nie každé dieťa vie dodr­žo­vať sta­no­vené pra­vidlá a rešpek­to­vať auto­rity, či vôbec mať zdravý rozum. Záro­veň sa nie každý rodič dokáže o poci­toch alebo súkrom­ných zale­ži­tos­tiach s deťmi roz­umne roz­prá­vať.

Tento vyná­lez môžeme teda pova­žo­vať za akúsi pois­tku v prí­pade, že by sa dieťa dostalo do prob­lé­mov, aj keď o ne vôbec nestojí. Presne to sa totiž môže na inter­nete pri­ho­diť kaž­dému — stať obe­ťou bez vlast­nej viny a pri­či­ne­nia. Deti, nech sú ako­koľ­vek staré, sú nie­len emo­ci­onálne, ale aj legálne zra­ni­teľ­nej­šie než dospelí a v prí­pade, že sa k prob­lé­mom neve­dia pri­hlá­siť samy, by sa o nich rodi­čia mali dozve­dieť auto­ma­ticky, aj bez ich vedo­mia.

Apli­ká­cia našťas­tie ponúka rôzne mož­nosti jej uží­va­nia, ktoré si môžu rodi­čia sami nasta­viť. Preto by určite bolo roz­umné, aby by do úvahy brali aj vek či vyspe­losť svojho die­ťaťa a od istého bodu si nedo­vo­ľo­vali moni­to­ro­vať každú jeho online komu­ni­ká­ciu. Možno by po pre­kro­čení istej hra­nice cel­kom sta­čilo, ak by ich apli­ká­cia infor­mo­vala len o sku­točne nevhod­nom obsahu koreš­pon­den­cie a cel­kom vypus­tila fun­kciu nahrá­va­nia ich roz­ho­vo­rov, či kon­tro­lo­va­nie kaž­dej jed­nej správy a odo­sla­nej či pri­ja­tej fotky. Rov­nako má podľa mňa aj fun­kcia GPS loka­li­zá­cie a moni­to­ro­va­nia baté­rie istú vekovú život­nosť. Žia­den tíne­džer neocení, ak ho bude rodič sle­do­vať ako kri­mi­nál­nika s domá­cim väze­ním, alebo stra­te­ného psa. Ale to už je na vzá­jom­nej dohode medzi kaž­dým rodi­čom a jeho die­ťa­ťom.

timeline

foto: parental-control.com

Vo svete tím Paren­tal Con­trol so svo­jou ini­cia­tí­vou nie je prvý. Väč­šina podob­ných appiek blo­kuje sta­no­vené web­stránky s nevhod­ným obsa­hom, zatiaľ čo nie­ktoré fil­trujú obsah sociál­nych médií a ten kon­tro­verzný deťom vôbec neuka­zujú. Medzi hák­livý obsah patrí najmä por­no­gra­fia, nási­lie a nadávky. Naprí­klad apli­ká­cia Net Nanny Social ponúka veľmi podobné moni­to­ro­va­nie sociál­nych sietí a prijatého/odoslaného obsahu ako Paren­tal Con­trol. Mož­nosti loka­li­zá­cie a nahrá­va­nia v ponuke nemá. To na dru­hej strane ponúka naprí­klad Nor­ton Family Paren­tal Con­trol. Obe apli­ká­cie sú spo­plat­nené, pri­čom sa ceny pohy­bujú od 20 až po 50 dolá­rov, závi­siac od roz­sahu kon­troly, ktorú si rodič zvolí. A okrem nich v ponuke exis­tujú ešte desiatky ďal­ších — stačí si vybrať, ktorá potre­bám a oba­vám rodiča naj­viac vyho­vuje.

Ak však chceš celý balí­ček slu­žieb, Paren­tal Con­trol rozo­dne stojí za uvá­že­nie. Fun­guje na mobile aj tab­lete, no momen­tálne len pre Android. Má v sebe sta­vanú fun­kciu Fire­wall a beží nepretr­žite. Viac sa dozvieš na ich web­stránke.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: telegraph.co.u

Pridať komentár (0)