Tento slo­ven­ský pro­jekt chce pomo­cou sen­zo­rov v kon­taj­ne­roch spra­viť naše mestá eko­lo­gic­kej­šími

Jakub Jablonický / 18. októbra 2016 / Eko

Kla­sický sys­tém odvozu odpadu v určité dni väč­ši­nou zna­mená, že odvá­žané kon­taj­nery sú polo­prázdne alebo pre­pl­nené. Sen­so­neo tento prob­lém ele­gan­tne rieši.

Sen­so­neo je pro­jekt, za kto­rým stojí spo­loč­nosť Brain:IT. Tú v roku 2012 zalo­žil IT pro­fe­si­onál Mar­tin Basila.

Ide o rie­še­nie, ktoré umož­ňuje nepretr­žite moni­to­ro­vať zapl­ne­nie kon­taj­ne­rov pomo­cou jed­no­du­cho zabu­do­va­teľ­ných sen­zo­rov a mobil­nej apli­ká­cie. Sen­zory je možné pou­žiť v rôz­nych obje­moch, vrá­tane naj­men­ších 80 lit­ro­vých mest­ských kon­taj­ne­rov.

Celé rie­še­nie sme sa roz­hodli posta­viť na ultra­zvuku, pre­tože ako infor­ma­tici a auto­ma­ti­zéri ho pokla­dáme za ide­álny spô­sob na mera­nie vzdia­le­nosti bez dotyku. Prvý pro­to­typ bol pri­pra­vený za šesť týž­dňov. Mal roz­mery kra­bice od topá­nok, uká­zal sa však ako abso­lútne spo­ľah­livý,” hovorí zakla­da­teľ Mar­tin Basila.

martin-basila

foto: euractiv.sk

Sen­zory sú robustné, vode­odolné a nárazu vzdorné a znesú aj extrémne tep­loty. Podľa výrob­cov by mali vydr­žať viac ako 10 rokov. Merať vedia už na vzdia­le­nosť jed­ného cen­ti­metra.

Náš pro­dukt neus­tále prie­bežne zlep­šu­jeme. Vyvi­nuli sme malý sen­zor, ktorý je vyba­vený sig­na­li­zá­ciou požiaru a upo­zor­ne­ním na prí­padné pre­vrá­te­nie kon­taj­neru. Tento sen­zor je svo­jimi schop­nos­ťami bez­kon­ku­renčne naj­men­ším na trhu. Dosiahli sme stav, kedy môžeme výrobu plne auto­ma­ti­zo­vať a v prí­pade potreby dodá­vať 500 kusov sen­zo­rov týž­denne.”

Sen­so­neo pomôže najmä mes­tám a spo­loč­nos­tiam pre­vádz­ku­jú­cim komu­nálne služby. Sme­tiar­ske autá vďaka nemu dokážu iden­ti­fi­ko­vať plné kon­taj­nery a zasta­viť iba pri nich. Pomo­cou Sen­so­neo apli­ká­cie budú navi­go­vaní najop­ti­mál­nej­šou tra­sou, čo z dlho­do­bého hľa­diska výrazne zníži spot­rebu pohon­ných hmôt.

solution22x

foto: sensoneo.com

A to bude okrem času a peňazí pozi­tívne vplý­vať aj na životné pro­stre­die. Zní­žia sa emi­sie a hluk, zefek­tívni sa doprava a nebudú sa zby­točne odvá­žať polo­prázdne koše. Teda aspoň také je vízia tímu Sen­so­neo.

Naša vízia o ide­ál­nom meste je taká, kedy sa naplno využí­vajú mož­nosti, ktoré ho umož­ňujú udr­žia­vať čisté každý deň, a to za čo naj­niž­ších nákla­dov. Aby nám moderné tech­no­ló­gie pomá­hali zni­žo­vať zaťa­že­nie život­ného pro­stre­dia a zmys­lu­pl­nej­šie pri­stu­po­vať k tomu, ako s odpa­dom nakla­dáme. Sme pre­sved­čení o tom, že Sen­so­neo je pros­tried­kom, ktorý túto víziu pomáha napl­niť.“

Pilotná pre­vádzka sa usku­toč­nila v marci 2015 v spo­lu­práci s Nit­rou, ktorá bola nad­šená a o rok neskôr sa stala ich prvým pla­tia­cim zákaz­ní­kom.

4

foto: sensoneo.com

Dnes má sen­zory na kon­taj­ne­roch, ku kto­rým musí poslať špe­ciálne veľ­ko­ka­pa­citné auto. To teda namiesto 110 kon­taj­ne­rov zastaví iba asi pri polo­vici alebo štvr­tine.

Prvotné testy uká­zali, že toto rie­še­nie má poten­ciál. Tím sa teda roz­ho­dol pri­hlá­siť Sen­so­neo do súťaže Start-up Awards 2015, kde sa pre­bo­jo­valo až do finále. Nasle­do­valo nie­koľko ponúk od inves­to­rov, ktoré však odmietli a udr­žali si spo­loč­nosť vo svo­jich rukách.

Pilotné pre­vádzky následne roz­ší­rili do rôz­nych miest v stred­nej Európe a dnes rie­šia aj záu­jem­cov zo zahra­ni­čia. Aktívne pra­cujú na pod­pore pre­daja s par­tnermi v Bene­luxe, Aus­trá­lii a na Novom Zélande.

sensor1

foto: sensoneo.com

Na celom svete má Sen­so­neo troch kon­ku­ren­tov. Ani jeden z nich nepo­núka menší sen­zor. K orien­tá­cii na zahra­ničné trhy spo­loč­nosť podľa slov jej zakla­da­teľa vedie aj fakt, že slo­ven­skí zvoz­co­via odpadu sa často boja trans­pa­ren­tnosti, ktorú by presné mera­nie sen­zormi pri­nieslo. Museli by potom presne vyka­zo­vať reálne náklady a do toho sa nie­kto­rým z nich oči­vidne veľmi nechce.

My sa tu trá­pime s pár stov­kami kusov sen­zo­rov v neja­kom meste a boju­jeme so zvo­zo­vou spo­loč­nos­ťou. Vez­mite si, že teraz sa sna­žíme obcho­do­vať s Čile a Argen­tí­nou. San­tiago má sedem mili­ó­nov oby­va­te­ľov, Bue­nos Aires dva­násť. Rad­šej tú ener­giu venu­jem nie­komu, kto má aj záu­jem ma počú­vať a vidí prí­nos,“ pove­dal Mar­tin Basila v roz­ho­vore pre EurAc­tiv.

1

foto: sensoneo.com

Na prvý pohľad malé rie­še­nie môže mať obrov­ský dopad na odvoz odpadu v slo­ven­ských a sve­to­vých mes­tách. Efek­ti­vity nie je nikdy dosť a Sen­so­neo má poten­ciál ju dra­ma­ticky zvý­šiť hneď v nie­koľ­kých oblas­tiach. Niečo mi hovorí, že o tomto pro­jekte budeme ešte počuť.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: euractiv.sk / odkazprestarostu.sk

Pridať komentár (0)