Ten­to slo­ven­ský pro­jekt chce pomo­cou sen­zo­rov v kon­taj­ne­roch spra­viť naše mes­tá eko­lo­gic­kej­ší­mi

Jakub Jablonický / 18. októbra 2016 / Eko

Kla­sic­ký sys­tém odvo­zu odpa­du v urči­té dni väč­ši­nou zna­me­ná, že odvá­ža­né kon­taj­ne­ry sú polo­prázd­ne ale­bo pre­pl­ne­né. Sen­so­neo ten­to prob­lém ele­gan­tne rie­ši.

Sen­so­neo je pro­jekt, za kto­rým sto­jí spo­loč­nosť Brain:IT. Tú v roku 2012 zalo­žil IT pro­fe­si­onál Mar­tin Basi­la.

Ide o rie­še­nie, kto­ré umož­ňu­je nepretr­ži­te moni­to­ro­vať zapl­ne­nie kon­taj­ne­rov pomo­cou jed­no­du­cho zabu­do­va­teľ­ných sen­zo­rov a mobil­nej apli­ká­cie. Sen­zo­ry je mož­né pou­žiť v rôz­nych obje­moch, vrá­ta­ne naj­men­ších 80 lit­ro­vých mest­ských kon­taj­ne­rov.

Celé rie­še­nie sme sa roz­hod­li posta­viť na ultra­zvu­ku, pre­to­že ako infor­ma­ti­ci a auto­ma­ti­zé­ri ho pokla­dá­me za ide­ál­ny spô­sob na mera­nie vzdia­le­nos­ti bez doty­ku. Prvý pro­to­typ bol pri­pra­ve­ný za šesť týž­dňov. Mal roz­me­ry kra­bi­ce od topá­nok, uká­zal sa však ako abso­lút­ne spo­ľah­li­vý,” hovo­rí zakla­da­teľ Mar­tin Basi­la.

martin-basila

foto: euractiv.sk

Sen­zo­ry sú robust­né, vode­odol­né a nára­zu vzdor­né a zne­sú aj extrém­ne tep­lo­ty. Pod­ľa výrob­cov by mali vydr­žať viac ako 10 rokov. Merať vedia už na vzdia­le­nosť jed­né­ho cen­ti­met­ra.

Náš pro­dukt neus­tá­le prie­bež­ne zlep­šu­je­me. Vyvi­nu­li sme malý sen­zor, kto­rý je vyba­ve­ný sig­na­li­zá­ci­ou požia­ru a upo­zor­ne­ním na prí­pad­né pre­vrá­te­nie kon­taj­ne­ru. Ten­to sen­zor je svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi bez­kon­ku­renč­ne naj­men­ším na trhu. Dosiah­li sme stav, kedy môže­me výro­bu plne auto­ma­ti­zo­vať a v prí­pa­de potre­by dodá­vať 500 kusov sen­zo­rov týž­den­ne.”

Sen­so­neo pomô­že naj­mä mes­tám a spo­loč­nos­tiam pre­vádz­ku­jú­cim komu­nál­ne služ­by. Sme­tiar­ske autá vďa­ka nemu doká­žu iden­ti­fi­ko­vať plné kon­taj­ne­ry a zasta­viť iba pri nich. Pomo­cou Sen­so­neo apli­ká­cie budú navi­go­va­ní najop­ti­mál­nej­šou tra­sou, čo z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka výraz­ne zní­ži spot­re­bu pohon­ných hmôt.

solution22x

foto: sensoneo.com

A to bude okrem času a peňa­zí pozi­tív­ne vplý­vať aj na život­né pro­stre­die. Zní­žia sa emi­sie a hluk, zefek­tív­ni sa dopra­va a nebu­dú sa zby­toč­ne odvá­žať polo­prázd­ne koše. Teda aspoň také je vízia tímu Sen­so­neo.

Naša vízia o ide­ál­nom mes­te je taká, kedy sa napl­no využí­va­jú mož­nos­ti, kto­ré ho umož­ňu­jú udr­žia­vať čis­té kaž­dý deň, a to za čo naj­niž­ších nákla­dov. Aby nám moder­né tech­no­ló­gie pomá­ha­li zni­žo­vať zaťa­že­nie život­né­ho pro­stre­dia a zmys­lu­pl­nej­šie pri­stu­po­vať k tomu, ako s odpa­dom nakla­dá­me. Sme pre­sved­če­ní o tom, že Sen­so­neo je pros­tried­kom, kto­rý túto víziu pomá­ha napl­niť.“

Pilot­ná pre­vádz­ka sa usku­toč­ni­la v mar­ci 2015 v spo­lu­prá­ci s Nit­rou, kto­rá bola nad­še­ná a o rok neskôr sa sta­la ich prvým pla­tia­cim zákaz­ní­kom.

4

foto: sensoneo.com

Dnes má sen­zo­ry na kon­taj­ne­roch, ku kto­rým musí poslať špe­ciál­ne veľ­ko­ka­pa­cit­né auto. To teda namies­to 110 kon­taj­ne­rov zasta­ví iba asi pri polo­vi­ci ale­bo štvr­ti­ne.

Prvot­né tes­ty uká­za­li, že toto rie­še­nie má poten­ciál. Tím sa teda roz­ho­dol pri­hlá­siť Sen­so­neo do súťa­že Start-up Awards 2015, kde sa pre­bo­jo­va­lo až do finá­le. Nasle­do­va­lo nie­koľ­ko ponúk od inves­to­rov, kto­ré však odmiet­li a udr­ža­li si spo­loč­nosť vo svo­jich rukách.

Pilot­né pre­vádz­ky násled­ne roz­ší­ri­li do rôz­nych miest v stred­nej Euró­pe a dnes rie­šia aj záu­jem­cov zo zahra­ni­čia. Aktív­ne pra­cu­jú na pod­po­re pre­da­ja s par­tner­mi v Bene­lu­xe, Aus­trá­lii a na Novom Zélan­de.

sensor1

foto: sensoneo.com

Na celom sve­te má Sen­so­neo troch kon­ku­ren­tov. Ani jeden z nich nepo­nú­ka men­ší sen­zor. K orien­tá­cii na zahra­nič­né trhy spo­loč­nosť pod­ľa slov jej zakla­da­te­ľa vedie aj fakt, že slo­ven­skí zvoz­co­via odpa­du sa čas­to boja trans­pa­ren­tnos­ti, kto­rú by pres­né mera­nie sen­zor­mi pri­nies­lo. Muse­li by potom pres­ne vyka­zo­vať reál­ne nákla­dy a do toho sa nie­kto­rým z nich oči­vid­ne veľ­mi nech­ce.

My sa tu trá­pi­me s pár stov­ka­mi kusov sen­zo­rov v neja­kom mes­te a boju­je­me so zvo­zo­vou spo­loč­nos­ťou. Vez­mi­te si, že teraz sa sna­ží­me obcho­do­vať s Čile a Argen­tí­nou. San­tia­go má sedem mili­ó­nov oby­va­te­ľov, Bue­nos Aires dva­násť. Rad­šej tú ener­giu venu­jem nie­ko­mu, kto má aj záu­jem ma počú­vať a vidí prí­nos,“ pove­dal Mar­tin Basi­la v roz­ho­vo­re pre EurAc­tiv.

1

foto: sensoneo.com

Na prvý pohľad malé rie­še­nie môže mať obrov­ský dopad na odvoz odpa­du v slo­ven­ských a sve­to­vých mes­tách. Efek­ti­vi­ty nie je nikdy dosť a Sen­so­neo má poten­ciál ju dra­ma­tic­ky zvý­šiť hneď v nie­koľ­kých oblas­tiach. Nie­čo mi hovo­rí, že o tom­to pro­jek­te bude­me ešte počuť.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: euractiv.sk / odkazprestarostu.sk

Pridať komentár (0)