Slo­ven­ský pro­jekt Watch­men of Des­ti­ny vyzbie­ral na Kicks­tar­te­ri 55ti­síc dolá­rov

Lucia Jánošíková / 15. apríla 2016 / Lifehacking

Na Slo­ven­sku nie je mno­ho ľudí, kto­rý sa odvá­ži­li skú­siť svo­je štas­tie pro­stred­níc­tvom Kicks­tar­te­ru. Mies­ta, kde sa aj tvoj star­tup môže ľah­ko stať sku­toč­nos­ťou, ako aj v prí­pa­de Luká­ša Lit­va­ja.

Mla­dý slo­vák zalo­žil pred rokom a pol pro­jekt s náz­vom Watch­men Des­ti­ny. Za krát­ky čas doká­zal vyzbie­rať päť­de­siat­päť tisíc dolá­rov! (z cie­ľo­vých 16 000) na pod­po­ru jeho kar­to­vej sto­lo­vej hry. Zau­jí­ma­vá stra­te­gic­ká hra je vytvo­re­ná jeho vlast­nou gra­fic­kou tvor­bou. Táto hra je urče­ná pre­dov­šet­kým pre nad­šen­cov stra­te­gic­kých kar­to­vých hier. Ponú­ka tiež dra­ma­tic­ký vývoj počas hra­nia, kto­rý ťa vtiah­ne do jeho zau­jí­ma­vé­ho deja.

Magic­ké posta­vy a čaro­vný dej

Prí­beh tej­to hry sa odo­hrá­va v pro­stre­dí kúzel­né­ho stro­mu, na kto­rom ras­tie zvlášt­ne ovo­cie, dodá­va­jú­ce jeho oby­va­te­ľom čaro­vnú moc. Kráľ Rowan si krá­ľov­stvo chce ustrá­žiť pred iný­mi krá­ľov­stva­mi, kto­ré chcú zís­kať ten­to poklad. Pre­to zvo­lá 7 naj­lep­ších stráž­cov, a dá im úlo­hu zosta­viť tú naj­lep­šiu armá­du. No uspieť môže iba jeden.

Screen Shot 2016-04-15 at 14.39.45

foto: kickstarter.com

Hra Watch­men of Des­ti­ny je kar­to­vá hra pre 2 – 5 osôb star­ších ako 12 rokov. Tvo­jou úlo­hou ako hrá­ča bude najať si 7 stráž­cov, kto­rí budú chrá­niť tvo­je krá­ľov­stvo. Watch­men, kto­ré­ho si zvo­líš, môže mať rôz­ne podo­by ako naprí­klad pes, mač­ka, vydra, sova a krá­lik. Kaž­dý z nich má svoj cha­rak­ter ako bojov­ník, zabi­jak nin­ja, mág a lovec. Kaž­dá rola má špe­ci­fic­ké schop­nos­ti, kto­ré ti na kon­ci môžu stra­te­gic­ky pomôcť pri ochra­ne krá­ľov­stva.

WOD

foto: kickstarter.com

Hra pre celý svet

Zbier­ka na túto zau­jí­ma­vú hru 13. Aprí­la skon­či­la. Momen­tál­ne si môžeš zakú­piť základ­nú hru ale­bo rov­no vylep­še­nú ver­ziu s roz­ší­re­ním pria­mo na tom­to lin­ku. Dostup­né sú tiež dopl­n­ky. Základ­né bale­nie obsa­hu­je spo­lu oko­lo 150 kariet, kto­ré postup­ne pri­bú­da­jú s ras­tú­cim počtom fanú­ši­kov a aktu­ali­zá­cií. Náj­deš tam návod v rôz­nych jazy­koch, kar­ty hrdi­nov a kar­ty pomô­cok ako čaro­vné nápo­je a ští­ty. Lukas dal aj vda­ka vyzbie­ra­nym penia­zon na Kicks­tar­te­ri pre­lo­zit pra­vid­lá hry aj do rôz­nych jazy­kov. Hra je momen­tál­ne dostup­ná nie len v anglic­kom, ale už aj vo fran­cúz­skom, nemec­kom, špa­niel­skom, rus­kom a tak­tiež čes­kom jazy­ku.

Táto hra má už teraz veľa fanú­ši­kov, kto­rí netr­pez­li­vo čaka­jú na pokrok a ďal­šie pri­bú­da­jú­ce vychy­táv­ky. Pod­ľa tých, kto­rí túto hru už vyskú­ša­li je Watch­men of Des­ti­ny nená­roč­ná zábav­ná hra. Veľ­mi pozi­tív­ne hod­no­te­nia zís­ka­la aj za gra­fic­ký design.

Zdroj: Kickstarter.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)