Slo­ven­ský pro­jekt Watch­men of Des­tiny vyzbie­ral na Kicks­tar­teri 55ti­síc dolá­rov

Lucia Jánošíková / 15. apríla 2016 / Tools a produktivita

Na Slo­ven­sku nie je mnoho ľudí, ktorý sa odvá­žili skú­siť svoje štas­tie pro­stred­níc­tvom Kicks­tar­teru. Miesta, kde sa aj tvoj star­tup môže ľahko stať sku­toč­nos­ťou, ako aj v prí­pade Lukáša Lit­vaja.

Mladý slo­vák zalo­žil pred rokom a pol pro­jekt s náz­vom Watch­men Des­tiny. Za krátky čas doká­zal vyzbie­rať päť­de­siat­päť tisíc dolá­rov! (z cie­ľo­vých 16 000) na pod­poru jeho kar­to­vej sto­lo­vej hry. Zau­jí­mavá stra­te­gická hra je vytvo­rená jeho vlast­nou gra­fic­kou tvor­bou. Táto hra je určená pre­dov­šet­kým pre nad­šen­cov stra­te­gic­kých kar­to­vých hier. Ponúka tiež dra­ma­tický vývoj počas hra­nia, ktorý ťa vtiahne do jeho zau­jí­ma­vého deja.

Magické postavy a čaro­vný dej

Prí­beh tejto hry sa odo­hráva v pro­stredí kúzel­ného stromu, na kto­rom ras­tie zvláštne ovo­cie, dodá­va­júce jeho oby­va­te­ľom čaro­vnú moc. Kráľ Rowan si krá­ľov­stvo chce ustrá­žiť pred inými krá­ľov­stvami, ktoré chcú zís­kať tento poklad. Preto zvolá 7 naj­lep­ších stráž­cov, a dá im úlohu zosta­viť tú naj­lep­šiu armádu. No uspieť môže iba jeden.

Screen Shot 2016-04-15 at 14.39.45

foto: kickstarter.com

Hra Watch­men of Des­tiny je kar­tová hra pre 2 – 5 osôb star­ších ako 12 rokov. Tvo­jou úlo­hou ako hráča bude najať si 7 stráž­cov, ktorí budú chrá­niť tvoje krá­ľov­stvo. Watch­men, kto­rého si zvo­líš, môže mať rôzne podoby ako naprí­klad pes, mačka, vydra, sova a krá­lik. Každý z nich má svoj cha­rak­ter ako bojov­ník, zabi­jak ninja, mág a lovec. Každá rola má špe­ci­fické schop­nosti, ktoré ti na konci môžu stra­te­gicky pomôcť pri ochrane krá­ľov­stva.

WOD

foto: kickstarter.com

Hra pre celý svet

Zbierka na túto zau­jí­mavú hru 13. Apríla skon­čila. Momen­tálne si môžeš zakú­piť základnú hru alebo rovno vylep­šenú ver­ziu s roz­ší­re­ním priamo na tomto linku. Dostupné sú tiež dopl­nky. Základné bale­nie obsa­huje spolu okolo 150 kariet, ktoré postupne pri­bú­dajú s ras­tú­cim počtom fanú­ši­kov a aktu­ali­zá­cií. Náj­deš tam návod v rôz­nych jazy­koch, karty hrdi­nov a karty pomô­cok ako čaro­vné nápoje a štíty. Lukas dal aj vdaka vyzbie­ra­nym penia­zon na Kicks­tar­teri pre­lo­zit pra­vidlá hry aj do rôz­nych jazy­kov. Hra je momen­tálne dostupná nie len v anglic­kom, ale už aj vo fran­cúz­skom, nemec­kom, špa­niel­skom, rus­kom a tak­tiež čes­kom jazyku.

Táto hra má už teraz veľa fanú­ši­kov, ktorí netr­pez­livo čakajú na pokrok a ďal­šie pri­bú­da­júce vychy­távky. Podľa tých, ktorí túto hru už vyskú­šali je Watch­men of Des­tiny nená­ročná zábavná hra. Veľmi pozi­tívne hod­no­te­nia zís­kala aj za gra­fický design.

Zdroj: Kickstarter.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)