Slovenský reťazec končí s plastami. Mikroténové vrecká nahradí vlastnou ekologickou alternatívou

Linda Cebrová / 4. februára 2019 / Eko

  • Naj­väč­šia ma­lo­ob­chodná sieť na­hrá­dza plas­tové slamky, ty­činky do uší a plas­tový riad vlast­nej značky eko­lo­gic­kým va­rian­tom
  • Ročne tak na pro­duk­toch vlast­nej značky ušetrí prí­rode 40 ton plastu
  • COOP Jed­nota za­viedla do pre­daja aj eko­lo­gické tašky, no­vin­kou sú vrecká na od­pad
zdroj: youtube.com,flickr
  • Naj­väč­šia ma­lo­ob­chodná sieť na­hrá­dza plas­tové slamky, ty­činky do uší a plas­tový riad vlast­nej značky eko­lo­gic­kým va­rian­tom
  • Ročne tak na pro­duk­toch vlast­nej značky ušetrí prí­rode 40 ton plastu
  • COOP Jed­nota za­viedla do pre­daja aj eko­lo­gické tašky, no­vin­kou sú vrecká na od­pad

COOP Jed­nota po­kra­čuje v en­vi­ron­men­tál­nych opat­re­niach a vo svo­jich pre­daj­niach na­hrá­dza slamky, plas­tové ty­činky do uší a plas­tový riad vlast­nej značky eko­lo­gic­kým va­rian­tom. Po vy­ra­dení z pre­daja kla­sic­kých plas­to­vých ige­li­tiek ešte v roku 2009 a ich náh­ra­dou taš­kami z roz­lo­ži­teľ­ného ma­te­riálu.

Re­ťa­zec po­núka zá­kaz­ní­kom aj al­ter­na­tívu – tašky vy­ro­bené z prí­rod­ných ma­te­riá­lov juty, bio ba­vlny či re­cyk­lo­va­ných PET fliaš. Naj­väčší pre­dajca slo­ven­ských po­tra­vín spúšťa aj ďal­šiu no­vinku, a to „sáčky“ ur­čené na ba­le­nie pe­čiva, ovo­cia a ze­le­niny vy­ro­bené tak­tiež z ma­te­riálu, ktorý sa v prí­rode roz­loží na vodu, CO2 a bio­masu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: fb:Coop Jen­dota

„COOP Jed­nota už dl­ho­dobo pre­sa­dzuje en­vi­ron­men­tálnu po­li­tiku. Kla­sické plas­tové ige­litky sme vy­ra­dili z pre­daja a na­hra­dili ich roz­lo­ži­teľ­nými už pred 10 rokmi, a už nie­koľko ro­kov po­nú­kame spot­re­bi­te­ľom aj ná­kupné tašky z bio ba­vlny, juty či re­cyk­lo­va­ných PET fliaš. Zá­leží nám na ži­vot­nom pro­stredí a v eko­lo­gic­kých opat­re­niach po­kra­ču­jeme aj tento rok. Po­stupne vy­ra­ďu­jeme slamky aj plas­tový riad a na­hrá­dzame ich pro­duktmi vy­ro­be­nými z cuk­ro­vej trs­tiny, plas­tové ty­činky do uší vy­mie­ňame za bam­bu­sové,“ pri­blí­žil vr­chný ria­di­teľ ob­chod­nej sek­cie COOP Jed­noty Slo­ven­sko Bra­ni­slav Lel­lák. Ma­lo­ob­chodná sieť tak ročne ušetrí ži­vot­nému pro­stre­diu 40 ton plastu.

Jed­nou z no­vi­niek v ce­lom sor­ti­mente pre zá­kaz­ní­kov sú aj eko­lo­gické vrecká do koša, ktoré sa vďaka špe­ciál­nemu oxo­deg­ra­do­va­teľ­nému zlo­že­niu v prí­rode roz­lo­žia. V po­nuke ich už má väč­šina z tak­mer 2 200 pre­dajní ob­chod­ného sys­tému.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Gre­en­pe­ace

„Ži­jeme v dobe kon­zumu, preto vní­mame ako svoju po­vin­nosť vy­ví­jať ak­ti­vity sme­ru­júce k zni­žo­va­niu zá­ťaže prí­rody. Na­šťas­tie, aj spot­re­bi­te­lia za­čí­najú byť čo­raz viac eko­lo­gicky orien­to­vaní. Slo­ven­ský zá­kaz­ník je však stále cit­livý na cenu a nie je jed­no­du­ché úplne zme­niť jeho ná­kupné sprá­va­nie. Sna­žíme sa ho preto v na­šich pre­daj­niach edu­ko­vať aj for­mou ná­pi­sov, ná­le­piek a ban­ne­rov,“ do­dal vr­chný ria­di­teľ ob­chod­nej sek­cie Bra­ni­slav Lel­lák.

 

Pridať komentár (0)