Slo­ven­ský star­tup pri­náša nový lost&found. Bez Blu­e­to­othu

Richard Bednár / 18. augusta 2014 / Tech a inovácie

Vypadli vám kľúče z vrecka, zabudli ste si kufor na letisku alebo vám odbe­hol pes? Aj tieto situ­ácie vie vyrie­šiť tech­no­lo­gická novinka od slo­ven­ského star­tupu s náz­vom tageme. O ich pro­dukte, ako aj finan­co­vaní sme sa roz­prá­vali so zakla­da­teľmi Tibo­rom Nyit­ra­yom a Micha­lom Hyne­kom. 

Ako sa máte? 

Uf, je to poriadny chal­lenge:-) Ale vôbec sa nesťa­žu­jeme, každý deň sa učíme nové veci a pri­chá­dzame do kon­taktu s novými ľuďmi, takže nás to stále posúva dopredu. Veľmi nám pomáha pozi­tívny feed­back na tageme od blíz­kych a kama­rá­tov, ako aj od prvých zákaz­ní­kov.

Pri­chá­dzate do pomerne zabe­hnu­tého odvet­via. V čom je tageme iné? 

Ako jediné zo zná­mej kon­ku­ren­cie zabez­pe­čuje tageme priamy, okam­žitý a ano­nymný kon­takt medzi nález­com a maji­te­ľom stra­te­nej veci. Tiež fun­guje bez baterky, čím je veľmi trvácne. Pou­ži­tými tech­no­ló­giami si zabez­pe­čuje kom­pa­ti­bi­litu so všet­kými smartp­honmi bez nut­nosti mať našu appku. Je tiež veľmi odolné a vodo­tesné.

Keď teda náj­dem stra­tené kľúče s prí­ves­kom tageme, ako kon­tak­tu­jem maji­teľa?

Nálezca má dve mož­nosti. Buď odfo­tiť jedi­nečný QR code alebo tag­núť NFC. Cez náš zabez­pe­čený cloud sa medzi nález­com a maji­te­ľom vytvorí priame a ano­nymné spo­je­nie, cez ktoré môžu spolu okam­žite začať komu­ni­ko­vať bez nut­nosti zdie­ľa­nia akých­koľ­vek úda­jov. Ano­ny­mita je zákla­dom soft­waru. K osob­ným info sa obe strany dostanú len vtedy, ak sa ich roz­hodnú zdie­ľať. Fyzickú výmenu stra­te­ného pred­met nechá­vame na dohode obi­dvoch strán.

A ak v tráve tageme namokne? 

Nič sa nedeje, tageme je navr­hnuté tak, aby bolo vodo­tesné. Umož­ňuje to celis­tvá kon­štruk­cia a aj to, že nepot­re­buje na svoju čin­nosť baterku, ktorú by bolo potrebné vymie­ňať. Okrem vodo­tes­nosti je tageme navr­hnuté aj na vysokú odol­nosť pre kaž­do­denné situ­ácie.

Ako vzni­kal dizajn zaria­de­nia?

Potre­bo­vali sme, aby tageme bolo výrazné a hneď upú­talo pozor­nosť nálezcu. Záro­veň sme na neho potre­bo­vali umiest­niť prvky tak, aby nález­covi napo­ve­dali, ako sa pou­žíva. Najmä v prí­pade, ak tageme vidí prvý­krát. Nepo­sled­ným kri­té­riom bolo, aby ľudia tageme radi nosili na svo­jich veciach a stalo sa štý­lo­vým a jedi­neč­ným dopl­n­kom. Veríme, že sa nám to poda­rilo.

Momen­tálne pre­bieha kam­paň na indie­gogo. Ako to vyzerá? 

Kam­paň sme spus­tili 6.augusta a zatiaľ sa nám na pre­dob­jed­náv­kach poda­rilo vyzbie­rať viac ako $3000. Kam­paň trvá spolu 60 dní, sme stále na jej začiatku a veríme, že toto číslo ešte výrazne poras­tie. Indie­gogo je pre­dov­šet­kým o komu­nite a o jej zasia­hnutí pro­jek­tom. Preto je v tejto fáze pre nás naj­dô­le­ži­tej­šie, aby sme na základe PR pri­lá­kali na našu indie­gogo stránku čo naj­väčší počet ľudí. To je ale veľmi náročný pro­ces a preto sme radi, že radami nám pomo­hol aj Vik­tor z Cul­Charge, ktorý so svo­jim tímom uspel na indie­gogo minulý rok.

Čo záu­jemca môže cez indie­gogo zís­kať a za akú cenu? 

V prvom rade je to samotný pro­dukt za výrazne niž­šie ceny ako budú retai­lové. Perks (balíčky) máme nasta­vené tak, že čím väčší počet tageme si záu­jemca naraz objedná, tým je cena priaz­ni­vej­šia. Jeden kus za $19, pri kúpe desať kusov je cena $9,5 za kus. Pár kusov ešte ostalo aj z balíč­kov early bird spe­cial za $9. Veľmi zau­jí­mavá je tiež mož­nosť refer­ral prog­ramu. Ak nás po zakú­pení si aspoň jed­ného kusu bac­ker odpo­ručí svo­jim zná­mym a na základe jeho odpo­rú­ča­nia si nie­kto ďalší zakúpi tageme, dostane odpo­rú­ča­teľ jeden kus zadarmo. Platí to za kaž­dého jed­ného bac­kera, kto­rého nám pri­ne­sie.

Z kto­rých kra­jín je zatiaľ naj­väčší záu­jem?

Zatiaľ z USA, ale aj zo Slo­ven­ska, čo nás veľmi teší. Postupne sa záu­jem roz­ši­ruje aj na ďal­šie kon­ti­nenty a veríme, že tento trend bude pokra­čo­vať, keďže chceme s tageme zasiah­nuť glo­bálny trh.

Ako a kedy celý nápad vzni­kol?

(Tibor) Minulý rok som stra­til kľúče a pre­šiel som si pek­lom mene­nia zám­kov od všet­kého mož­ného. Keď už som mal celý tento pro­ces za sebou, zis­tilo sa, že nie­kto moje kľúče našiel. Ale keďže neve­del komu pat­ria, nedos­tali sa ku mne načas. Po brains­tor­mingu s Mišom vzniklo tageme ako rie­še­nie podob­ných prob­lé­mov. 

Ďaku­jem cha­lani a pra­jem veľa štas­tia. Idem si uro­biť rovno objed­návku.

Pridať komentár (0)