Slo­ven­ský star­tup Vec­tary zís­kal inves­tí­ciu, cen­trála sa sťa­huje sa do New Yorku

Marianna Mikešová / 10. októbra 2016 / Startupy

Vec­tary je jed­no­du­chý 3D nástroj pre vytvá­ra­nie kva­lit­ných mode­lov, ktorý vraj dokáže pou­ží­vať aj dieťa. Teraz sa bra­ti­slav­skej spo­loč­nosti Vec­tary poda­rilo zís­kať 2,5-miliónovú inves­tí­ciu vedenú fir­mou Blu­e­Y­ard Capi­tal z Ber­lína. Pris­pel aj Neulogy Ven­tu­res, známy inves­tičný fond.

freshnews

V tomto odvetví sa darí via­ce­rým podob­ným nástro­jom, ako sú Thin­gi­verse, Auto­desk 123d či Blen­der, no žiadny z nich nie je funkč­ným 3D nástro­jom aj komu­nit­nou plat­for­mou záro­veň. Tieto dva prí­stupy kom­bi­nuje práve Vec­tary a vyzerá to tak, že to preň môže byť šanca uspieť a pri­tiah­nuť šir­šie obe­cen­stvo.

Vec­tary je veľmi jed­no­du­chý na pou­ží­va­nie, pra­co­vať s ním vraj dokáže aj úplny začia­toč­ník. Okrem toho má však aj dosta­tok extra vlast­ností, ktoré môžu pri­lá­kať pro­fe­si­oná­lov. Navyše, je tiež komu­nit­nou plat­for­mou pre zdie­ľa­nie a dis­ku­to­va­nie dizaj­nér­skych návrhov s ďal­šími pro­fe­si­onálmi aj ama­térmi.

CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Michal Koor hovorí: “Kým som pra­co­val ako indus­triálny dizaj­nér, chcel som, aby bolo navrho­va­nie dizajnu efek­tív­nej­šie. To ma viedlo k inves­to­va­niu môjho času do vytvo­re­nia nástroja, kde by som bol schopný ľahko meniť dizajn a záro­veň dostá­vať inte­rak­tívny feed­back. Neskôr som si uve­do­mil, že tento prí­stup by kaž­dému uľah­čil začiatky s 3D mode­lo­va­ním.”

Pou­ží­va­teľ Vec­tary soft­waru navyše môže jed­no­du­cho začať s mode­lo­va­ním tak, že bude upra­vo­vať už exis­tu­júce modely vytvo­rené členmi komu­nity. To všetko nesku­točne urýchli pro­ces uče­nia. S vytvá­ra­ním svojho vlast­ného dizajnu preto môžeš začať aj ty, a to hneď teraz.

Star­tup momen­tálne sídli v Bra­ti­slave, no jeho cen­trála sa sťa­huje do New Yorku.

zdroj článku a fotky: techcrunch.com

Pridať komentár (0)