Slo­ven­ský star­tup Vec­ta­ry zís­kal inves­tí­ciu, cen­trá­la sa sťa­hu­je sa do New Yor­ku

Marianna Mikešová / 10. októbra 2016 / Startupy

Vec­ta­ry je jed­no­du­chý 3D nástroj pre vytvá­ra­nie kva­lit­ných mode­lov, kto­rý vraj doká­že pou­ží­vať aj die­ťa. Teraz sa bra­ti­slav­skej spo­loč­nos­ti Vec­ta­ry poda­ri­lo zís­kať 2,5-miliónovú inves­tí­ciu vede­nú fir­mou Blu­e­Y­ard Capi­tal z Ber­lí­na. Pris­pel aj Neulo­gy Ven­tu­res, zná­my inves­tič­ný fond.

freshnews

V tom­to odvet­ví sa darí via­ce­rým podob­ným nástro­jom, ako sú Thin­gi­ver­se, Auto­desk 123d či Blen­der, no žiad­ny z nich nie je funkč­ným 3D nástro­jom aj komu­nit­nou plat­for­mou záro­veň. Tie­to dva prí­stu­py kom­bi­nu­je prá­ve Vec­ta­ry a vyze­rá to tak, že to preň môže byť šan­ca uspieť a pri­tiah­nuť šir­šie obe­cen­stvo.

Vec­ta­ry je veľ­mi jed­no­du­chý na pou­ží­va­nie, pra­co­vať s ním vraj doká­že aj úpl­ny začia­toč­ník. Okrem toho má však aj dosta­tok extra vlast­nos­tí, kto­ré môžu pri­lá­kať pro­fe­si­oná­lov. Navy­še, je tiež komu­nit­nou plat­for­mou pre zdie­ľa­nie a dis­ku­to­va­nie dizaj­nér­skych návrhov s ďal­ší­mi pro­fe­si­onál­mi aj ama­tér­mi.

CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Michal Koor hovo­rí: “Kým som pra­co­val ako indus­triál­ny dizaj­nér, chcel som, aby bolo navrho­va­nie dizaj­nu efek­tív­nej­šie. To ma vied­lo k inves­to­va­niu môj­ho času do vytvo­re­nia nástro­ja, kde by som bol schop­ný ľah­ko meniť dizajn a záro­veň dostá­vať inte­rak­tív­ny feed­back. Neskôr som si uve­do­mil, že ten­to prí­stup by kaž­dé­mu uľah­čil začiat­ky s 3D mode­lo­va­ním.”

Pou­ží­va­teľ Vec­ta­ry soft­wa­ru navy­še môže jed­no­du­cho začať s mode­lo­va­ním tak, že bude upra­vo­vať už exis­tu­jú­ce mode­ly vytvo­re­né člen­mi komu­ni­ty. To všet­ko nesku­toč­ne urých­li pro­ces uče­nia. S vytvá­ra­ním svoj­ho vlast­né­ho dizaj­nu pre­to môžeš začať aj ty, a to hneď teraz.

Star­tup momen­tál­ne síd­li v Bra­ti­sla­ve, no jeho cen­trá­la sa sťa­hu­je do New Yor­ku.

zdroj člán­ku a fot­ky: techcrunch.com

Pridať komentár (0)