Slo­ven­ský YaCUBE nemá na Indie­gogo šancu. Takto to nepôjde…

Rišo Néveri / 21. júla 2015 / Tools a produktivita

YaCUBE je slo­ven­ský pro­jekt, ktorý sa na Indie­gogo pokú­sil uspieť, ale zdá sa že márne. Za 14 dní nevyz­bie­rali ani per­cento svo­jej cie­ľo­vej sumy. Kon­krétne sa v tomto momente nachá­dzajú na sume 139€ z 40 000. Prečo sa tak stalo?

Pove­dzme si najprv, s čím sa našinci pokú­šali uspieť. Ich cie­ľom bolo vyzbie­rať peniaze na mag­ne­tický modu­lárny náby­tok, ktoré by z veľ­kej časti pokryli výdavky pre­zen­tá­cie pro­jektu na výstave v Miláne. Náby­tok YaCube si možete ľubo­voľne uspo­ria­dať a reor­ga­ni­zo­vať za pár minút a to bez potreby nára­dia.

Nepo­chopte ma zle, pro­jekt nie je zlým nápa­dom. Prob­lém vidím inde. Ak ste videli video vyš­šie, možno ste mali rov­naký dojem ako ja. Ak nie, odpo­rú­čam si ho pozrieť. Odzr­kad­ľuje prob­lém celého pro­jektu. Video a samotná kam­paň je nemastná, neslaná a neod­ko­mu­ni­kuje zákaz­ní­kovi myš­lienku, prečo by taký náby­tok mal chcieť. Vo videu chýba vyjad­re­nie autora, ktorý by podal svoj cieľ a dal najavo prečo to robí a prečo nápad vzni­kol. Neviem či je za pro­jek­tom veľa práce, nie som odbor­ník, ale zo štýlu poda­nia by som si mys­lel, že idem kupo­vať čín­sky no brand.

Mám pocit, že takto sa dnes nepre­dáva. Chce to viac života a vyvo­lať nad­še­nie, zapô­so­biť zákaz­ní­kovi na city. Veľ­kým prek­va­pe­ním pre mňa bolo, že auto­rmi pro­jektu sú skú­sený pod­ni­ka­teľ a jeho dcéra — mladá archi­tektka. Jedná sa o tím, ktorý by toho mal byť schopný. Práve preto dúfam a pri všet­kej úcte auto­rom dvo­j­ice želám, aby na pro­jekte ešte zapra­co­vali a prišli na ten správny recept :). Možno nav­ští­viť nejaký farebný fes­ti­val a nabrať nové myš­lienky, ktoré pro­jekt oži­via.

Zdroje: indiegogo.com, yacube.eu

Pridať komentár (0)