Slú­chad­lá šité na mie­ru

Techpedia: Harry Gavendová / 28. júla 2014 / Tech a inovácie

Kaž­dý z nás má uši — no nie kaž­dý má rov­na­ký tvar, a pre­to sa čas­to stá­va, že slú­chad­lá nám zvyk­nú z uší vypa­dá­vať, naj­mä počas špor­tu. Pre­to sú tu OwnP­ho­nes, kto­ré sú robe­né na mie­ru tak, že spra­ví­te krát­ke video váš­ho ucha, kto­ré poslú­ži tech­ni­kom ako základ pre 3D model. Ten sa vytla­čí na 3D tla­či.

Niet nad kla­sic­ké veľ­ké slú­chad­lá, kto­ré vám obop­nú celé ucho a zaru­čia poriad­nu hud­bu. No pri nie­kto­rých špor­toch je skrát­ka výhod­né dať si len malé „štup­le“ do uší a pop­ri­tom si poriad­ne zabe­hať a zaská­kať. Prob­lé­mom je však to, že nie kaž­dý má rov­na­ké ucho a nie vždy mu sedia rôz­ne nástav­ce a tes­ne­nia, kto­ré bale­nie takých­to slú­cha­diel obsa­hu­je. Ita­mar Joba­ni si mys­lí to isté a pre­to začal v rám­ci svo­jej fir­my s pro­jek­tom OwnP­ho­nes. Sú to slú­chad­lá do uší pris­pô­so­be­né jedi­ne a prá­ve váš­mu uchu.

Pro­ces výro­by vlast­ných slú­cha­diel začí­na tým, že si nakrú­ti­te ucho pomo­cou apli­ká­cie na iPho­ne. Apli­ká­cia pod­po­ru­je totiž zatiaľ iba iOS, i keď Andro­id bude nasle­do­vať. Video uplo­adu­je­te na strán­ke fir­my, kde sa už tech­ni­ci posta­ra­jú o kon­ver­ziu videa do 3D dát. To využi­jú ako základ pre slú­chad­lá, kto­ré pres­ne kopí­ru­jú ana­tó­miu váš­ho ucha. Nako­niec si ešte vybe­rie­te dizajn – k dis­po­zí­cii sú totiž tisíc­ky rôz­nych mož­nos­tí. Od ele­gant­ných a nená­pad­ných až po šper­ko­vi­té či gotic­ké.

Model potom vytla­čia na 3D tla­či. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že slú­chad­lá obsa­hu­jú i sve­tel­nú sig­na­li­zá­ciu v podo­be čer­ve­nej a zele­nej far­by pre infor­má­cie váš­mu oko­liu, či hud­bu prá­ve počú­va­te, ale­bo môžu s vami komu­ni­ko­vať.

Slú­chad­lá sú s mobi­lom pre­po­je­né pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0 a nabí­ja­jú sa pomo­cou mik­ro USB konek­to­ra. Pro­jekt je zatiaľ zve­rej­ne­ný len na Kicks­tar­te­ri.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)