Slú­chadlá šité na mieru

Techpedia: Harry Gavendová / 28. júla 2014 / Tech a inovácie

Každý z nás má uši — no nie každý má rov­naký tvar, a preto sa často stáva, že slú­chadlá nám zvyknú z uší vypa­dá­vať, najmä počas športu. Preto sú tu OwnP­ho­nes, ktoré sú robené na mieru tak, že spra­víte krátke video vášho ucha, ktoré poslúži tech­ni­kom ako základ pre 3D model. Ten sa vytlačí na 3D tlači.

Niet nad kla­sické veľké slú­chadlá, ktoré vám obopnú celé ucho a zaru­čia poriadnu hudbu. No pri nie­kto­rých špor­toch je skrátka výhodné dať si len malé „štuple“ do uší a pop­ri­tom si poriadne zabe­hať a zaská­kať. Prob­lé­mom je však to, že nie každý má rov­naké ucho a nie vždy mu sedia rôzne nástavce a tes­ne­nia, ktoré bale­nie takýchto slú­cha­diel obsa­huje. Ita­mar Jobani si myslí to isté a preto začal v rámci svo­jej firmy s pro­jek­tom OwnP­ho­nes. Sú to slú­chadlá do uší pris­pô­so­bené jedine a práve vášmu uchu.

Pro­ces výroby vlast­ných slú­cha­diel začína tým, že si nakrú­tite ucho pomo­cou apli­ká­cie na iPhone. Apli­ká­cia pod­po­ruje totiž zatiaľ iba iOS, i keď Android bude nasle­do­vať. Video uplo­adu­jete na stránke firmy, kde sa už tech­nici posta­rajú o kon­ver­ziu videa do 3D dát. To využijú ako základ pre slú­chadlá, ktoré presne kopí­rujú ana­tó­miu vášho ucha. Nako­niec si ešte vybe­riete dizajn – k dis­po­zí­cii sú totiž tisícky rôz­nych mož­ností. Od ele­gant­ných a nená­pad­ných až po šper­ko­vité či gotické.

Model potom vytla­čia na 3D tlači. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že slú­chadlá obsa­hujú i sve­telnú sig­na­li­zá­ciu v podobe čer­ve­nej a zele­nej farby pre infor­má­cie vášmu oko­liu, či hudbu práve počú­vate, alebo môžu s vami komu­ni­ko­vať.

Slú­chadlá sú s mobi­lom pre­po­jené pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0 a nabí­jajú sa pomo­cou mikro USB konek­tora. Pro­jekt je zatiaľ zve­rej­nený len na Kicks­tar­teri.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)