Smart­Halo — Pre­meň svoj starý bicy­kel na smart­bike

Peter Lastovecký / 16. novembra 2015 / Tech a inovácie

Smart­Halo je inte­li­gentný dopl­nok pre bicykle, ktorý pomáha sústre­diť sa na to, na čom záleží naj­viac, na cestu. 

Tento pro­jekt bol úspešný na Kicks­tar­teri, kde do dvoch dní vyzbie­ral dokonca dvoj­ná­so­bok cie­ľo­vej sumy. Tí, ktorí zmeš­kali šancu pod­po­riť tento nápad majú mož­nosť pre­ob­jed­nať si pro­dukt za uvá­dza­ciu cenu 119 dolá­rov. Tento gad­get využijú najmä mest­ski cyk­listi, kto­rým sprí­jemní kaž­do­denné pou­ží­va­nie ich obľú­be­ného doprav­ného pros­triedku.

Fun­guje jed­no­du­cho, po pri­pev­není na stred drža­diel a spá­ro­vaní so smart­fó­nom je pri­pra­vený na pou­ži­tie. Medzi jeho hlavné fun­kcie patrí:

  • Navi­gá­cia: Po zadaní cieľa v smart­fóne naplá­nuje opti­málnu trasu a LED diódy umiest­nené po jeho obvode ťa budú sme­ro­vať počas cesty. Upo­zor­ňujú cyk­listu kedy treba odbo­čiť a rozs­vie­tia sa na zeleno po dora­zení do cieľa.

  • Šta­tis­tiky: Ukladá údaje o kaž­dej jazde, zazna­me­náva dáta hneď po tom, ako zaria­de­nie zazna­mená pohyb. Medzi čís­lami si vieš nájsť čas strá­vený na ceste, prej­denú vzdia­le­nosť ale aj množ­stvo spá­le­ných kaló­rií.

  • Svetlo: Zabu­do­vané diódy v pred­nej časti o svie­ti­vosti 250 lume­nov sa rozs­vie­tia hneď ako zapadne slnko. Vďaka vojen­skému zámku toto svetlo z odsta­ve­ného bicykla už nikto tak ľahko neuk­radne.

  • Upo­zor­ne­nia: Noti­fi­kuje o pri­chá­dza­jú­cich hovo­roch, ktoré nie­kedy ostá­vajú nepo­všim­nuté, ak máš mobil bez­pečne odlo­žený. Ale predsa rad­šej zastav, ak si potre­bu­ješ vyba­viť tele­fo­nát. Tak­tiež upo­zorní na zmenu poča­sia, ak pri­chá­dza búrka dozvieš sa o tom v pred­stihu a trasu si vieš zme­niť.

  • Alarm: Krá­deži nezab­ráni ale okam­žite ako zazna­mená pohyb, hoci len malé chve­nie, bez toho aby si bol pri tom ti dá vedieť. Ak pri sebe nemáš smart­fón, alarm sa dá zru­šiť aj iným, zau­jí­ma­vým spô­so­bom, dohod­nu­tým pokle­pa­ním v sek­ven­cii po jeho vrch­nej časti. Čosi ako mor­ze­ovka.

Čo k tomu dodať ? Poda­rený nápad a úspešná rea­li­zá­cia zna­me­najú, že si ľudia po celom svete už čoskoro budú uží­vať tento dizaj­nový mul­ti­funkčný dopl­nok. Baté­ria s nie­koľ­ko­týž­dňo­vou výdr­žou nás nebude otra­vo­vať každý druhý deň, a keby predsa, pri­po­je­nie USB konek­tora to vyrieši. Samoz­rej­mos­ťou je IOS a Android kom­pa­ti­bi­lita, to všetko za mys­lím si, že roz­umnú cenu.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)