Smartp­ho­ne na ste­ne? WTF

Lenka Lauková / 10. novembra 2014 / Tech a inovácie

Už vás otra­vu­je hľa­da­nie vhod­né­ho mies­ta kam si oprieť tab­let keď si na ňom chce­te nie­čo pozrieť? Ale­bo keď musí­te počas jaz­dy nakú­kať na mies­to spo­lu­jazd­ca kde máte poho­de­ný smartp­ho­ne so zapnu­tou GPSkou? Urči­te sa pote­ší­te jed­no­du­ché­mu slo­ven­ské­mu vyná­le­zu Sti­ic­ker.

Vďa­ka tej­to mag­ne­tic­kej nálep­ke si môže­te svoj smartp­ho­ne ale­bo tab­let upev­niť prak­tic­ky kde­koľ­vek. Samot­ný povrch nemu­sí byť mag­ne­tic­ký. Sta­čí si nale­piť na tab­let či smartp­ho­ne 0,55mm ten­kú oce­ľo­vú plat­nič­ku a môže­te ho upev­niť na akom­koľ­vek povr­chu.

Výrob­cu inšpi­ro­va­la vlast­ná man­žel­ka, kto­rej chý­ba­la v kuchy­ni tele­ví­zia a GPS zaria­de­nie do auta. Potom si uve­do­mil, že všet­ko potreb­né má už doma – tab­let aj smartp­ho­ne. Jedi­né čo mu zostá­va­lo uro­biť, bolo vymys­lieť spô­sob akým ich pri­pev­niť na poža­do­va­né mies­to.

Pri jeho vytvá­ra­ní otes­to­va­li všet­ky na trhu dostup­né držia­ky a mate­riá­ly. Vytvo­ri­li sil­né, mag­ne­tic­ké samo­le­pia­ce fólie, kto­ré sa jed­no­du­cho nale­pia na zadnú stra­nu zaria­de­nia. Taký­to Sti­ic­ker bol dosta­toč­ne sil­ný na to, aby udr­žal tab­let ale­bo smartp­ho­ne na akom­koľ­vek ver­ti­kál­nom mag­ne­ti­zu­jú­com povr­chu. Potom zača­li hľa­dať alter­na­tív­ne rie­še­nie aby bolo mož­né mag­net pou­žiť aj na povr­chy, kto­ré nema­jú vlast­nos­ti kovov a teda nemag­ne­ti­zu­jú. Roz­hod­li sa nahra­diť kla­sic­ký kov novým, vyso­ko kva­lit­ným oce­ľo­vým plieš­kom s aktív­ny­mi vlast­nos­ťa­mi kovov. Bol zho­to­ve­ný koneč­ný dizajn a far­by, v kto­rých Sti­ic­ker dosta­ne­te – čier­na, bie­la, zele­ná a fia­lo­vá. Sti­ic­ker bol vytvo­re­ný tak, aby ste sa nemu­se­li obá­vať že jeho pou­ží­va­nie ovplyv­ní fun­kciu váš­ho zaria­de­nia. Sedí na aký­koľ­vek typ smartp­ho­nu ale­bo tab­le­tu. Jedi­nou pod­mien­kou je jeho rov­ný zadný rub.

Sti­ic­ker sa vám zíde pri sle­do­va­ní videí z poste­le, vane ale­bo v kuchy­ni a nahra­dí aj kla­sic­kú navi­gá­ciu v aute jed­no­du­chým uchy­te­ním smartp­ho­nu na palub­nú dosku. V prvej gene­rá­cii Sti­ic­ker-ou sa poda­ri­lo pre­dať viac ako 10 000 kusov. Momen­tál­ne pri­chá­dza­jú s ešte ten­šou, sil­nej­šou a odol­nej­šou 2.generáciou, kto­rú môže­te pod­po­riť aj vy cez Kicks­tar­ter spo­lu s dvo­ma nový­mi dizajn­mi – Kicks­tar­ter Edi­ti­on. Ako hovo­rí zakla­da­teľ fir­my Spa­nik: „Naj­nov­ší model je jed­no­du­cho bez­peč­nej­ší a lep­ší ako pred­chá­dza­jú­ci model – je to naj­lep­ší držiak na zaria­de­nia, kto­rý bol kedy vytvo­re­ný.“

Pod­por­te ten­to slo­ven­ský pro­jekt na Kicks­tar­ter

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)