Smartp­hone na stene? WTF

Lenka Lauková / 10. novembra 2014 / Tech a inovácie

Už vás otra­vuje hľa­da­nie vhod­ného miesta kam si oprieť tab­let keď si na ňom chcete niečo pozrieť? Alebo keď musíte počas jazdy nakú­kať na miesto spo­lu­jazdca kde máte poho­dený smartp­hone so zapnu­tou GPSkou? Určite sa pote­šíte jed­no­du­chému slo­ven­skému vyná­lezu Sti­ic­ker.

Vďaka tejto mag­ne­tic­kej nálepke si môžete svoj smartp­hone alebo tab­let upev­niť prak­ticky kde­koľ­vek. Samotný povrch nemusí byť mag­ne­tický. Stačí si nale­piť na tab­let či smartp­hone 0,55mm tenkú oce­ľovú plat­ničku a môžete ho upev­niť na akom­koľ­vek povr­chu.

Výrobcu inšpi­ro­vala vlastná man­želka, kto­rej chý­bala v kuchyni tele­ví­zia a GPS zaria­de­nie do auta. Potom si uve­do­mil, že všetko potrebné má už doma – tab­let aj smartp­hone. Jediné čo mu zostá­valo uro­biť, bolo vymys­lieť spô­sob akým ich pri­pev­niť na poža­do­vané miesto.

Pri jeho vytvá­raní otes­to­vali všetky na trhu dostupné držiaky a mate­riály. Vytvo­rili silné, mag­ne­tické samo­le­piace fólie, ktoré sa jed­no­du­cho nale­pia na zadnú stranu zaria­de­nia. Takýto Sti­ic­ker bol dosta­točne silný na to, aby udr­žal tab­let alebo smartp­hone na akom­koľ­vek ver­ti­kál­nom mag­ne­ti­zu­jú­com povr­chu. Potom začali hľa­dať alter­na­tívne rie­še­nie aby bolo možné mag­net pou­žiť aj na povr­chy, ktoré nemajú vlast­nosti kovov a teda nemag­ne­ti­zujú. Roz­hodli sa nahra­diť kla­sický kov novým, vysoko kva­lit­ným oce­ľo­vým plieš­kom s aktív­nymi vlast­nos­ťami kovov. Bol zho­to­vený konečný dizajn a farby, v kto­rých Sti­ic­ker dosta­nete – čierna, biela, zelená a fia­lová. Sti­ic­ker bol vytvo­rený tak, aby ste sa nemu­seli obá­vať že jeho pou­ží­va­nie ovplyvní fun­kciu vášho zaria­de­nia. Sedí na aký­koľ­vek typ smartp­honu alebo tab­letu. Jedi­nou pod­mien­kou je jeho rovný zadný rub.

Sti­ic­ker sa vám zíde pri sle­do­vaní videí z postele, vane alebo v kuchyni a nahradí aj kla­sickú navi­gá­ciu v aute jed­no­du­chým uchy­te­ním smartp­honu na palubnú dosku. V prvej gene­rá­cii Sti­ic­ker-ou sa poda­rilo pre­dať viac ako 10 000 kusov. Momen­tálne pri­chá­dzajú s ešte ten­šou, sil­nej­šou a odol­nej­šou 2.generáciou, ktorú môžete pod­po­riť aj vy cez Kicks­tar­ter spolu s dvoma novými dizajnmi – Kicks­tar­ter Edi­tion. Ako hovorí zakla­da­teľ firmy Spa­nik: „Naj­novší model je jed­no­du­cho bez­peč­nejší a lepší ako pred­chá­dza­júci model – je to naj­lepší držiak na zaria­de­nia, ktorý bol kedy vytvo­rený.“

Pod­porte tento slo­ven­ský pro­jekt na Kicks­tar­ter

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)