Snap­chat nie je pre všet­kých, pre­čo?

Jakub Kyrcz / 17. apríla 2016 / Lifehacking

Neopa­ko­va­teľ­ný kon­cept Snap­cha­tu nám už dlh­šiu dobu ponú­ka mož­nosť zasie­lať časo­vo obme­dze­né foto­gra­fie ale­bo videá. Väč­ši­na z nás si ten­to kon­cept osvo­ji­la, veď pre­čo nie, zasla­nie foto­gra­fie, kto­rá sa po krát­kej chví­li zma­že je skve­lá vec. Samoz­rej­me pokiaľ si dru­há stra­na nespra­ví rých­ly scre­ens­hot.

Jej pôvod­ný účel bol zrej­me veľ­mi jed­no­du­chý, sna­žil sa vyrie­šiť prob­lém obrov­ské­ho množ­stva vir­tu­ál­ne­ho odpa­du, kto­ré vzni­ka­lo pri zasie­la­ní momen­tiek, kto­ré boli urče­né len na „jed­no pou­ži­tie“. Vízia sa ale odklo­ni­la od rea­li­ty a na Snap­cha­te sa začal zdie­ľať hlav­ne zábav­ný, nechut­ný či nahý obsah. To ale nebol neús­pech, veď prá­ve kvô­li tomu neus­tá­le zís­ka­va nové, veľ­ké masy pou­ží­va­te­ľov. A keď sa vytvo­rí veľ­ká komu­ni­ta ľudí vznik­ne aj biz­nis. A Snap­chat neza­os­tá­va, neus­tá­le sa sna­ží pris­pô­so­biť tak, aby moh­la ponúk­nuť svo­ju app­ku veľ­kým fir­mám na mar­ke­tin­go­vé úče­ly.

mashable.com

foto: mashable.com

Snap­chat ale nie je pre kaž­dé­ho

Aj keď sa čím ďalej viac roz­ši­ru­je myš­lien­ka, že fir­ma musí byť vidi­teľ­ná na kaž­dej sociál­nej sie­ti je dôle­ži­té zamys­lieť sa, či je to naozaj nut­né. Veľ­mi oso­bit­nou kate­gó­ri­ou je Snap­chat, táto plat­for­ma je uži­toč­ná, zdr­žia­va sa na nej obrov­ské množ­stvo pou­ží­va­te­ľov gene­rá­cie Y. Hoci čís­la stá­le stú­pa­jú, jej pou­ží­va­nie nie je dob­rým kro­kom pre kaž­dú znač­ku. Vaša znač­ka je pred­sa to naj­dô­le­ži­tej­šie, sta­rá­te sa o ňu, budu­je­te ju, vedie­te ju, a sna­ží­te sa ju roz­ši­ro­vať medzi komu­ni­ty ľudí. Zamys­li­te sa na chvíľ­ku či potre­bu­je­te byť na snap­cha­te a čo od toho oča­ká­va­te. Nie ten­to člá­nok nie je hate na Snap­chat rekla­mu, je to len objek­tív­ne zhod­no­te­nie jeho využi­tia.

Snap­chat nie je médium na roz­ši­ro­va­nie pub­li­ka znač­ky

Je to plat­for­ma, s pomo­cou kto­rej sa môže­te sta­rať o už exis­tu­jú­ce pub­li­kum. Môže­te mu uká­zať poza­die vašej fir­my, veci kto­ré nemô­žu vidieť nikde inde, zblí­žiť sa sním, komu­ni­ko­vať sním tak aby sám seba bral za súčasť znač­ky, aby si znač­ku zami­lo­val a zblí­žil sa s ňou. Áno je prav­da že tak­to nasme­ro­va­ný pou­ží­va­te­lia budú pod­ve­do­me núte­ný šíriť dob­ré meno fir­my a roz­ši­ro­vať o vás pove­do­mie čím môže­te zís­kať ďal­ších čle­nov pub­li­ka ale to ej až dru­hot­ná fáza. V prvej fáze rekla­my nové pub­li­kum nezís­ka­te.

Screen-Shot-2015-01-27-at-9.28.16-AM

foto: wired.com

Dob­re, super, to pres­ne chcem, je teda Snap­chat urče­ný pre mňa?

Áno pokiaľ máš dosta­toč­ný kapi­tál. A tu naozaj hovo­rí­me o obrov­ských čís­lach. Rekla­mu si môže­me roz­de­liť do troch hlav­ných kate­gó­rií.

  1. Dis­co­ver – Tu sa cena hýbe až do 620 000 eur za deň. Oslo­ví­te masy ľudí celé­ho sve­ta, pre­dov­šet­kým gene­rá­cie Y a zvý­ši­te svo­je pove­do­mie. Ale zís­ka­te aj nové rele­vant­né pub­li­kum ? Ale­bo to je skôr inves­tí­cia na udr­ža­nie si svoj­ho momen­tál­ne­ho pub­li­ka? Posúď­te sami ako využí­va­te dis­co­ver.
  2. Fil­ters – Cena sa hýbe do 175 000 eur za deň. Fil­tre poslú­žia na sta­rost­li­vosť pre svo­je dote­raj­šie pub­li­kum ešte výraz­nej­šie a pre uží­va­te­ľov aj prí­jem­nej­šie. Pomo­cou nich sa stá­va­jú „člen­mi tímu“ danej znač­ky.
  3. Snap­chat celeb­ri­ty – Vydých­ni­te si, osta­ne­me pri štvor­ci­fer­ných a päť­ci­fer­ných čís­lach. Cena sa pohy­bu­je od 8500 eur do 45 000 za kam­paň . V tom­to dru­hu rekla­my zapla­tí­te celeb­ri­tám kto­ré majú obrov­ské fanú­ši­kov­ské základ­ne a oni vám budú znač­ku pro­pa­go­vať. Pri tom­to dru­hu rekla­my už môže­me uva­žo­vať nad prí­no­som nové­ho pub­li­ka ale úprim­ne zno­va to viac oslo­ví dote­raj­šie pub­li­kum.

snapchat-mcdonalds-filters.0.0

foto: eater.com

Chce­te teda zlep­šiť sta­rost­li­vosť o svo­je pub­li­kum, kto­ré pozos­tá­va z gene­rá­cie Y a máte dosta­toč­ný kapi­tál ?

Sme­lo do toho, teda ak máte svo­je pub­li­kum už na sociál­nych sie­ťach, vytvá­rať nové pub­li­kum pre znač­ku na Sap­cha­te nemu­sí byť dob­rý ťah. Ove­ľa lep­ším kro­kom je pre­liať svo­je pub­li­kum z You­Tu­be, Twit­te­ru, Face­bo­oku a iných sociál­nych sie­tí na Snap­chat.

Snap­chat teda nie je vhod­ný pre malé a stred­né fir­my, znač­ky kto­ré si nemô­žu dovo­liť inves­to­vať mili­ó­ny eur do rekla­my, orga­ni­zá­cie kto­ré nema­jú vybu­do­va­né iné sociál­ne sie­te a pre­dov­šet­kým fir­my kto­ré nema­jú svo­ju osob­nosť a iden­ti­tu. Bez firem­nej osob­nos­ti tam doslo­va ani nechoď­te.

Naopak pokiaľ hľa­dá­te reklam­ný kanál pre veľ­kú znač­ku kto­rá môže do rekla­my inves­to­vať vyso­ké sumy, chce­te sa sta­rať o dote­raj­šie pub­li­kum, máte vybu­do­va­né sociál­ne sie­te a kva­lit­nú firem­nú osob­nosť pomo­cou Snap­cha­tu úspeš­ne pre­me­ní­te fir­mu na love-mark.

Mám teda vôbec rie­šiť rekla­mu na Snap­cha­te?

Pri tvor­be reklam­nej stra­té­gie si vyber­te sociál­ne sie­te tak aby pre vás pra­co­va­li naj­lep­šie. Vyber­te si 1 – 2 kaná­ly a venuj­te sa im. Urči­te si čo chce­te dosiah­nuť pomo­cou sociál­nych médií a poriad­ne si to pre­mys­li­te. Zis­ti­te si čo vám aký kanál môže poskyt­núť a čo môže­te oča­ká­vať a pod­ľa vašich cie­ľov si vyber­te. Neexis­tu­je správ­na odpo­veď kam ísť a kam nie. Pre kaž­dý brand je to úpl­ne odliš­né. Zále­ží len na cie­ľoch kto­ré chce­te dosiah­nuť. Neskôr pri­ber­te do par­tie pod­ľa potre­by 3tí, 4tí kanál a tak ďalej. Postup­ne. Nemu­sí­te byť vša­de a už vôbec nie od začiat­ku.

Neho­vo­rí­me že je Snap­chat zlý, to vôbec nie. Snap­chat je veľ­mi uži­toč­ný ale len pokiaľ spl­ňu­je­te pod­mien­ky, kto­ré sme tu dnes pre­be­ra­li. Pokiaľ si mys­lí­te že je to vaša budúc­nosť aj napriek tomu že sa vymy­ká­te z pod­mie­nok choď­te do toho tiež. Pred­sa len his­tó­ria nás nauči­la že aj na prvý pohľad bláz­ni­vé roz­hod­nu­tia môžu byť správ­ne. Ale veľ­mi dob­re si pre­mys­li­te či čas a finan­cie kto­ré do toho inves­tu­je­te nemô­žu inde pri­niesť lep­šie výsled­ky.

Riaď­te sa svo­jou intu­íci­ou ale neza­bú­daj­te na fak­ty a čís­la. Zvoľ­te si tie sociál­ne média kto­ré sú pre vás vhod­né, a teda také s kto­rý­mi sa vie­te sto­tož­niť. Či už to bude Face­bo­ok, Twit­ter, You­Tu­be ale­bo Snap­chat, uspieť môž­te kde­koľ­vek kde ste ako doma.

adespresso.com

foto: adespresso.com

Zdroj: emedium.com, curated-digital.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.ama.org

Pridať komentár (0)