Snap­chat nie je pre všet­kých, prečo?

Jakub Kyrcz / 17. apríla 2016 / Tools a produktivita

Neopa­ko­va­teľný kon­cept Snap­chatu nám už dlh­šiu dobu ponúka mož­nosť zasie­lať časovo obme­dzené foto­gra­fie alebo videá. Väč­šina z nás si tento kon­cept osvo­jila, veď prečo nie, zasla­nie foto­gra­fie, ktorá sa po krát­kej chvíli zmaže je skvelá vec. Samoz­rejme pokiaľ si druhá strana nespraví rýchly scre­ens­hot.

Jej pôvodný účel bol zrejme veľmi jed­no­du­chý, sna­žil sa vyrie­šiť prob­lém obrov­ského množ­stva vir­tu­ál­neho odpadu, ktoré vzni­kalo pri zasie­laní momen­tiek, ktoré boli určené len na „jedno pou­ži­tie“. Vízia sa ale odklo­nila od rea­lity a na Snap­chate sa začal zdie­ľať hlavne zábavný, nechutný či nahý obsah. To ale nebol neús­pech, veď práve kvôli tomu neus­tále zís­kava nové, veľké masy pou­ží­va­te­ľov. A keď sa vytvorí veľká komu­nita ľudí vznikne aj biz­nis. A Snap­chat neza­os­táva, neus­tále sa snaží pris­pô­so­biť tak, aby mohla ponúk­nuť svoju appku veľ­kým fir­mám na mar­ke­tin­gové účely.

mashable.com

foto: mashable.com

Snap­chat ale nie je pre kaž­dého

Aj keď sa čím ďalej viac roz­ši­ruje myš­lienka, že firma musí byť vidi­teľná na kaž­dej sociál­nej sieti je dôle­žité zamys­lieť sa, či je to naozaj nutné. Veľmi oso­bit­nou kate­gó­riou je Snap­chat, táto plat­forma je uži­točná, zdr­žiava sa na nej obrov­ské množ­stvo pou­ží­va­te­ľov gene­rá­cie Y. Hoci čísla stále stú­pajú, jej pou­ží­va­nie nie je dob­rým kro­kom pre každú značku. Vaša značka je predsa to naj­dô­le­ži­tej­šie, sta­ráte sa o ňu, budu­jete ju, vediete ju, a sna­žíte sa ju roz­ši­ro­vať medzi komu­nity ľudí. Zamys­lite sa na chvíľku či potre­bu­jete byť na snap­chate a čo od toho oča­ká­vate. Nie tento člá­nok nie je hate na Snap­chat reklamu, je to len objek­tívne zhod­no­te­nie jeho využi­tia.

Snap­chat nie je médium na roz­ši­ro­va­nie pub­lika značky

Je to plat­forma, s pomo­cou kto­rej sa môžete sta­rať o už exis­tu­júce pub­li­kum. Môžete mu uká­zať poza­die vašej firmy, veci ktoré nemôžu vidieť nikde inde, zblí­žiť sa sním, komu­ni­ko­vať sním tak aby sám seba bral za súčasť značky, aby si značku zami­lo­val a zblí­žil sa s ňou. Áno je pravda že takto nasme­ro­vaný pou­ží­va­te­lia budú pod­ve­dome nútený šíriť dobré meno firmy a roz­ši­ro­vať o vás pove­do­mie čím môžete zís­kať ďal­ších čle­nov pub­lika ale to ej až dru­hotná fáza. V prvej fáze reklamy nové pub­li­kum nezís­kate.

Screen-Shot-2015-01-27-at-9.28.16-AM

foto: wired.com

Dobre, super, to presne chcem, je teda Snap­chat určený pre mňa?

Áno pokiaľ máš dosta­točný kapi­tál. A tu naozaj hovo­ríme o obrov­ských čís­lach. Reklamu si môžeme roz­de­liť do troch hlav­ných kate­gó­rií.

  1. Dis­co­ver – Tu sa cena hýbe až do 620 000 eur za deň. Oslo­víte masy ľudí celého sveta, pre­dov­šet­kým gene­rá­cie Y a zvý­šite svoje pove­do­mie. Ale zís­kate aj nové rele­vantné pub­li­kum ? Alebo to je skôr inves­tí­cia na udr­ža­nie si svojho momen­tál­neho pub­lika? Posúďte sami ako využí­vate dis­co­ver.
  2. Fil­ters – Cena sa hýbe do 175 000 eur za deň. Fil­tre poslú­žia na sta­rost­li­vosť pre svoje dote­raj­šie pub­li­kum ešte výraz­nej­šie a pre uží­va­te­ľov aj prí­jem­nej­šie. Pomo­cou nich sa stá­vajú „členmi tímu“ danej značky.
  3. Snap­chat celeb­rity – Vydých­nite si, osta­neme pri štvor­ci­fer­ných a päť­ci­fer­ných čís­lach. Cena sa pohy­buje od 8500 eur do 45 000 za kam­paň . V tomto druhu reklamy zapla­títe celeb­ri­tám ktoré majú obrov­ské fanú­ši­kov­ské základne a oni vám budú značku pro­pa­go­vať. Pri tomto druhu reklamy už môžeme uva­žo­vať nad prí­no­som nového pub­lika ale úprimne znova to viac osloví dote­raj­šie pub­li­kum.

snapchat-mcdonalds-filters.0.0

foto: eater.com

Chcete teda zlep­šiť sta­rost­li­vosť o svoje pub­li­kum, ktoré pozos­táva z gene­rá­cie Y a máte dosta­točný kapi­tál ?

Smelo do toho, teda ak máte svoje pub­li­kum už na sociál­nych sie­ťach, vytvá­rať nové pub­li­kum pre značku na Sap­chate nemusí byť dobrý ťah. Oveľa lep­ším kro­kom je pre­liať svoje pub­li­kum z You­Tube, Twit­teru, Face­bo­oku a iných sociál­nych sietí na Snap­chat.

Snap­chat teda nie je vhodný pre malé a stredné firmy, značky ktoré si nemôžu dovo­liť inves­to­vať mili­óny eur do reklamy, orga­ni­zá­cie ktoré nemajú vybu­do­vané iné sociálne siete a pre­dov­šet­kým firmy ktoré nemajú svoju osob­nosť a iden­titu. Bez firem­nej osob­nosti tam doslova ani nechoďte.

Naopak pokiaľ hľa­dáte reklamný kanál pre veľkú značku ktorá môže do reklamy inves­to­vať vysoké sumy, chcete sa sta­rať o dote­raj­šie pub­li­kum, máte vybu­do­vané sociálne siete a kva­litnú firemnú osob­nosť pomo­cou Snap­chatu úspešne pre­me­níte firmu na love-mark.

Mám teda vôbec rie­šiť reklamu na Snap­chate?

Pri tvorbe reklam­nej stra­té­gie si vyberte sociálne siete tak aby pre vás pra­co­vali naj­lep­šie. Vyberte si 1 – 2 kanály a venujte sa im. Určite si čo chcete dosiah­nuť pomo­cou sociál­nych médií a poriadne si to pre­mys­lite. Zis­tite si čo vám aký kanál môže poskyt­núť a čo môžete oča­ká­vať a podľa vašich cie­ľov si vyberte. Neexis­tuje správna odpo­veď kam ísť a kam nie. Pre každý brand je to úplne odlišné. Záleží len na cie­ľoch ktoré chcete dosiah­nuť. Neskôr pri­berte do par­tie podľa potreby 3tí, 4tí kanál a tak ďalej. Postupne. Nemu­síte byť všade a už vôbec nie od začiatku.

Neho­vo­ríme že je Snap­chat zlý, to vôbec nie. Snap­chat je veľmi uži­točný ale len pokiaľ spl­ňu­jete pod­mienky, ktoré sme tu dnes pre­be­rali. Pokiaľ si mys­líte že je to vaša budúc­nosť aj napriek tomu že sa vymy­káte z pod­mie­nok choďte do toho tiež. Predsa len his­tó­ria nás naučila že aj na prvý pohľad bláz­nivé roz­hod­nu­tia môžu byť správne. Ale veľmi dobre si pre­mys­lite či čas a finan­cie ktoré do toho inves­tu­jete nemôžu inde pri­niesť lep­šie výsledky.

Riaďte sa svo­jou intu­íciou ale neza­bú­dajte na fakty a čísla. Zvoľte si tie sociálne média ktoré sú pre vás vhodné, a teda také s kto­rými sa viete sto­tož­niť. Či už to bude Face­book, Twit­ter, You­Tube alebo Snap­chat, uspieť môžte kde­koľ­vek kde ste ako doma.

adespresso.com

foto: adespresso.com

Zdroj: emedium.com, curated-digital.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.ama.org

Pridať komentár (0)