Snap­chat pred­sta­vu­je slneč­né oku­lia­re s kame­rou

Martina Ditrichová / 26. septembra 2016 / Tech a inovácie

Prvý hard­vé­ro­vý pro­dukt od Snap­cha­tu prí­de na trh skôr ako kto­koľ­vek pred­po­kla­dal.

Spo­loč­nosť pred pár dňa­mi ozná­mi­la, že začne na jeseň pre­dá­vať oku­lia­re Spec­tac­les, kto­ré sú schop­né nahrá­vať 10-sekun­do­vé videá iba za 130 dolá­rov. Spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nos­ti Evan Spie­gel ozná­mil, že tiež zme­ni­li názov na Snap, Inc., aby zdô­raz­ni­li fakt, že spo­loč­nosť sa chys­tá púš­ťať, okrem svo­jej vlaj­ko­vej lode, apli­ká­cie Snap­chat, aj do iných pro­jek­tov.

Oku­lia­re majú jedi­né tla­číd­ko, kto­ré keď stla­číš, začneš nahrá­vať svoj “snap”. Kame­ra má v sebe 115-stup­ňo­vú šošov­ku, kto­rá by sa mala čo naj­lep­šie pri­blí­žiť ľud­ské­mu vide­niu. Nahrá­va cir­ku­lár­ne video, kto­ré by malo vytvo­riť záži­tok zo sle­do­va­nia, kto­rý simu­lu­je pri­ro­dze­ný uhol pohľa­du. „Keď som si pre­chá­dzal zábe­ry, bolo to ako by som videl moje spo­mien­ky na vlast­né oči — bolo to nesku­toč­né,” komen­to­val svoj záži­tok s pro­to­ty­pom Spie­gel. „Jed­na vec je vidieť obráz­ky svo­jej skú­se­nos­ti, dru­há je, mať záži­tok zo skú­se­nos­ti. Bolo to naj­viac, ako som sa pri­blí­žil k tomu, ako by som to zaží­val zno­va.”

Snap sa chys­tá pro­dukt vydá­vať postup­ne, naj­skôr v men­šom množ­stve a sám ju cha­rak­te­ri­zu­je ako “hrač­ku”- hoci aj Snap­chat bol vo svo­jich začiat­koch ozna­čo­va­ný tou­to nálep­kou, a čas­to bol aj ako novin­ka odmie­ta­ný. Momen­tál­ne má 150 mili­ó­nov den­ných pou­ží­va­te­ľov a odha­do­va­nú hod­no­tu v desiat­kach miliárd. Poten­ciál­ne by to moh­lo otvo­riť nový luk­ra­tív­ny smer spo­loč­nos­ti. Raz sa bude mož­no nazý­vať “kame­ro­vou spo­loč­nos­ťou”, namies­to tej, čo sa zaobe­rá sociál­ny­mi sie­ťa­mi. Mož­no pri­chá­dza­jú s novou vlaj­ko­vou loďou.

spectacles-796x520

foto: thenextweb.com

Je pri­ro­dze­né, že Spec­tac­les budú porov­ná­vať s Goog­le Glass, asi naj­zná­mej­ším nosi­teľ­ným počí­ta­čom. Ale pre­to, že sú to vlast­ne slneč­né oku­lia­re, budú menej “na očiach” ako tie od Goog­le. Sú tiež lac­nej­šie, sto­ja ani nie jed­nu desa­ti­nu ceny ako Glass, kto­ré debu­to­va­li za 1500 dolá­rov. Ale pres­ne ako aj Goog­le, Spec­tac­les, pri­chá­dza­jú na trh vo veľ­kom štý­le. Pro­dukt sa pred­sta­vil vo fas­hi­on WSJ Maga­zi­ne a CEO Spie­gel sa nechal nafo­tiť s oku­liar­mi samot­nou mód­nou iko­nou Kar­lom Lager­fel­dom.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: venturebeat.com

Pridať komentár (0)