Snap­chat pred­sta­vuje slnečné oku­liare s kame­rou

Martina Ditrichová / 26. septembra 2016 / Tech a inovácie

Prvý hard­vé­rový pro­dukt od Snap­chatu príde na trh skôr ako kto­koľ­vek pred­po­kla­dal.

Spo­loč­nosť pred pár dňami ozná­mila, že začne na jeseň pre­dá­vať oku­liare Spec­tac­les, ktoré sú schopné nahrá­vať 10-sekun­dové videá iba za 130 dolá­rov. Spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Evan Spie­gel ozná­mil, že tiež zme­nili názov na Snap, Inc., aby zdô­raz­nili fakt, že spo­loč­nosť sa chystá púš­ťať, okrem svo­jej vlaj­ko­vej lode, apli­ká­cie Snap­chat, aj do iných pro­jek­tov.

Oku­liare majú jediné tla­čídko, ktoré keď stla­číš, začneš nahrá­vať svoj “snap”. Kamera má v sebe 115-stup­ňovú šošovku, ktorá by sa mala čo naj­lep­šie pri­blí­žiť ľud­skému vide­niu. Nahráva cir­ku­lárne video, ktoré by malo vytvo­riť záži­tok zo sle­do­va­nia, ktorý simu­luje pri­ro­dzený uhol pohľadu. „Keď som si pre­chá­dzal zábery, bolo to ako by som videl moje spo­mienky na vlastné oči — bolo to nesku­točné,” komen­to­val svoj záži­tok s pro­to­ty­pom Spie­gel. „Jedna vec je vidieť obrázky svo­jej skú­se­nosti, druhá je, mať záži­tok zo skú­se­nosti. Bolo to naj­viac, ako som sa pri­blí­žil k tomu, ako by som to zaží­val znova.”

Snap sa chystá pro­dukt vydá­vať postupne, naj­skôr v men­šom množ­stve a sám ju cha­rak­te­ri­zuje ako “hračku”- hoci aj Snap­chat bol vo svo­jich začiat­koch ozna­čo­vaný touto nálep­kou, a často bol aj ako novinka odmie­taný. Momen­tálne má 150 mili­ó­nov den­ných pou­ží­va­te­ľov a odha­do­vanú hod­notu v desiat­kach miliárd. Poten­ciálne by to mohlo otvo­riť nový luk­ra­tívny smer spo­loč­nosti. Raz sa bude možno nazý­vať “kame­ro­vou spo­loč­nos­ťou”, namiesto tej, čo sa zaoberá sociál­nymi sie­ťami. Možno pri­chá­dzajú s novou vlaj­ko­vou loďou.

spectacles-796x520

foto: thenextweb.com

Je pri­ro­dzené, že Spec­tac­les budú porov­ná­vať s Google Glass, asi naj­zná­mej­ším nosi­teľ­ným počí­ta­čom. Ale preto, že sú to vlastne slnečné oku­liare, budú menej “na očiach” ako tie od Google. Sú tiež lac­nej­šie, stoja ani nie jednu desa­tinu ceny ako Glass, ktoré debu­to­vali za 1500 dolá­rov. Ale presne ako aj Google, Spec­tac­les, pri­chá­dzajú na trh vo veľ­kom štýle. Pro­dukt sa pred­sta­vil vo fas­hion WSJ Maga­zine a CEO Spie­gel sa nechal nafo­tiť s oku­liarmi samot­nou mód­nou iko­nou Kar­lom Lager­fel­dom.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: venturebeat.com

Pridať komentár (0)