Snoop Dogg a jeho star­tup Merry Jane: tráva pre celý svet!

Martin Bohunický / 29. septembra 2015 / Tools a produktivita

Snoop Dogg je proste svoj a robí v kaž­dom momente to, čo si práve zmyslí. Z úspeš­ného rap­pera sa neskôr stal inves­tor do tech­no­ló­gií a star­tu­pov, dnes je star­tu­pis­tom sám. Jeho nový biz­nis — Merry Jane, je svo­jim spô­so­bom maga­zín o mari­hu­ane a posky­tuje spo­loč­nos­tiam a ľuďom s entu­ziaz­mom k téma­tike auten­tické infor­má­cie.

Spo­čiatku bol môj život o kre­a­ti­vite. Potom to začalo byť o biz­nise. A teraz je to o veciach, ktoré mám rád, ako naprí­klad mari­hu­ana,” tvrdí Snoop Dogg.

Merry Jane bude plný čerstvých infor­má­cií zo sveta “trávy”, bude mať vlastnú kuchár­sku show, téma­tické hudobné videá a doku­men­tárnu sériu “Deflo­we­red”. Tá bude buď nesku­točne zau­jí­mavá alebo nesku­točne vtipná, veď posúď sám.

Deflo­we­red bude inter­view, kde si jedna osoba pri zdie­ľaní svo­jich život­ných skú­se­ností vychutná jointa. Na stránke bude tiež data­báza výdajní s detail­nými infor­má­ciami, aby si mohli pou­ží­va­te­lia nájsť pre seba to naj­lep­šie. “Budeme ako encyk­lo­pé­dia mari­hu­any,” hovorí.

Snoop Dogg nie je jedi­nou celeb­ri­tou, ktorá si rada ubalí “špeka” — jeho pria­teľ Seth Rogen naprí­klad ide do biz­nisu tiež. Snoop Dogg chce uká­zať mari­hu­anový prie­my­sel šir­šiemu pub­liku a dať kaž­dému záu­jem­covi infor­má­cie, ktoré hľadá. Než sa v októbri ofi­ciálne celá stránka spustí, každý deň dostane pozvánku do beta ver­zie sym­bo­lic­kých 420 ľudí.

Som nesmierne hrdý na to, že Marry Jane otvorí ľuďom dvere do nášho sveta,” pozna­me­nal Snoop Dogg. “Pokiaľ všetci otvo­ríme svoje dvere a pri­známe, že radi faj­číme, uro­bíme svet lep­ším mies­tom.”

Ja osobne neviem čo na to pove­dať. Príde mi to ako vtip. No je to Snoop Dogg. Muž, pri kto­rom je možné asi všetko. Po zle­ga­li­zo­vaní mari­hu­any v Colo­rade však pove­do­mie rýchlo stúpa, Snoop Dogg tam trávi snáď vše­tok čas a zrazu si zmys­lel, že jeden štát je málo, prečo nie rovno celý svet. Nespor­nou výho­dou je jeho známe meno, dokáže však ešte nie­kto býva­lého repera brať vážne? Kaž­do­pádne sme veľmi zve­daví.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)