Sociálne médiá a ich miliar­dové hod­noty

Michal Sorkovský / 13. júna 2015 / Tools a produktivita

Exis­tuje hneď via­cero sociál­nych médií, kto­rých hod­nota od roku 2004 nará­stla na miliardy. Názvy ako Face­book, Home­A­way, Box, Wor­kday, Twit­ter, Spo­tify, Zynga, Drop­box, Ever­note, Airbnb, Grou­pon, Squ­are, a Ins­ta­gram sa naštar­to­vali naozaj poriadne a dnes majú hod­noty jed­not­livo od 0,74 miliardy až po 48 miliárd dolá­rov.

Druhé uve­dené číslo, ktoré tvorí hornú hra­nicu je hod­no­tou Face­bo­oku. Tá záro­veň pre­kra­čuje hod­notu všet­kých ostat­ných sociál­nych médií dohro­mady. Počet zamest­nan­cov Grou­ponu by mal byť tri krát väčší, ako počet zamest­nan­cov, kto­rých kedy mal Face­book, to však mod­rej sociál­nej sieti neb­rá­nilo zís­kať väčší kapi­tál, než aké­mu­koľ­vek inému sociál­nemu médiu, ktoré bolo zalo­žené neskôr. Twit­ter sa od svojho zalo­že­nia stal nepo­chybne obľú­be­nou sociál­nou sie­ťou, no kapi­tál, ktorý zís­kal je stále o viac ako tisíc mili­ó­nov dolá­rov menší, než ten, ktorý zís­kal Face­book. 

zdroj: infographicszone.com

Pridať komentár (0)