Solar­Hug — nabí­jač­ka hneď “poru­ke”

Michaela Szilvásová / 2. novembra 2014 / Tech a inovácie

Má 20 rokov, vyštu­do­va­nú stred­nú prie­my­sel­nú ško­lu elek­tro­tech­nic­kú, milu­je App­le výrob­ky a sám pra­cu­je na vlast­nom pro­jek­te solár­ne­ho náram­ku na dobí­ja­nie tele­fó­nu. Pred­sta­vu­jem vám star­tup Solar­Hug a jeho auto­ra Pav­la Buj­nu.

Real life sto­ry ale­bo ako to celé zača­lo?

Bolo to viac ako rok doza­du keď sme ces­to­va­li na jeden z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých fes­ti­va­lov Cam­pus Par­ty do Lon­dý­na. Zatiaľ čo ja som 24 hodi­no­vú ces­tu auto­bu­som pre­spa­la, on si dizaj­no­val náram­ky v AutoCAD/Inventor soft­vé­re. Ísť na vyso­kú ško­lu vte­dy odmie­tol, kor­po­rá­cie typu IBM ho nelá­ka­li, všet­ci sme aj tak vede­li že má na viac. Počas fes­ti­va­lu sa roz­ho­dol v Anglic­ku zostať, našiel si prá­cu a začal sa napl­no veno­vať vývo­ju prvé­ho pro­to­ty­pu svoj­ho náram­ku.

Od nápa­du po rea­li­zá­ciu

Z vlast­ných našet­re­ných peňa­zí začal Pali v Anglic­ku vývoj. Všet­ko si robil sám , od nápa­du, dizajn až po prvé návrhy pro­to­ty­pu. Ako sám vra­ví: „Potre­bo­val som vyro­biť nie­čo čo fun­gu­je aby som ľudom uká­zal prin­cíp ako nára­mok pra­cu­je a záro­veň aby to bolo v mojich finanč­ných mož­nos­tiach. Taký vývoj nie je vôbec jed­no­du­chý, trva­lo mi to sko­ro rok. Nie je to len o tom, že nie­čo vymys­lí­te a nakres­lí­te. Ja som nakres­lil vyše 30 pro­to­ty­pov. Musí­te vedieť vybrať správ­ny mate­riál a domys­lieť to tak, aby to zod­po­ve­da­lo úče­lu a bolo schop­né samos­tat­nej čin­nos­ti.“

Prvé poku­sy zho­to­ve­nia pro­to­ty­pu

Krát­ky sumár ale­bo o čo ide?

Nára­mok fun­gu­je na prin­cí­pe exter­nej baté­rie na dobi­tie tele­fó­nu. Tele­fón nabi­je za cca hodi­nu, teda rov­na­ko ako zo sie­te a dva krát rých­lej­šie ako z počí­ta­ča. Jeho dopl­n­ko­vou fun­kci­ou sú zabu­do­va­né solár­ne pane­ly, kto­ré vám tele­fón čias­toč­ne dobi­jú v prí­pa­de, ak je exter­ná nabí­jač­ka vybi­tá. Po zapo­je­ní náram­ku do počí­ta­ča ho tiež vie­te využiť ako USB kľúč s kapa­ci­tou 8/16/32 ale­bo 64 GB. Nára­mok má aj sve­tel­nú sig­na­li­zá­ciu sta­vu baté­rie a pri podrža­ní boč­né­ho tla­čid­la slú­ži ako bater­ka na svie­te­nie v tme.

Plá­ny na zlep­še­nie

V lete som spus­til kam­paň na cro­wfun­din­go­vom por­tá­li Indie­go­go, avšak pri­šiel som na spô­sob ako nára­mok o cen­ti­me­ter zmen­šiť, tak som ju zru­šil. V súčas­nom štá­diu som sa sna­žil zabu­do­vať kábel do počí­ta­ča a mobi­lu dovnút­ra náram­ku, kto­rý bol pred­tým exter­ne. Tak­tiež expe­ri­men­tu­jem s kapa­ci­tou baté­rie kto­rú sa mi poda­ri­lo zväč­šiť zatiaľ z 1000 mA na 2000mA za hodi­nu, čo by malo sta­čiť aspoň na jed­no 100% nabi­tie smart­fó­nu.“

Prvý fun­gu­jú­ci pro­to­typ s fareb­ný­mi káb­la­mi na pri­po­je­nie do počí­ta­ča a mobi­lu

Súčas­né rie­še­nie

S súčas­nom štá­diu je finál­ny návrh náram­ku pri­pra­ve­ný na výro­bu, so zabu­do­va­ný­mi káb­la­mi — jeden USB pre dobí­ja­nie náram­ku a dru­hý Lightning/MicroUSB pre dobí­ja­nie tele­fó­nu. Nára­mok je ten­ší, ľah­ší, odol­nej­ší, pris­pô­so­bí sa veľ­kos­ti ruky, má dvoj­ná­sob­nú kapa­ci­tu a je tiež vode­odol­ný. „Momen­tál­ne už len uva­žu­jem nad indukč­ným nabí­ja­ním a rie­šim zalo­že­nie spo­loč­nos­ti v UK kvô­li kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri“ dopĺňa Pavol.

Na náram­ky sa na cro­wd­fun­din­go­vom por­tá­li môže­me tešiť o mesiac. Na výber budú 3 far­be­né varian­ty — natu­ral (strie­bor­ná), ele­gan­ce (čier­na) a luxu­ry (zla­tá). Drží­me pal­ce!

Pridať komentár (0)