Solar­Hug — nabí­jačka hneď “poruke”

Michaela Szilvásová / 2. novembra 2014 / Tech a inovácie

Má 20 rokov, vyštu­do­vanú strednú prie­my­selnú školu elek­tro­tech­nickú, miluje Apple výrobky a sám pra­cuje na vlast­nom pro­jekte solár­neho náramku na dobí­ja­nie tele­fónu. Pred­sta­vu­jem vám star­tup Solar­Hug a jeho autora Pavla Bujnu.

Real life story alebo ako to celé začalo?

Bolo to viac ako rok dozadu keď sme ces­to­vali na jeden z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých fes­ti­va­lov Cam­pus Party do Lon­dýna. Zatiaľ čo ja som 24 hodi­novú cestu auto­bu­som pre­spala, on si dizaj­no­val náramky v AutoCAD/Inventor soft­vére. Ísť na vysokú školu vtedy odmie­tol, kor­po­rá­cie typu IBM ho nelá­kali, všetci sme aj tak vedeli že má na viac. Počas fes­ti­valu sa roz­ho­dol v Anglicku zostať, našiel si prácu a začal sa naplno veno­vať vývoju prvého pro­to­typu svojho náramku.

Od nápadu po rea­li­zá­ciu

Z vlast­ných našet­re­ných peňazí začal Pali v Anglicku vývoj. Všetko si robil sám , od nápadu, dizajn až po prvé návrhy pro­to­typu. Ako sám vraví: „Potre­bo­val som vyro­biť niečo čo fun­guje aby som ľudom uká­zal prin­cíp ako nára­mok pra­cuje a záro­veň aby to bolo v mojich finanč­ných mož­nos­tiach. Taký vývoj nie je vôbec jed­no­du­chý, trvalo mi to skoro rok. Nie je to len o tom, že niečo vymys­líte a nakres­líte. Ja som nakres­lil vyše 30 pro­to­ty­pov. Musíte vedieť vybrať správny mate­riál a domys­lieť to tak, aby to zod­po­ve­dalo účelu a bolo schopné samos­tat­nej čin­nosti.“

Prvé pokusy zho­to­ve­nia pro­to­typu

Krátky sumár alebo o čo ide?

Nára­mok fun­guje na prin­cípe exter­nej baté­rie na dobi­tie tele­fónu. Tele­fón nabije za cca hodinu, teda rov­nako ako zo siete a dva krát rých­lej­šie ako z počí­tača. Jeho dopl­n­ko­vou fun­kciou sú zabu­do­vané solárne panely, ktoré vám tele­fón čias­točne dobijú v prí­pade, ak je externá nabí­jačka vybitá. Po zapo­jení náramku do počí­tača ho tiež viete využiť ako USB kľúč s kapa­ci­tou 8/16/32 alebo 64 GB. Nára­mok má aj sve­telnú sig­na­li­zá­ciu stavu baté­rie a pri podržaní boč­ného tla­čidla slúži ako baterka na svie­te­nie v tme.

Plány na zlep­še­nie

V lete som spus­til kam­paň na cro­wfun­din­go­vom por­táli Indie­gogo, avšak pri­šiel som na spô­sob ako nára­mok o cen­ti­me­ter zmen­šiť, tak som ju zru­šil. V súčas­nom štá­diu som sa sna­žil zabu­do­vať kábel do počí­tača a mobilu dovnútra náramku, ktorý bol pred­tým externe. Tak­tiež expe­ri­men­tu­jem s kapa­ci­tou baté­rie ktorú sa mi poda­rilo zväč­šiť zatiaľ z 1000 mA na 2000mA za hodinu, čo by malo sta­čiť aspoň na jedno 100% nabi­tie smart­fónu.“

Prvý fun­gu­júci pro­to­typ s fareb­nými káb­lami na pri­po­je­nie do počí­tača a mobilu

Súčasné rie­še­nie

S súčas­nom štá­diu je finálny návrh náramku pri­pra­vený na výrobu, so zabu­do­va­nými káb­lami — jeden USB pre dobí­ja­nie náramku a druhý Lightning/MicroUSB pre dobí­ja­nie tele­fónu. Nára­mok je tenší, ľahší, odol­nejší, pris­pô­sobí sa veľ­kosti ruky, má dvoj­ná­sobnú kapa­citu a je tiež vode­odolný. „Momen­tálne už len uva­žu­jem nad indukč­ným nabí­ja­ním a rie­šim zalo­že­nie spo­loč­nosti v UK kvôli kam­pani na Kicks­tar­teri“ dopĺňa Pavol.

Na náramky sa na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli môžeme tešiť o mesiac. Na výber budú 3 far­bené varianty — natu­ral (strie­borná), ele­gance (čierna) a luxury (zlatá). Držíme palce!

Pridať komentár (0)