Som star­tu­pista, no bývam u svo­jich rodi­čov

Martin Bohunický / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Kaž­dým rokom je ťaž­šie sa osa­mo­tat­niť a poci­ťuje to aj star­tu­pová komu­nita.

Pod­ni­ka­nie vždy zna­me­nalo riziko. Ľudia si brali úvery, zria­dili vlastné býva­nie a bojo­vali spô­so­bom “dám to alebo zomriem”. Dnes sa mnohí star­tu­pisti roz­hodli neris­ko­vať a zostali žiť v dome svo­jich rodi­čov. Mnohí takto hľa­dajú pre­dov­šet­kým pohod­lie. A možno si to na prvý­krát ani nepriz­najú.

Samoz­rejme, to že podľa šta­tis­tík Euros­tatu viac ako 85% mla­dých Slo­vá­kov býva u rodi­čov (fakt ktorý počuli aj v Ame­rike) má svoje dôvody, rov­nako, ako je toto číslo skres­lené. Jed­nak mnoho ľudí, pre­važne potom vyso­koš­ko­lá­kov, býva v pod­nájme či na inter­náte, no nezmení si trvalé byd­lisko. Sú tu ale aj ďal­šie objek­tívne dôvody, prečo je samos­tat­nosť nároč­nej­šia, ako kedysi. Byty sú finančne čoraz nároč­nej­šie a pre nikoho už nie je jed­no­du­ché ísť do vlast­ného. Nájom či úver v Bra­ti­slave nie je žiadna sranda.

Ale vážne, pove­dzme že máš v hlave nápad a v rukách mož­ného zabi­jáka Face­bo­oku. Že si práve vymys­lel niečo, čo porazí Google. Možno život doma dáva zmy­sel, mám na to hneď nie­koľko dob­rých argu­men­tov.

Každé pod­ni­ka­nie potre­buje každý cent. Doma teore­ticky nepla­tíš za býva­nie, za office, za stravu či inter­net. Ušet­ríš a vra­zíš to do biz­nisu. Uspe­ješ a kúpiš si ”barák na pláži”. Neus­pe­ješ a nestra­tíš prak­ticky nič. Žiť s rodičmi teda samoz­rejme má svoje bene­fity, napriek tomu sa však totálne vymyká tomu, čo si pred­sta­vu­jem pod poj­mom “pod­ni­ka­teľ”. Rodič totiž nie je angel inves­tor.

Každá suc­cess story má nie­koľko spo­loč­ných meno­va­te­ľov. Väč­ši­nou je to o riziku, ktoré bol ten daný člo­vek ochotný pod­stú­piť. Som veľký fanú­šik pále­nia mos­tov a verím, že to dáš hlavne vtedy, keď musíš. Náš mozog je nasta­vený tak, aby si vždy hľa­dal tú naj­jed­no­duch­šiu cestu. Keď budeš mať otvo­rené zadné vrátka a pri tvo­jom revo­luč­nom nápade budeš žiť s poci­tom bez­pe­čia, ute­čieš pri prvej kom­pli­ká­cií.

Ďal­šia vec je tvoja repre­zen­ta­tív­nosť. Chceš kva­lit­ných ľudí? Pre­svedč ich, aby s tebou makali, keď bývaš v det­skej izbe. Dávno sme vyrástli z pred­stavy, že pod­ni­ka­teľ = dovo­lenky v Kari­biku 6x ročne. No schop­nosť zabez­pe­čiť si vlastné potreby a byť dosta­točne seba­ve­domý na to, aby člo­vek obe­to­val pohod­lie svo­jej mäk­kej postele a vždy vypra­ných vecí, to niečo o schop­nos­tiach daného jedinca hovorí. Ľudia to vní­majú a s takýmto člo­ve­kom by som do naozaj šiel. Bez odvahy to jed­no­du­cho nepôjde.

To, koľko “star­tu­pis­tov” žije stále u rodi­čov, odzr­kad­ľuje, ako sme v spo­loč­nosti nasta­vení. Bojíme sa rizika. A práve to je základ kaž­dého úspe­chu. Vrhnúť sa do toho po hlavu, nech to stojí, čo to stojí. Vyjde to? Skvelé. Nevyjde a? Skú­sim to znova a lep­šie. 

Mama hotel nie je inku­bá­tor. Vyleť z hniezda a vraz 120% úsi­lia do svojho sna. Choď von, mimo svoju kom­fortnú zónu, stre­tá­vaj sa so správ­nymi ľuďmi a zmeň svet na lep­šie miesto!

Pridať komentár (0)