Soofa: eko­lo­gická lavička je už na svete

Petra Kochanova / 10. júla 2014 / Tech a inovácie

Na Slo­ven­sku sa s lavič­kami stre­tá­vame na kaž­dom rohu a jediné, čo si na nich nanaj­výš všim­neme, je ich zaned­baný stav. V Bos­tone by ste však pri lavičke spo­zor­neli z iných dôvo­dov. Mest­ské parky Bos­tonu sa momen­tálne zapĺňajú inte­li­gent­nými lavič­kami, ktoré neslú­žia iba na oddych. 

Lavičky nesúce názov Soofa, sú vyba­vené solár­nymi panelmi, ktoré vytvá­rajú elek­trickú ener­giu pre oko­lo­idú­cich a ich potreby. Ak sa vám vybil mobilný tele­fón alebo tab­let, stačí že si spra­víte men­šiu pre­stávku počas cesty a pri­po­jíte svoju nabí­jačku do jed­ného z dvoch nabí­ja­cích bodov. Keďže dobi­tie mobilu môže trvať aj hodinu, je dosť možné, že si počas čaka­nia pokec­káte aj s novými ľuďmi.

To však nie je jediná výhoda tejto solár­nej lavičky. Okrem nabí­ja­cej sta­nice, meria zaria­de­nie aj úro­veň zne­čis­te­nia ovzdu­šia a hla­dinu hluku v blíz­kosti lavičky. Tieto údaje sa dajú zdie­ľať pro­stred­níc­tvom webo­vej stránky Soofa. Tam sa uží­va­teľ záro­veň dozvie koľ­ko­krát sa lavička využila na nabi­tie a mnoho iných úda­jov.

S myš­lien­kou vytvo­riť určitý „smart urban“ náby­tok prišli tri ženy, kto­rých vízia znie: Dosta­neme ťa von, do nového, inte­li­gen­tnej­šieho a viac udr­ža­teľ­nej­šieho mesta. Lavičky boli vyvi­nuté v Chan­ging Envi­ron­ments, v MIT Media Lab spin-off a prvé inšta­lá­cie sú finan­co­vané Cisco Sys­tems.

Soofa lavičky budú inšta­lo­vané na rôz­nych mies­tach v Bos­tone a v Cam­bridge, vrá­tane Titus Spar­row Park, Bos­ton Com­mon a Rose Kan­nedy Gre­en­way. Oby­va­te­lia majú tak­tiež mož­nosť roz­hod­núť o umiest­není lavičky, ak svoje odpo­rú­ča­nia napíšu priamo na webo­vej stránke alebo svoje nápady zazdie­ľajú na Twit­ter.

Z Bos­tonu by si mali brať prí­klad via­ceré veľké mestá. Okrem eko­lo­gic­kých úda­jov by mesto určite pote­šilo via­cero svo­jich oby­va­te­ľov, a tak si zís­kalo pria­zeň. Takýmto pro­jek­tom, preto držím palce a dúfam, že aj na Slo­ven­sku sa objaví niečo veľmi podobné. 

Zdroj: soofa.co, bostonglobe.com

Pridať komentár (0)