Spa­cespy: Slo­ven­ská sociálna sieť, kto­rej záleží na jej čle­noch a podelí sa s nimi o záro­bok

Rišo Néveri / 12. februára 2015 / Rozhovory

Ak ste ešte stále skep­tickí, že na Slo­ven­sku vzni­kajú pro­jekty obrov­ského poten­ciálu, je na čase to zme­niť. Vo svete, kde vládne Face­book, Twit­ter a im podobné sociálne siete, na kto­rých trá­via ľudia nespo­čet hodín a pova­žujú sa za pro­dukt, vzniká na Slo­ven­sku pro­jekt, ktorý na to ide inak. Vzniká tu Spa­cespy. Jeho autor Richard Olšov­ský nás kon­tak­to­val s krát­kym infom, ale pro­jekt znel natoľko zau­jí­mavo, že som sa s ním roz­ho­dol stret­núť osobne, aby mi ho viac pri­blí­žil.

Ahoj Rišo :), pro­sím pred­stav nám na úvod Spa­cespy.

Spa­cespy je kom­bi­ná­ciou sociál­nej siete a vyhľa­dá­vača. Z pohľadu sociál­nej siete, si môžeš pri­dá­vať ľudí medzi pria­te­ľov, cha­to­vať s nimi a pokiaľ to dovo­lia, zobra­ziť ich polohu a akti­vitu. Ako pou­ží­va­teľ si môžeš zadať svoj sta­tus, ktorý u nás fun­guje tro­cha inak ako na ostat­ných sociál­nych sie­ťach. Vyhľa­dá­va­nie si u nás pred­stav nasle­dovne. Okolo seba vytvo­ríš kruž­nicu a z plo­chy, ktorú kruž­nica obsiahne môžeš extra­ho­vať to, čo potre­bu­ješ. Podľa zada­ných kri­té­rií vyhľa­dáš napr. hotely, reštau­rá­cie, baby alebo pria­te­ľov na okolí…

Uni­kát­nou fun­kciou Spa­cespy je hro­madná pla­tená správa. Kla­sicky môžeš cha­to­vať zadarmo s hoci­kým. Ale pokiaľ chceš, môžeš oslo­viť všet­kých, kto­rých si si pomo­cou kruž­nice vyhľa­dal. Je to spô­sob akým môžu pou­ží­va­te­lia Spa­cespy inze­ro­vať a oslo­viť davy v kon­krét­nej oblasti. Zásad­ným roz­die­lom je, že z týchto „reklám“ neza­rá­bame len my, ale každý jeden uží­va­teľ, ktorý sa dostane do kon­taktu s rekla­mou a rea­guje na ňu.

Sta­tus u nás fun­guje tro­cha inak“, čo tým máš na mysli?

Mám pocit, že dnes je na sociál­nych sie­ťach čím ďalej, tým menej infor­má­cií, ktoré tam hľa­dáš. Ľudia majú stovky pria­teľs­tiev, ale neve­dia o sebe nič. Sta­tusy ostat­ných sociál­nych sietí hovo­ria o minu­losti, to zna­mená čo uží­va­teľ robil, kde bol. Minu­losť je fajn, ale nevieš ju ovplyv­niť. Jediné čo vieš ovplyv­niť je budúc­nosť. Preto sme sa roz­hodli, že náš sta­tus bude budúca akti­vita. Zadáš a uká­žeš svetu kúsok tvo­jej budúc­nosti, čím ju dovo­líš ľudom ovplyv­niť. Naprí­klad, ideš večer na drink a nasta­víš si čas kedy tam budeš a koľko tam budeš. Tvoji kama­ráti budú vidieť kde si, veľmi ľahko ťa skon­tak­tujú, navyše bez obáv, že práve odchá­dzaš. Takisto ak chceš ísť do posilky nemu­síš rie­šiť, kto s tebou pôjde cvi­čiť. Vidíš, kto čo robí a vybe­rieš si.

Na čo všetko využi­jem vyhľa­dá­va­nie v rámci Spa­cespy?

Vyhľa­dá­va­nie v okolí posky­tuje mnoho mož­ností. Naprí­klad si na dovo­lenke a potre­bu­ješ nájsť leká­rov. Kruž­ni­cou nemu­síš cie­liť len oko­lie alebo ľudí v tvo­jej blíz­kosti, môžeš ju vytvo­riť na ľubo­voľ­nom mieste. Naprí­klad zaj­tra dora­zíš na dovo­lenku a chceš vidieť, koľko tam je Slo­vá­kov, či tvo­jich kama­rá­tov. So Spa­cespy sa ti už nestane, že sa o týž­deň dozvieš o kamo­šovi, čo bol na dovo­lenke hneď v sused­nej dedine. Aké fajn by bolo, ak by ste tam sko­čili spolu na drink? Vyhľa­dá­va­nie slúži aj ako základ pre našu cie­lenú reklamu a má ešte mnoho ďal­ších využití.

Jed­nou z otá­zok čita­te­ľov určite bude, ako sa na Spa­cespy regis­trujú. Dá sa regis­tro­vať priamo na stránke?

Áno, je to možné. Uží­va­teľ sa môže zare­gis­tro­vať priamo na stránke Spacespy.net, no hlav­ným spô­so­bom šíre­nia je pozvánka do Spa­cespy, ktorú čle­no­via posie­lajú svo­jim zná­mym, ktorí ešte členmi nie sú. Po zare­gis­tro­vaní sa stá­vaš free čle­nom, kto­rým môžeš byť done­ko­nečna. Pokiaľ chceš pozý­vať kama­rá­tov a zará­bať na tom, alebo chceš zará­bať via­cej na pla­te­ných rekla­mách, prí­padne chceš posie­lať čle­nom reklamu, musíš byť pré­mi­ový člen. Ak si pou­ží­va­te­ľom Spa­cespy a chceš pozvať svo­jich pria­te­ľov, do toho! My ťa za to odme­níme. Pozý­vať sa dá rôz­nymi spô­sobmi: odka­zom, lin­kom, cez face­book, QR kódom…každá pozvánka obsa­huje Tvoj affi­liate kód a my tak vieme komu vypla­tiť pro­ví­zie.

Spo­mí­nal si, že hro­madná správa sa dá na Spa­cespy využiť ako reklama, vieš to nejak pri­blí­žiť?

Oslo­viť naraz všet­kých hro­mad­nou sprá­vou môže každý člen Spa­cespy. Môžeš im zobra­ziť reklamu, alebo im polo­žiť otázku. Ako prí­klad uveďme posilku. Máš posil­ňovňu a odha­du­ješ, že tvoji kli­enti sú medzi 15 – 40 rokov, hlavne muži. Vyex­tra­hu­ješ kruž­nicu okolo posilky na základe týchto kri­té­rií a polo­žíš im otázku napr. „cho­die­vate do posilky?“ Takto sa tých pôvod­ných x uží­va­te­ľov roz­delí na seg­ment áno a nie. Z toho vieš, že už seg­ment nie nemu­síš zame­ria­vať, lebo necvi­čia. Ostat­ným môžeš naprí­klad zobra­ziť reklamu s pre­kli­kom na tvoj web, kam ich chceš dostať. V odo­sla­nej správe máš zobra­zo­vané infor­má­cie a šta­tis­tiky o reklame.

Takáto forma pries­kumu trhu a cie­le­nia zákaz­ní­kov dote­raz nebola možná. Je to sve­tovo uni­kátna vec. Dá sa využiť rôz­nym spô­so­bom, pri­čom za každú odpo­veď dostáva pou­ží­va­teľ zapla­tené. Takýmto spô­so­bom pre­dí­deme tomu aby reklama nebola otrav­nou. Pou­ží­va­teľ zarába z toho, čo na iných sociál­nych sie­ťach robí zadarmo a reálne je ochotný dať reklame pár sekúnd šancu oslo­viť ho.

Ako a z čoho si viem na Spa­cespy zaro­biť a ako sa sta­nem pre­mi­ovým čle­nom?

Na Spa­cespy môžeš mať free člen­stvo a pre­mium člen­stvo. Free člen­stvo je kom­pletne zadarmo, ale stále sa ním dá zaro­biť. Za pla­tené správy – ich zod­po­ve­da­nie dostá­vaš 0,05 kre­ditu (1 kre­dit = 1 €), čiže polo­vicu ako pre­mium člen. Pre­mium čle­nom sa stá­vaš zapla­te­ním sumy 9,90 € plus DPH. Pla­tiť je možné bez­pečne kar­tou, alebo pay­pa­lom. Zvýši sa ti suma, ktorú zís­kaš za odpo­vede na pla­tené správy a dostá­vaš svoj affi­liate kód. Za kaž­dého regis­tro­va­ného pre­mium člena, kto­rého si pozval, zís­ka­vaš kre­dity (od 2 — 8 kre­di­tov k=eur), navyše, ak člen tak isto pokra­čuje v šírení Spa­cespy, Ty zará­baš aj z jeho akti­vít, atď. do neko­nečna. To zna­mená, že za 5 regis­tro­va­ných čle­nov sa ti cena pre­mium člen­stva vráti. Takýto spô­sob mar­ke­tingu sa nazýva Mul­ti­le­vel Affi­liate Mar­ke­ting. Sle­do­vať ako zará­baš vytvára zábavnú akti­vitu a hra­vosť. Ak máš pod­ni­ka­teľ­ského ducha, čakáš na prí­le­ži­tosť a kúsok šťas­tia, môžeš si slušne zaro­biť (zárobky nemajú vrchný limit).

Čo ťa viedlo k tomu pode­liť sa o záro­bok? 

Prie­merný uží­va­teľ inter­netu vidí mini­málne 50 reklám denne, ale nič z toho nemá. Keby len 20 z nich bolo cez Spa­cespy, má 2 eurá denne a 60 eur mesačne. A to len za hodinu „práce“! Ako to pomôže štu­den­tom, či rodi­nám v núdzi? 5 členná rodina si takýmto spô­so­bom môže zlep­šiť roz­po­čet až o 300 eur! Spo­kojné sú firmy, ktoré takto môžu robiť pries­kum trhu a doko­nale cie­lenú reklamu, aj oslo­vo­vaní čle­no­via — zákaz­níci. Keď bude Spa­cespy roz­ší­rený, som pre­sved­čený, že mnoho ľudí bude šťast­ných, že Spa­cespy je. Pred­stavme si, že sa Spa­cespy dostane do Afriky alebo na ďaleký východ, kde sú pod­mienky oveľa hor­šie ako tu. Sme prvá stránka, ktorá sa chce pode­liť o svoj úspech.

Takže v Spa­cespy sa zarába na hro­mad­ných sprá­vach a pré­mi­ových člen­stvách?

Zo začiatku čle­no­via zará­bajú hlavne na šírení Spa­cespy, keďže málo­kto zatiaľ vie, ako má pou­ží­vať pla­tené správy. Máme per­pe­tuum mobile, na kto­rom nikto nemôže pre­ro­biť. Maxi­málne vieme roz­de­liť z 10 eur 8. 2 eurá si nechá­vame. Z toho je popla­tok Pay­Palu za výplatu a odčí­ta­vajú sa dane. 1 pré­mi­ový člen je pre nás tým pádom mini­málne 1 euro. Ak sa budeme šíriť, sys­tém je nasta­vený tak, že pre­važná väč­šina tržieb, je roz­de­lená medzi čle­nov a Spa­cespy si necháva zosta­tok.

Ako na váš pro­jekt rea­gujú inves­tori a ľudia, kto­rým ho pred­sta­víte?

Máme obrov­ské množ­stvo refe­ren­cií, neho­vo­riac o mož­nos­tiach a ponú­ka­ných inves­tí­ciách. Prišli však od ľudí, ktorí by nám vedeli pomôcť len finančne. Radi by sme sa spo­jili s nie­kým, kto roz­umie star­tu­pom a pra­co­val na glo­bál­nych pro­jek­toch. Naším cie­ľom a potre­bou je expan­do­vať a dostať sa na nové trhy. Potre­bu­jeme nie­koho, kto myš­lienku pochopí, nad­chne sa ako my a oprie sa do toho. Ak sa nám také­hoto člo­veka podarí zís­kať, môže z toho vznik­núť niečo obrov­ské. Máme niečo, čo každý chce, len o tom nevie. Odozva je veľmi pozi­tívna, ale veľa ľudí sa zatiaľ snaží zorien­to­vať.

Ľudia ich pozvú ale nevys­vet­lia im nič. Sna­žíme sa ich kon­tak­to­vať, oslo­vo­vať a vytvá­rame pre nich „How to“ videá aby sa po prí­chode mali na čo obrá­tiť. Orga­ni­zu­jeme pre nich mee­tingy, kde sa ich sna­žíme oslo­viť aby Spa­cespy šírili, ale tým správ­nym spô­so­bom. Okrem vir­tu­ál­neho kon­taktu sa teda sna­žíme komu­ni­ko­vať aj osobne, aby ľudia cítili, že nám na nich a pro­jekte naozaj záleží.

Aké ciele chcete v najb­liž­šej dobe dosiah­nuť?

Zís­kať aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Nezá­leží, či to budú pré­mi­oví alebo free čle­no­via. Hlavne, aby sa anga­žo­vali, začali Spa­cespy pou­ží­vať a baviť sa s ním. Aby to aj im začalo pomá­hať. Iba tak má Spa­cespy význam. Radi by sme oslo­vili čo naj­viac ľudí, pri­ro­dzene aj čita­te­ľov Startitup.sk, aby pod­po­rili pro­jekt. Viac ľudí by pri­lá­kalo aj firmy, ktoré by začali inze­ro­vať. Teraz sa občas nejaká reklama objaví, ale sme v plien­kach. Momen­tálne je funkčná res­pon­zívna desk­top ver­zia, ktorú každý deň vylep­šu­jeme a pri­pra­vu­jeme natívne apli­ká­cie pre smart­fóny.

Čo by malo ľudí moti­vo­vať, aby sa Spa­cespy regis­tro­vali?

Úspešné apli­ká­cie robia pre ľudí jednu z týchto vecí: ušet­ria ti čas, peniaze, zaro­bia ti peniaze, poskytnú rýchlo kva­litné infor­má­cie alebo ťa zaba­via. Podľa mňa, každá apli­ká­cia by mala aspoň jednu z týchto vecí spĺňať, bez toho nebude úspešná. Spa­cespy má všetky. Je to prvá apli­ká­cia na svete, ktorá má všetky tieto fun­kcie. Chceš si dohľa­dať baby, chceš nájsť kamoša, ktorý s tebou pôjde cvi­čiť? Ok! Roz­bie­haš biz­nis a potre­bu­ješ ušet­riť na reklame, pri­čom čo naje­fek­tív­nej­šie zame­ria­vať svo­jich kli­en­tov? Môžeš! Chceš si pri­vy­rá­bať? Super! Baví ťa biz­nis, stra­té­gie a vytvá­ra­nie tea­mov? Ide­álne!

Čo by si chcel pove­dať na záver?

Vieme, že Spa­cespy je mili­ó­nový nápad, no aby sa z mili­ó­no­vého nápadu stal mili­onový pro­jekt, musí ho pou­ží­vať naj­me­nej milión ľudí. Začí­name, každý deň ras­tieme, každý deň sa zlep­šu­jeme. V prí­pade, ak sa Spa­cespy roz­šíri, pomôže kaž­dému a každý na ňom získa. Je veľmi dôle­žité, aby sme našli pozi­tívne roz­mýš­ľa­jú­cich Slo­vá­kov, ktorí majú chuť sa pri­po­jiť k veľ­kému pro­jektu, ktorí budú aktívne šíriť Spa­cespy, dávať tak prí­le­ži­tosti svo­jim zná­mym a sami na tom pro­fi­to­vať. Už dnes sú ľudia, ktorí majú v teame stovky ľudí a reálne zará­bajú pekné peniaze. Keď sa stane Spa­cespy známy a ľuďmi pre­ve­rení, začne sa nekon­tro­lo­va­teľne šíriť po svete. Tí, ktorí zabez­pe­čia šíre­nie Spa­cespy na začiatku, keď sme len vízia s niečo vyše tisíc­kou čle­nov, si môžu hravo zabez­pe­čiť finančnú nezá­vis­losť.

Spa­cespy má dokonca vlastný rap! :)

Pridať komentár (0)