Spec­to­me­ter z Izra­ele do kapsy

Katka Šiborová / 19. augusta 2014 / Tech a inovácie

Izrael při­náší ruční spek­tro­metr. Scio: způsob jak vědět víc! “Smartp­hone vám dá okam­ži­tou odpo­věď na otázku co si dát k večeři, jaký film si pus­tit, jak se dostat z bodu A do bodu B, ale pokud jde o poznání toho, s čím se set­ká­váme, poznání fyzi­kál­ního světa, stále tápeme ve tmě. Proto jsme vymys­leli Scio.”

Výše uve­dená slova vyslo­vil gene­rální ředi­tel izra­el­ské spo­leč­nosti Con­su­merP­hy­sics Inc. Dror Sha­ron, jehož star­tup Scio udělal díru do světa, když na Kicks­tar­teri vybral více než 10-náso­bek poža­do­vané čás­tky.

Scio je kapesní mole­ku­lární sen­zor určený k sca­no­vání fyzic­kých objektů, jídla, pití, léků, návy­ko­vých i dal­ších látek, který nás v rych­losti seznámí s jejich che­mic­kým slo­že­ním. Tuto ino­va­tivní tech­no­lo­gii se poda­řilo výzkum­ní­kům vlo­žit do roz­měrů ne vět­ších než klíče od auta a důmy­slně pro­po­jit s “chyt­rými” tele­fony. Pou­žití je jed­no­du­ché, zvo­líte na svém smartp­hone typ objektu, zamí­říte něj sen­zor a už zjiš­ťu­jete, jestli Vám někdo něco nepři­mí­chal do pití.

Krátká lekce fyziky

Sen­zor využívá mole­ku­lární spek­tro­met­rii. Každý objekt má svůj optický pod­pis, který je zalo­žen na vib­ra­cích mate­riálu a inte­rakci těchto vib­rací se svět­lem. Scio se skládá ze zdroji infra­čer­ve­ného světla a optic­kého sen­zoru, který měří množ­ství odra­že­ného světla od povr­chu tělesa (nebo i jinak, kolik světla mate­riál pohl­til), na základě čehož určí, z čeho se sca­no­vaný objekt skládá.

Veli­kost běž­ného spek­tor­metra se blíží veli­kosti počí­tačů a jejich cena se pohy­buje v deset tisí­cích dolarů. Scio je možné momen­tálně zakou­pit za cenu přib­ližně 300 dolarů a naklá­dačku se vám do dlaně.

Frek­venční roz­sah zachy­cený pomocí sen­zoru je porov­ná­ván v clou­dové data­bázi, která se roz­ši­řuje s kaž­dým pou­ži­tím sen­zoru, a výsle­dek ana­lýzy se vám zobrazí na vašem smartp­hone. Pro ty, kteří se těší, že pomocí sen­zoru naj­dou na své zahradě ložisko dra­hých kovů, mám smut­nou zprávu, aktu­ální pro­to­typ sen­zoru je určen pro jídlo, rost­liny, léky, oleje, plyny, plasty a dřevo. Kovy, skrz které světlo nepro­chází (tedy nic nepohl­cují a odrá­žejí vše) pro spek­tor­met­riu v plánu nikdy nebu­dou.

Sen­zor pro­po­jíte se svým smartp­ho­nem pomocí Blu­e­to­oth 4.0, při­čemž mobilní apli­kace se dá roz­jet na tele­fo­nech s iOS 5 a více nebo Android 4.3 a více. Uše­třené peníze za spek­tor­me­ter tak lze inves­to­vat do kom­pa­ti­bil­ního tele­fonu.

Zdroj: kicks­tar­ter, consumerphysics.com

Pridať komentár (0)