Špičkový notebook za málo peňazí. Ako sa k nemu dostať?

Redakcia / 14. mája 2018 / Zo Slovenska

  • Skú­sili sme po­u­ží­vať re­no­vo­vaný no­te­book.
  • Mal vý­borné pa­ra­metre a ce­novku pod 500 eur.
  • Ide o ra­ci­onálne a eko roz­hod­nu­tie pri ná­kupe no­te­bo­oku, PC či inej vý­poč­to­vej tech­niky.

Vy­skú­šali sme, aké je to po­u­ží­vať re­no­vo­vaný no­te­book. Jeho cena ne­bola ani 500 eur, za­tiaľ čo po­rov­na­teľné no­te­bo­oky na trhu stoja aj o 300 eur viac. Bol po­u­ží­vaný, no te­raz je vy­čis­tený, vy­ze­ral ako nový a na­vyše má veľmi pri­me­rane na­sta­venú ce­novku. Vy­skú­šali sme, či by sme ve­deli fun­go­vať s re­no­vo­va­ným no­te­bo­okom.

Čo to zna­mená? No­te­bo­oky po skon­čení „svojho ži­vot­ného cyklu“ vo veľ­kých fir­mách (na­prí­klad po dvoch ro­koch) by pu­to­vali v nie­kto­rých prí­pa­doch do elek­tro­do­padu. Hoci sú to funkčné stoje, ktoré môže ďal­ším ľu­dom po­hodlne roky slú­žiť. Re­fur­bis­hed tieto no­te­bo­oky od­kúpi, zre­no­vuje a opäť so zá­ru­kou pre­dáva ďa­lej.

No­te­book pri ta­kejto forme prejde kom­plet­ným čis­te­ním, diag­nos­ti­kou, tes­to­va­ním ba­té­rie a často do­stane novú klá­ves­nicu, res­pek­tíve jej po­pisky. No­te­bo­oky to­tiž môžu po­chá­dzať zo za­hra­nič­ných spo­loč­ností, kde sa so slo­ven­skou klá­ves­ni­cou ne­ku­po­vali. Po ce­lom pro­cese sa pre­dá­vajú ako re­no­vo­vané. A tak máme v ru­kách kva­litný stroj od HP s ce­nou 440 eur. Vo vý­bave má 8 GB pa­mäte RAM, 256 GB SSD disk pro­ce­sor In­tel Core i5 a na­in­šta­lo­vaný Win­dows 10.

Hoci disky SSD tr­pia dl­ho­do­bým po­u­ží­va­ním, na všetko je kla­sická zá­ruka. Je to stroj na kla­sickú kan­ce­lár­sku prácu, kde vás nič pri nej vďaka rých­lej­šiemu disku ne­bude ob­me­dzo­vať. Po­dobný no­te­book náj­dete (ako nový sa­moz­rejme) asi v ce­novke 700 eur. Mali sme v re­dak­cii na po­rov­na­nie aj no­te­book inej značky, ktorý bol práve pri­bližne o 300 eur drahší.

Spra­co­va­nie no­te­bo­oku od HP, hoci bol re­no­vo­vaný, bolo však lep­šie. Po­čas tes­to­va­nia sa no­te­book sprá­val ako kla­sický pra­covný ná­stroj. A na­vyše bol v triede „A“. Vy­ze­ral ako nový a ok­rem gu­mo­vých no­ži­čiek by sme ni­kdy ne­po­ve­dali, že sa už nie­kedy po­u­ží­val. V zá­sade sme boli prek­va­pení, že za 400 eur vieme bez prob­lé­mov vy­uží­vať no­te­book, ktorý by bol možno od­pí­saný. Je­diné, čo za­re­gis­tru­jete oproti no­vému stoju, je len mierne zní­žená vý­drž ba­té­rie.

Aj tá sa však v nie­kto­rých mení, a tak mô­žete mať k dis­po­zí­cii prak­ticky „nový no­te­book“. Po­kiaľ teda nie­kto nutne ne­vy­ža­duje nový po­čí­tač, úplne bez prob­lé­mov vieme od­po­ru­čiť aj mož­nosť, ktorú po­núka Re­fur­bis­hed.

Pridať komentár (0)