Spo­loč­nosť Apple práve pred­sta­vila iPhone 7 a 7 Plus

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

A je to konečne tu! Chvíľa, na ktorú sme posledné mesiace netr­pez­livo čakali. V Kali­for­nií aku­rát pre­bieha veľká kon­fe­ren­cia Apple, na kto­rej pred­sta­vil CEO Tim Cook naj­zná­mejší pro­dukt tohto tech­no­lo­gic­kého giganta — iPhone 7.

Celú pred­náška začala čís­lom 1 000 000 000 (jedna miliarda). Presne toľko iPho­nov dote­raz spo­loč­nosť pre­dala. Vďaka tomu sa iPhone stal najp­re­dá­va­nej­ším pro­duk­tom svojho druhu!

Dizaj­nové zmeny

Tak, ako posledné dva roky, jedná sa o dve ver­zie. Kla­sický 4,7 pal­cový iPhone 7 a jeho väčší 5,5 pal­cový brat — iPhone 7 Plus. Obavy fanú­ši­kov z toho, že “sed­mička” bude mať rov­naký dizajn ako starší 6S zostali nena­pl­nené. Pri­chá­dza totiž v novom dizajne! Zadnej strane zaria­de­nia domi­nuje duálna kamera a vďaka odstrá­ne­ným anté­no­vým pásom pôsobí o niečo čis­tej­ším doj­mom. Novin­kou je aj úplne nová čierna farba, ktorú nazvali jed­no­du­cho — Čierna /Black/. Okrem nej bude iPhone v Zla­tej /Gold/, Ružo­vej /Rose Gold/ a Strie­bor­nej /Silver/ farbe.

Prvý­krát v his­tó­rií zme­nený Home But­ton

Home But­ton je typický pre Apple dizajn — tak jed­no­du­chý a mocný

Dizaj­néri sa po prvý­krát roz­hodli odstrá­niť z iPhonu kla­sický fyzický Home But­ton, ktorý poznáme zo všet­kých star­ších gene­rá­cií iPho­nov. Namiesto neho tak máme pod obra­zov­kou zabu­do­vané neme­cha­nické doty­kové tla­čidlo. To pod­po­ruje Force Touch, ktorý poznáme z Mac­Bo­okov a pri­náša nové fun­kcie ako naprí­klad dyna­mické stla­če­nie.

Nadu­paný foto­apa­rát, ktorý spra­vil obrov­ský pokrok

Jedna z naj­väč­ších zmien a veľ­kých láka­diel je určite vylep­šený foto­apa­rát. Už pri pohľade na zadnú stranu mode­lov iPhonu 7 a 7 Plus vidíme výrazné zmeny. Menší, 4,7 pal­cový smart­fón, ponúka väč­šiu šošovku s novým 12 mega­pi­xe­lo­vým sen­zo­rom, ktorý je o 60 per­cent rých­lejší. iOS 10 navyše pod­po­ruje RAW for­mát foto­gra­fií.

iPhone 7 Plus sa môže pýšiť novým duál­nym foto­pa­rá­tom. Na zadnej strane tak náj­deme až dve 12 mega­pi­xe­lové kamery — jedna so širo­ko­uh­lým objek­tí­vom a jedna s tele­ob­jek­tí­vom. Vďaka tomu je možné s novým iPho­nom reálne zoomovať.s

Zmien sa doč­kala aj predná kamera. Tá dostala veľ­ko­ry­sých 7 Mega­pi­xe­lov.

Vylep­še­nia sa doč­kal aj samotný blesk. Minu­lo­ročný model ponúka dve diódy, pomo­cou kto­rých vhodne regu­luje tep­lotu svetla. iPhone 7 dostal nový blesk s náz­vom Tru­e­Tone, v kto­rom je zabu­do­va­ných až 4 LED diód. Foto­gra­fie pri hor­šom osvet­lení by tak mali byť pod­statne lep­šie.

Koniec konek­toru na slú­chadlá

Tech­no­lo­gický gigant sa roz­ho­dol odstrá­niť z iPhonu 7 kla­sický 3,5mm jack, ktorý je v dneš­nej dobe samoz­rej­mos­ťou všet­kých tele­fó­nov. Nahra­dil ho Light­ning konek­to­rom, ktorý sa bude pou­ží­vať na nabí­ja­nie aj počú­va­nie hudby. Namiesto pôvod­ného konek­tora náj­deme na spod­nej strane zaria­de­nia ste­reo repro­duk­tor.

V kra­bici tak náj­deme spolu s iPho­nom slú­chadlá s Light­ning konek­to­rom. Pokiaľ ale stále pre­fe­ru­ješ 3,5mm jack, Apple pri­balí do kra­bice aj šikovnú reduk­ciu.

Začia­tok doby bez­drô­to­vej

Spo­loč­nosť Apple verí, že budúc­nosť patrí bez­drô­to­vej tech­no­ló­gií. Aj preto sa roz­hodli vytvo­riť úplne nové bez­drô­tové slú­chadlá Apple Air­Pods. Tie prak­ticky vyze­rajú ako Apple Ear­Pods bez káb­li­kov. Pou­ží­va­te­ľom ponúknu 5 hodi­novú výdrž. Dodá­vajú sa ale spolu s nabí­ja­cím oba­lom, ktorý zvládne 25 hodín. S bater­kou teda prob­lém nebude.

Pohy­bový sen­zor zazna­mená váš dotyk a akti­vuje Siri. Hla­sový detek­tor zas dokáže rozo­znať tvoj hlas. Pre pri­po­je­nie k zaria­de­niu ich stačí vytiah­nuť z obalu. Žiadne tla­čidlá, žiadne páro­va­nie. Tieto veci podľa Apple pat­ria minu­losti.

Apple Air­Pods budú k dis­po­zí­cií v dru­hej polo­vici októbra. Cena sa vyšpl­hala na 159 dolá­rov. Toto je asi dôvod prečo ich Apple nedo­dáva v kra­bici s iPho­nom.

Ste­reo repro­duk­tory

Prvý­krát sme sa v iPhone doč­kali aj ste­reo repro­duk­to­rov. Jeden je umiest­nený na spod­nej a jeden na hor­nej strane zaria­de­nia. Hla­si­tosť bude vďaka tomu dva­krát väč­šia, ako tomu bolo pri iPhone 6S.

Odol­nosť voči vode

Už star­šie gene­rá­cie iPhonu mali zvý­šenú vode­odol­nosť, čo doka­zo­valo via­cero tes­tov. Apple to však vždy udr­žia­val “v taj­nosti”, a tak sme zatiaľ neza­žili, aby dis­po­no­vali neja­kým stup­ňom ochrany. iPhone 7 je tak prvým smart­fó­nom spo­loč­nosti Apple, ktorý nosí ozna­če­nie IP67. To zna­mená, že je odolný voči vode a maji­teľ ho môže pono­riť do hĺbky jed­ného metra po dobu 30 minút. Tak­tiež je plne pra­cho­tesný.

Naj­dl­h­šia život­nosť baté­rie zo všet­kých iPho­nov

iPhone 7 a 7 Plus majú podľa Apple naj­dl­h­šiu život­nosť baté­rie zo všet­kých iPho­nov. V prie­mere sa jedná o dve hodiny pou­ží­va­nia viac ako to bolo u iPhonu 6S a jedna hodina u Plus.

Väč­šia vnú­torná pamäť a cena

Apple sa konečne roz­ho­dol upus­tiť od otrav­nej 16GB ver­zie iPhonu, za čo mu len tlies­kame. Namiesto nej si môžeme iPhone 7 kúpiť v 32 GB, 128 GB a novej 256 GB ver­zií. Kapa­cita všet­kých ver­zií sa tak zná­so­bila.

Všet­kých nás určite zau­jíma aj cena. Tá začína na hod­note 649 dolá­rov za iPhone 7 a 769 dolá­rov za iPhone 7 Plus. Pre­dob­jed­nať iPhone si bude možné už za dva dni. Prvé kusy odošle spo­loč­nosť už 16. sep­tem­bra.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: the­verge

Pridať komentár (0)