Spo­loč­nosť App­le prá­ve pred­sta­vi­la iPho­ne 7 a 7 Plus

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

A je to koneč­ne tu! Chví­ľa, na kto­rú sme posled­né mesia­ce netr­pez­li­vo čaka­li. V Kali­for­nií aku­rát pre­bie­ha veľ­ká kon­fe­ren­cia App­le, na kto­rej pred­sta­vil CEO Tim Cook naj­zná­mej­ší pro­dukt toh­to tech­no­lo­gic­ké­ho gigan­ta — iPho­ne 7.

Celú pred­náš­ka zača­la čís­lom 1 000 000 000 (jed­na miliar­da). Pres­ne toľ­ko iPho­nov dote­raz spo­loč­nosť pre­da­la. Vďa­ka tomu sa iPho­ne stal najp­re­dá­va­nej­ším pro­duk­tom svoj­ho dru­hu!

Dizaj­no­vé zme­ny

Tak, ako posled­né dva roky, jed­ná sa o dve ver­zie. Kla­sic­ký 4,7 pal­co­vý iPho­ne 7 a jeho väč­ší 5,5 pal­co­vý brat — iPho­ne 7 Plus. Oba­vy fanú­ši­kov z toho, že “sed­mič­ka” bude mať rov­na­ký dizajn ako star­ší 6S zosta­li nena­pl­ne­né. Pri­chá­dza totiž v novom dizaj­ne! Zadnej stra­ne zaria­de­nia domi­nu­je duál­na kame­ra a vďa­ka odstrá­ne­ným anté­no­vým pásom pôso­bí o nie­čo čis­tej­ším doj­mom. Novin­kou je aj úpl­ne nová čier­na far­ba, kto­rú nazva­li jed­no­du­cho — Čier­na /Black/. Okrem nej bude iPho­ne v Zla­tej /Gold/, Ružo­vej /Rose Gold/ a Strie­bor­nej /Silver/ far­be.

Prvý­krát v his­tó­rií zme­ne­ný Home But­ton

Home But­ton je typic­ký pre App­le dizajn — tak jed­no­du­chý a moc­ný

Dizaj­né­ri sa po prvý­krát roz­hod­li odstrá­niť z iPho­nu kla­sic­ký fyzic­ký Home But­ton, kto­rý pozná­me zo všet­kých star­ších gene­rá­cií iPho­nov. Namies­to neho tak máme pod obra­zov­kou zabu­do­va­né neme­cha­nic­ké doty­ko­vé tla­čid­lo. To pod­po­ru­je For­ce Touch, kto­rý pozná­me z Mac­Bo­okov a pri­ná­ša nové fun­kcie ako naprí­klad dyna­mic­ké stla­če­nie.

Nadu­pa­ný foto­apa­rát, kto­rý spra­vil obrov­ský pokrok

Jed­na z naj­väč­ších zmien a veľ­kých láka­diel je urči­te vylep­še­ný foto­apa­rát. Už pri pohľa­de na zadnú stra­nu mode­lov iPho­nu 7 a 7 Plus vidí­me výraz­né zme­ny. Men­ší, 4,7 pal­co­vý smart­fón, ponú­ka väč­šiu šošov­ku s novým 12 mega­pi­xe­lo­vým sen­zo­rom, kto­rý je o 60 per­cent rých­lej­ší. iOS 10 navy­še pod­po­ru­je RAW for­mát foto­gra­fií.

iPho­ne 7 Plus sa môže pýšiť novým duál­nym foto­pa­rá­tom. Na zadnej stra­ne tak náj­de­me až dve 12 mega­pi­xe­lo­vé kame­ry — jed­na so širo­ko­uh­lým objek­tí­vom a jed­na s tele­ob­jek­tí­vom. Vďa­ka tomu je mož­né s novým iPho­nom reál­ne zoomovať.s

Zmien sa doč­ka­la aj pred­ná kame­ra. Tá dosta­la veľ­ko­ry­sých 7 Mega­pi­xe­lov.

Vylep­še­nia sa doč­kal aj samot­ný blesk. Minu­lo­roč­ný model ponú­ka dve dió­dy, pomo­cou kto­rých vhod­ne regu­lu­je tep­lo­tu svet­la. iPho­ne 7 dostal nový blesk s náz­vom Tru­e­To­ne, v kto­rom je zabu­do­va­ných až 4 LED diód. Foto­gra­fie pri hor­šom osvet­le­ní by tak mali byť pod­stat­ne lep­šie.

Koniec konek­to­ru na slú­chad­lá

Tech­no­lo­gic­ký gigant sa roz­ho­dol odstrá­niť z iPho­nu 7 kla­sic­ký 3,5mm jack, kto­rý je v dneš­nej dobe samoz­rej­mos­ťou všet­kých tele­fó­nov. Nahra­dil ho Light­ning konek­to­rom, kto­rý sa bude pou­ží­vať na nabí­ja­nie aj počú­va­nie hud­by. Namies­to pôvod­né­ho konek­to­ra náj­de­me na spod­nej stra­ne zaria­de­nia ste­reo repro­duk­tor.

V kra­bi­ci tak náj­de­me spo­lu s iPho­nom slú­chad­lá s Light­ning konek­to­rom. Pokiaľ ale stá­le pre­fe­ru­ješ 3,5mm jack, App­le pri­ba­lí do kra­bi­ce aj šikov­nú reduk­ciu.

Začia­tok doby bez­drô­to­vej

Spo­loč­nosť App­le verí, že budúc­nosť pat­rí bez­drô­to­vej tech­no­ló­gií. Aj pre­to sa roz­hod­li vytvo­riť úpl­ne nové bez­drô­to­vé slú­chad­lá App­le Air­Pods. Tie prak­tic­ky vyze­ra­jú ako App­le Ear­Pods bez káb­li­kov. Pou­ží­va­te­ľom ponúk­nu 5 hodi­no­vú výdrž. Dodá­va­jú sa ale spo­lu s nabí­ja­cím oba­lom, kto­rý zvlád­ne 25 hodín. S bater­kou teda prob­lém nebu­de.

Pohy­bo­vý sen­zor zazna­me­ná váš dotyk a akti­vu­je Siri. Hla­so­vý detek­tor zas doká­že rozo­znať tvoj hlas. Pre pri­po­je­nie k zaria­de­niu ich sta­čí vytiah­nuť z oba­lu. Žiad­ne tla­čid­lá, žiad­ne páro­va­nie. Tie­to veci pod­ľa App­le pat­ria minu­los­ti.

App­le Air­Pods budú k dis­po­zí­cií v dru­hej polo­vi­ci októb­ra. Cena sa vyšpl­ha­la na 159 dolá­rov. Toto je asi dôvod pre­čo ich App­le nedo­dá­va v kra­bi­ci s iPho­nom.

Ste­reo repro­duk­to­ry

Prvý­krát sme sa v iPho­ne doč­ka­li aj ste­reo repro­duk­to­rov. Jeden je umiest­ne­ný na spod­nej a jeden na hor­nej stra­ne zaria­de­nia. Hla­si­tosť bude vďa­ka tomu dva­krát väč­šia, ako tomu bolo pri iPho­ne 6S.

Odol­nosť voči vode

Už star­šie gene­rá­cie iPho­nu mali zvý­še­nú vode­odol­nosť, čo doka­zo­va­lo via­ce­ro tes­tov. App­le to však vždy udr­žia­val “v taj­nos­ti”, a tak sme zatiaľ neza­ži­li, aby dis­po­no­va­li neja­kým stup­ňom ochra­ny. iPho­ne 7 je tak prvým smart­fó­nom spo­loč­nos­ti App­le, kto­rý nosí ozna­če­nie IP67. To zna­me­ná, že je odol­ný voči vode a maji­teľ ho môže pono­riť do hĺb­ky jed­né­ho met­ra po dobu 30 minút. Tak­tiež je plne pra­cho­tes­ný.

Naj­dl­h­šia život­nosť baté­rie zo všet­kých iPho­nov

iPho­ne 7 a 7 Plus majú pod­ľa App­le naj­dl­h­šiu život­nosť baté­rie zo všet­kých iPho­nov. V prie­me­re sa jed­ná o dve hodi­ny pou­ží­va­nia viac ako to bolo u iPho­nu 6S a jed­na hodi­na u Plus.

Väč­šia vnú­tor­ná pamäť a cena

App­le sa koneč­ne roz­ho­dol upus­tiť od otrav­nej 16GB ver­zie iPho­nu, za čo mu len tlies­ka­me. Namies­to nej si môže­me iPho­ne 7 kúpiť v 32 GB, 128 GB a novej 256 GB ver­zií. Kapa­ci­ta všet­kých ver­zií sa tak zná­so­bi­la.

Všet­kých nás urči­te zau­jí­ma aj cena. Tá začí­na na hod­no­te 649 dolá­rov za iPho­ne 7 a 769 dolá­rov za iPho­ne 7 Plus. Pre­dob­jed­nať iPho­ne si bude mož­né už za dva dni. Prvé kusy odoš­le spo­loč­nosť už 16. sep­tem­bra.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: the­ver­ge

Pridať komentár (0)